Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Logic of deductive theories (Metalogic)

General data

Course ID: WF-FI-123-WMSFET-S21
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Logic of deductive theories (Metalogic)
Name in Polish: WMSF: Logika teorii dedukcyjnych (Metalogika)
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W09; FI1_U10;

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wykład przeznaczony jest dla osób, które ukończyły podstawowy kurs logiki realizowany dla I roku (lub jego ekwiwalent) - tj. znają klasyczną logikę zdaniową, klasyczną logikę predykatów, rachunek zbiorów.

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć przedstawia się podstawowe działy logiki: teorię dowodu i teorię modeli oraz ich podstawowe pojęcia i twierdzenia. Precyzuje się metalogiczne pojęcie dowodu, odróżnia się reguły ważne, dopuszczalne, wyprowadzalne, prezentuje się ogólną teorię konsekwencji oraz konsekwencję dla klasycznej logiki zdaniowej. Centralnymi pojęciami teoriomodelowymi są pojęcie prawdziwości i wynikania semantycznego - te pojęcia precyzujemy w ramach zajęć. Prezentujemy także metalogiczne pojęcia: niesprzeczności i pełności. Pokazujemy dowód niesprzeczności klasycznej logiki zdaniowej i szkicujemy dowód jej pełności z użyciem konstrukcji Henkina.

Full description: (in Polish)

W ramach metalogiki charakteryzujemy różne własności systemów dedukcyjnych, które uważa się za podstawowe także z punktu widzenia ich wartości wiedzotwórczych. Metalogika dzieli się na dwie poddyscypliny: teorię dowodu i teorię modeli. Do teorii dowodu należą m. in. takie zagadnienia jak: niesprzeczność, maksymalna niesprzeczność, aksjomatyzowalność, skończona aksjomatyzowalność, rozstrzygalność. Teoria modeli umożliwia zbudowanie formalnej semantyki dla systemów dedukcyjnych, w jej ramach definiujemy pojęcie modelu, interpretacji, prawdziwości. Kluczowymi twierdzeniami, które umożliwiają sprzęgnięcie odpowiednich pojęć teoriodowodowych i tych z zakresu teorii modeli są twierdzenia o adekwatności i zupełności. Wymienione pojęcia i twierdzenia o nich będą przedmiotem wykładu. Omawiane własności systemów dedukcyjnych będziemy odnosić do klasycznej logiki zdaniowej i klasycznej logiki kwantyfikatorów I rzędu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

(fragmenty)

Hunter G., Metalogika. Wstęp do metateorii standardowej logiki pierwszego rzędu, 1982, Wydawnictwo Naukowe PWN

Grzegorczyk A., Zarys logiki matematycznej, 1969, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna ogólne zależności między pojęciami: język, system dedukcyjny, model teorii sformalizowanej; poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu metalogiki; jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych dowodzonych twierdzeń metateoretycznych.

Wyliczenie punktów ECTS: 1 - obecnośc na zajęciach 30h, 1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Stosuje się dwa kryteria oceny końcowej:

1. obecność na wykładach (maksymalna dozwolona liczba nieobecności: 2);

2. zaliczenie egzaminu na ocenę w sesji egzaminacyjnej (egzamin jest ustny).

Uwaga: przekroczenie maksymalnej liczby nieobecności skutkuje tym, że Student nie jest dopuszczony do egzaminu.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Kordula Świętorzecka
Group instructors: Kordula Świętorzecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Monographic lecture - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć przedstawia się podstawowe działy logiki: teorię dowodu i teorię modeli oraz ich podstawowe pojęcia i twierdzenia. Precyzuje się metalogiczne pojęcie dowodu, odróżnia się reguły ważne, dopuszczalne, wyprowadzalne, prezentuje się ogólną teorię konsekwencji oraz konsekwencję dla klasycznej logiki zdaniowej. Centralnymi pojęciami teoriomodelowymi są pojęcie prawdziwości i wynikania semantycznego - te pojęcia precyzujemy w ramach zajęć. Prezentujemy także metalogiczne pojęcia: niesprzeczności i pełności. Pokazujemy dowód niesprzeczności klasycznej logiki zdaniowej i szkicujemy dowód jej pełności z użyciem konstrukcji Henkina.

Full description: (in Polish)

W ramach metalogiki charakteryzujemy różne własności systemów dedukcyjnych, które uważa się za podstawowe także z punktu widzenia ich wartości wiedzotwórczych. Metalogika dzieli się na dwie poddyscypliny: teorię dowodu i teorię modeli. Do teorii dowodu należą m. in. takie zagadnienia jak: niesprzeczność, maksymalna niesprzeczność, aksjomatyzowalność, skończona aksjomatyzowalność, rozstrzygalność. Teoria modeli umożliwia zbudowanie formalnej semantyki dla systemów dedukcyjnych, w jej ramach definiujemy pojęcie modelu, interpretacji, prawdziwości. Kluczowymi twierdzeniami, które umożliwiają sprzęgnięcie odpowiednich pojęć teoriodowodowych i tych z zakresu teorii modeli są twierdzenia o adekwatności i zupełności. Wymienione pojęcia i twierdzenia o nich będą przedmiotem wykładu. Omawiane własności systemów dedukcyjnych będziemy odnosić do klasycznej logiki zdaniowej i klasycznej logiki kwantyfikatorów I rzędu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

(fragmenty)

Hunter G., Metalogika. Wstęp do metateorii standardowej logiki pierwszego rzędu, 1982, Wydawnictwo Naukowe PWN

Grzegorczyk A., Zarys logiki matematycznej, 1969, Wydawnictwo Naukowe PWN

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład przeznaczony jest dla osób, które ukończyły podstawowy kurs logiki realizowany dla I roku (lub jego ekwiwalent) - tj. znają klasyczną logikę zdaniową, klasyczną logikę predykatów, rachunek zbiorów.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)