Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z logiki 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SL3-SW22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z logiki 3
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria licencjackie 3 - I stopień
Wszystkie seminaria licencjackie - rok 3
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs logiki na I roku filozofii i metodologii na II roku filozofii.

Skrócony opis:

Zajęcia są całkowicie zorientowane na tematykę prac licencjackich studentów zapisanych. Wszystkie tematy, które są brane pod uwagę, są już zaakceptowane przez Radę Wydziału. Studenci prezentują wstępne autorskie opracowania, które są poddawane pod dyskusję uczestników i korektę osoby prowadzącej. W efekcie zająć uczestnicy mają za zadanie ukończyć pisanie prac licencjackich.

Pełny opis:

Zajęcia są całkowicie zorientowane na tematykę prac licencjackich studentów zapisanych. Wszystkie tematy, które są brane pod uwagę, są już zaakceptowane przez Radę Wydziału. Studenci prezentują wstępne autorskie opracowania, które są poddawane pod dyskusję uczestników i korektę osoby prowadzącej. W efekcie zajęć uczestnicy mają za zadanie ukończyć pisanie prac licencjackich.

Literatura:

Jest całkowicie zdeterminowana tematyką, którą podejmuje się w danym cyklu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma uporządkowaną znajomość i rozumie problematykę podjętą w swojej pracy licencjackiej z zakresu logiki filozoficznej.

Umiejętności: Student trafnie definiuje pojęcia, poprawnie rekonstruuje poznane systemy dedukcyjne i potrafi stosować je w prostych rozumowaniach pozalogicznych.

Kompetencje: Na podstawie napisanej pracy licencjackiej jest przygotowany koncepcyjnie do podejmowania nowych zadań twórczych, w szczególności ma wstępne kompetencje związane z przyszłym pisaniem pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęte są dwa kryteria oceny:

- obecność (maksymalna liczna nieobecności - 10 % z całości godzin przypadających na kurs)

- ocena końcowej tekstu, który jest końcową wersją pracy przeznaczonej do egzaminu licencjackiego

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kordula Świętorzecka
Prowadzący grup: Kordula Świętorzecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS: udział w seminarium 10; przygotowanie do seminarium 20; czas na przygotowanie pracy 70; SUMA GODZIN 100; [100:10 =10] LICZBA ECTS 10

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W tym semestrze studenci koncentrują się głównie na:

(a) dwóch teoriach predykacji: teorii obiektów abstrakcyjnych E. Zalty oraz M-logice J. Paśniczka,

(b) zagadnieniach związanych ze zdaniową logiką zmiany dychotomicznej.

Tematyka może być zmodyfikowana w zależności od potrzeb uczestników seminarium.

Pełny opis:

W tym semestrze studenci koncentrują się głównie na:

(a) dwóch teoriach predykacji: teorii obiektów abstrakcyjnych E. Zalty oraz M-logice J. Paśniczka,

(b) zagadnieniach związanych ze zdaniową logiką zmiany dychotomicznej.

Tematyka może być zmodyfikowana w zależności od potrzeb uczestników seminarium.

Literatura:

1. K.Świętorzecka, First-Order Logic of Change, 2022, Logic Journal of the IGPL, https://doi.org/10.1093/jigpal/jzac063

2. K. Świętorzecka, A Logic of Change with Modalities. Logique et Analyse, 2015, 232: 509-525, co-authored with J. Czermak.

3. J. Paśniczek, "Predykacja. Elementy ontologii formalnej przedmiotów, własności, sytuacji", Copernicus Center, 2013

4. E. Zalta, "Abstract object: an introduction to axiomatic metaphysics", Synthese Library, 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)