Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WMSF: Wprowadzenie do teorii decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMST-PL21B
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WMSF: Wprowadzenie do teorii decyzji
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W06; FI1_W08; FI1_W09; FI1_U10;a

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć logiki. Gotowość do używania narzędzi rachunkowych do formułowania i rozwiązywania problemów związanych z teorią decyzji. Kompetencja do korzystania z niewielkich objętościowo, lecz istotnych dla tego kursu lektur w języku angielskim.

Skrócony opis:

Teoria racjonalnego wyboru stanowi podstawę dla wielu rozważań z dziedziny ekonomii, psychologii i filozofii. Chodzi więc w istocie o zbiór różnych teorii. Składają na ten zbiór między teoria użyteczności, teoria perspektywy, często ekonomiczne teorie, np. teoria ceny czy teoria kontraktów, a także pewne teorie etyczne inspirowane ekonomią i rachunkiem użyteczności. Przedmiotem zajęć jest dostarczenie ogólnych podstaw umożliwiającej rozumienie i krytyczne podejście do teorii racjonalnego wyboru.

Pełny opis:

Teoria racjonalnego wyboru jest w istocie wiązka różnych teorii. Składają na ten zbiór między teoria użyteczności, teoria perspektywy, często ekonomiczne teorie, np. teoria ceny czy teoria kontraktów, a także pewne teorie etyczne inspirowane ekonomią i rachunkiem użyteczności. Można mówi o pewnym racjonalnym paradygmacie opartym na pojęciu racjonalnej decyzji. Podstawowymi pojęciami tego paradygmatu są między innymi: użyteczność, preferencja, wybór, ryzyko, strategie maksymalizujące i minimalizujące. Przedmiotem zajęć jest dostarczenie ogólnych podstaw umożliwiającej rozumienie i krytyczne podejście do teorii racjonalnego wyboru. Omówiona zostaną kolejno: 1) miejsce myślenia probabilistycznego w działaniu; 2) pojęcie użyteczności; 3) paradoksy teorii użyteczności i sposoby ich usuwania; 4) problem porządkowania preferencji; 5) percepcja i ocena ryzyka.

Literatura:

1. M. Peterson, Introduction to Decision Theory

2. J. Sokołowska, Psychologia decyzji ryzykownych

3. A. Tversky, D. Kahnemann, Heuristics and Biases

4. Johnatan Binmore, Thinking and Deciding

5. D. Kahnemann, O myśleniu szybkim i wolnym

6. S. Sutherland, Irrationality

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy: znajomość pojęć teorii decyzji oraz niektórych problemów teoretycznych i ich rozwiązań

W zakresie umiejętności: stosowanie prostych metod rachunkowych, sprawne operowanie pojęciem użyteczności w analizie sytuacji decyzyjnych

W zakresie postaw: poważne podejście do myślenia probabilistycznego stanowiącego ważną składową ogólnej postawy racjonalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawią zaleczeni jest egzamin ustny. Kryteria oceny są następujące:

1. znajomość pojęć teorii decyzji

2. dobre rozumienie wybranych problemów teorii decyzji wraz z ich uzasadnieniem empirycznym lub czysto modelowym.

3. rozumienie i zdolność wyjaśnienia zależności pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami decyzji w warunkach niepewności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Piłat
Prowadzący grup: Robert Piłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)