Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Epistemological disputes (Epistemology 2)

General data

Course ID: WF-FI-123-PPSFT-K21
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Epistemological disputes (Epistemology 2)
Name in Polish: PPSF: Spory epistemologiczne (Teoria poznania 2)
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
(in Polish) Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Preliminary Requirements:

(in Polish) zaliczenie przedmiotu epistemologia lub równoważnego

Short description: (in Polish)

zapoznanie z podstawowymi sporami w epistemologii (teorii poznania), ich rozumienie, umiejętność ich krytycznej analizy

Full description: (in Polish)

Epistemologia (teoria poznania), jedna z podstawowych subdyscyplin filozoficznych, której przedmiotem jest poznanie, w dziejach filozofii analizuje je z różnych punktów widzenia. Rodzi to szereg sporów teoretycznych, których zrozumienie wymaga analizy poszczególnych stanowisk i ich odniesienie do fenomenu poznania. Spory te ujawniają osobliwość poznania i wiedzy, jako jego rezultatu. Celem wykładu i powiązanych z nim ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi sporami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich przedyskutowaniu, opierając się na tekstach źródłowych i opracowaniach.

Bibliography: (in Polish)

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995.

S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993, 116-149.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK_1 - student wie, jakie są zasadnicze spory epistemologiczne i jaka jest ich specyfika metodologiczna;

EK_2 - student zna podstawową stanowiska epistemologiczne;

EK_3 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat sporów;

EK_4 - student zna argumentację za najważniejszymi tezami epistemologicznymi.

Umiejętności:

EK_5 - student samodzielnie zdobywa wiedzę;

EK_6 - student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii i potrafi zasadnie argumentować za poszczególnymi stanowiskami;

EK_7 - student potrafi ocenić wartość poznawczą tekstów filozoficznych;

EK_8 - student przeprowadza analizę argumentów epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

EK_9 - student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności;

EK_10 - student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

EK_11 - student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

EK_12 - student na podstawie twórczej analizy problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie eseju egzaminacyjnego - 45

SUMA GODZIN 110 [110 : 30 (25) =3]

LICZBA ECTS - 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie eseju podejmującego analizę obranego przez studenta sporu epistemologicznego.

Praca pisemna (esej) (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 1-2 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Braki w wymaganiach dotyczących oceny 4 i 5 powodują obniżenie oceny o 0,5 pkt.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 20 places more information
Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Jan Krokos
Group instructors: Jan Krokos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Zapoznanie z podstawowymi sporami w epistemologii (teorii poznania), ich rozumienie, umiejętność ich krytycznej analizy

Full description: (in Polish)

Epistemologia (teoria poznania), jedna z podstawowych subdyscyplin filozoficznych, której przedmiotem jest poznanie, w dziejach filozofii analizuje je z różnych punktów widzenia. Rodzi to szereg sporów teoretycznych, których zrozumienie wymaga analizy poszczególnych stanowisk i ich odniesienie do fenomenu poznania. Spory te ujawniają osobliwość poznania i wiedzy, jako jego rezultatu. Celem wykładu i powiązanych z nim ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi sporami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich przedyskutowaniu, opierając się na tekstach źródłowych i opracowaniach.

Bibliography: (in Polish)

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995.

S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993, 116-149.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)