Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Świat mitów w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KOBEJ192
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KO: Świat mitów w kulturze
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W10 FI1_W14

FI1_U05 FI1_U13

FI1_K02


Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się wokół mitologii, identyfikacji źródeł do jej poznania oraz reminiscencji mitologii w europejskim kręgu kulturowym w oparciu o teksty w języku oryginalnym, łacińskim.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się wokół mitologii, identyfikacji źródeł do jej poznania oraz reminiscencji mitologii w europejskim kręgu kulturowym w oparciu o teksty w języku oryginalnym, łacińskim.

Istotą wykładu jest nie tylko przedstawienie mitów ale przede wszystkim ich recepcja w kulturze: odniesienie do literatury, sztuki, muzyki. Mity stanowią inspirację dla wielu twórców, uświadamiają nam przynależność do kręgu cywilizacji antycznej. Student zrozumie, że mit ukazuje złożoną naturę człowieka, jego cechy ponadczasowe np.: pychę - Niobe, chciwość - Midas, gniew - Achilles etc.

Student pozna pojęcie: kod kulturowy, który ma charakter uniwersalny i jest zrozumiały niemal na całym świecie, gdziekolwiek dotarło dziedzictwo tradycji antycznej. Student pozna liczne związki frazeologiczne powstałe na bazie mitów, które nieustająco są obecne we współczesnym świecie, w każdej dziedzinie życia człowieka.

Uczestnik wykładu będzie miał możliwość również poznać dzieło Owidiusza " Metamorfozy", które stanowi niewyczerpane źródło poznania mitologii.

Literatura:

1. Curtius E. R. "Literatura europejska i łacińskie średniowiecze", Universtas, Kraków, 1997.

2. Grimal P. " Słownik mitologii greckiej i rzymskiej ", Ossolineum, Wrocław 1987

3. Kopaliński W. "Słownik mitów i tradycji kultury", Warszawa 1993

4. Owidiusz " Metamorfozy", Wrocław 1995

5. Apollodor "Biblioteka opowieści mitycznych", Wrocław 2018

6. Miraglia Luigi "Fabulae Syrae", Editzioni Academia, Vivarium Novum, 2010

7. Ovid "Metamorphoses", v. I-II, Harvard Uniwersity Press, 1916

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FI1_W10 FI1_W14

FI1_U05 FI1_U13

FI1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

wykład informacyjny, zadania edukacyjne

prezentacja multimedialna mająca na celu przedstawienie w formie graficznej omawianych zagadnień

aktywny udział uczestnika zajęć

Kryteria oceniania

zaliczenie składa się z trzech elementów:

przygotowanie referatu na wybrany temat w oparciu o teksty oryginalne - 30 godzin

aktywność na zajęciach - 30 godzin

kolokwium na koniec semestru, translacja dowolnego mitu "Metamorfozy" Owidiusza [30 wersów] z komentarzem - 30 godzin

90:30 - 3 punkty ECTS

student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)