Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język grecki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-GRE1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język grecki 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03

FI1_K05

FI1_K06

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Pełny opis:

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu.

Literatura:

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

S. Kalinkowski Język Grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Warszawa 2012

Ks. K. Bardski Język Grecki Nowego Testamentu. Warszawa 2005

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna terminologię filozoficzną w j. greckim na poziomie podstawowym

Umiejętności:

student umie samodzielnie przetłumaczyć z j. greckiego na j. polski prosty tekst filozoficzny

Kompetencje:

student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania znajomości języka greckiego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła

student potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty w j. greckim z zakresu filozofii i z dziedziny ogólnej

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin:60/3=2

liczba ECTS w semestrze: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 3 (dst) - student rozróżnia litery, nazywa znaki akcentu,wskazuje różne formy gramatyczne potrafiąc je prawidłowo nazwać, nie łączy poszczególnych słów w zdania;

Na ocenę 4 (db) - student zna alfabet, potrafi czytać i pisać, stara się prawidłowo akcentować, myli się w określaniu form gramatycznych lecz potrafi korzystać z pomocy;

Na ocenę 5 (bdb) - student potrafi płynnie czytać i pisać z uwzględnieniem wszystkich zasad, zna obowiązujące deklinacje i koniugacje;

Umiejętności:

Na ocenę 3 (dst) -student zna alfabet „teoretycznie”, składa słowa sylabizując, wskazuje akcenty ale ich nie uwzględnia w czytaniu, wiedzy teoretycznej nie stosuje w praktyce;

Na ocenę 4 (db) - student potrafi czytać i pisać, stara się prawidłowo akcentować, porównuje poszczególne formy fleksyjne, weryfikuje je;

Na ocenę 5 (bdb) - student płynnie czyta i pisze stosując się do wszelkich reguł, samodzielnie rozwiązuje problemy gramatyczne;

Kompetencje:

Na ocenę 3 (dst) - student tłumaczy proste zdania z dużą pomocą lektora;

Na ocenę 4 (db) - do tłumaczenia prostych zdań wystarcza studentowi niewielka wskazówka wykładowcy czy kolegi

Na ocenę 5 (bdb) - student samodzielnie tłumaczy proste zdania, dba o poprawność językową przekładu, docenia znaczenie pracy ze słownikiem

Ocena końcowa składa się z:

- oceny przygotowania do cotygodniowych zajęć

- oceny aktywności na zajęciach

- ocen z kolokwium w formie pisemnej lub ustnej - translacja wybranego fragmentu tekstu z autorów antycznych z omówieniem wskazanych zagadnień z zakresu fleksji i składni (2-3 kolokwia w semestrze zaliczone na minimum 60%).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin:60/3=2

liczba ECTS w semestrze: 2

Skrócony opis:

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Pełny opis:

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu.

Literatura:

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

S. Kalinkowski Język Grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Warszawa 2012

Ks. K. Bardski Język Grecki Nowego Testamentu. Warszawa 2005

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin:60/3=2

liczba ECTS w semestrze: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Pełny opis:

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu.

Literatura:

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

S. Kalinkowski Język Grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Warszawa 2012

Ks. K. Bardski Język Grecki Nowego Testamentu. Warszawa 2005

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)