Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Traslatorium: Arguing about war

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WOCEB19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Traslatorium: Arguing about war
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W14 FI2_U12 FI2_U13 FI2_K08

Skrócony opis:

W ramach zajęć dokonana zostanie pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów Michaela Walzera na temat etyki wojny wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Pełny opis:

Cykl zajęć składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej studenci zaznajomieni zostaną z ogólną problematyką współczesnej etyki wojny w jej dwu odmianach - teorii klasycznej (M. Walzer) oraz teorii rewizjonistycznych (J. Macmahan). Część druga zajęć polegać będzie na pracy z wybranymi tekstami filozoficznymi Michaela Walzera dotyczącymi etyki wojny . W ramach analizy/tłumaczenia fragmentów wybranego tekstu przybliżone zostaną studentom podstawowe kwestie omawiane w ramach współczesnych debat na temat etyki działań zbrojnych. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona zostanie na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia, naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych/idiomatycznych.

Literatura:

1. Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004.

2. Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien

* rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, a także

*poszerzyć kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski.

*nabyć kompetencje w zakresie tłumaczenia trudnego tekstu filozoficznego z języka polskiego na język angielski

*nabyć umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Tłumaczenie fragmentów artykułu dotyczącego etyki wojny stworzy również

*możliwość zaznajomienia się z ogólną problematyką rozważaną w literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczyć będzie aktywnego udziału studentów w zajęciach, oraz fragmentu analizowanego tekstu (500 słów) indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)