Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Greek language 1

General data

Course ID: WF-FI-13-GRE1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Greek language 1
Name in Polish: Język grecki 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W05

FI1_U16

FI1_K11

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description:

The classes are to enable reading in Greek short quotations from the writings of the ancient philosophers.

Atainment target:

- (students) to become skilful at writing, reading and understanding of phrases and short sentences (using the dictionary)

-(teacher) to show significant linguistic phenomenas

to teach how to use dictionaries and grammars

Full description:

Obligatory classes of the Greek - 30 hours per semester , 60 hours per year .

Grading - tests .

The aim of the course is

- to become skilful at reading and writing in Classical Greek,

- to find ways and tools for independent, unassisted translation.

Participants of the course will learn the basic principles of grammar and specific vocabulary and guidelines for the use of the original texts

Bibliography:

Complementary reading list:

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge: The student 1. knows the ancient Greek alphabet; 2. recognizes the basic parts of speech; 3. is able to explain grammatical forms.

Abilities: The student: 4. is able to read the ancient Greek alphabet and interprets all its signs; 5. can write and use the dictionary; 6. understands simple sentences

Competences: The student: 7. reads simple sentences with comprehension; 8. realizes the necessity of working with a dictionary, 9. is aware of word meanings in dependence of the author, time of origin and subject area, among others; 10. cares about linguistic correctness in translation

ECTS:

participation in classes 15x1,5h = 22,5 h

preparation for classes 15 x 0,5h = 7,5 h

total 30 [ 30/30 (25) = 1]

liczba ECTS: 1

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

- an assessment of the student’s preparation for each week’s classes

- passing all quick-check tests

- the student’s activity in class

Assessment methods:

Current evaluation- checking home writing assignments (only handwritten Greek script) – (2-5)

- evaluation of the student’s preparation for class (pass or no)

- evaluation of quick-check tests – 50% - 3 - is a pass; 90% - 5

- checking the student’s knowledge of the alphabet - assessment of the student’s reading skills

- final test at the end of the semester (2-5, 35% is a grade of dst –D)

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin:60/3=2

liczba ECTS w semestrze: 2

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu.

Bibliography: (in Polish)

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

S. Kalinkowski Język Grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Warszawa 2012

Ks. K. Bardski Język Grecki Nowego Testamentu. Warszawa 2005

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin:60/3=2

liczba ECTS w semestrze: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają umożliwić czytanie w oryginale krótkich cytatów z pism greckich filozofów. Celem zajęć nie jest systematyczny wykład gramatyki języka starogreckiego lecz pokazanie istotnych zachodzących w nim zjawisk, nauczenie studentów korzystania z gramatyk i słowników.

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka greckiego to ćwiczenia obejmujące 2 semestry studiów, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności czytania i pisania po grecku (greka klasyczna), pokazanie im sposobów i narzędzi umożliwiających samodzielne tłumaczenie wyrażeń, sentencji i tekstów greckich. Uczestnicy lektoratu poznają podstawowe zasady gramatyczne i określony zestaw słownictwa oraz formalno-techniczne wskazówki do korzystania z oryginalnego tekstu.

Bibliography: (in Polish)

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

M. Borowska - Mormolyke - Książka do nauki języka starogreckiego

Agnieszka i Kazimierz Korusowie, Hellenike glotta; Podręcznik do nauki języka greckiego; Wydawnictwo Naukowe PWN

M.Golias – Wstępna nauka języka greckiego; PWN

W. Jonczyk SJ - Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu; Wydawnictwo WAM

J. Niemirska - Pliszczyńska: "Ecce homo" wstępny podręcznik języka greckiego; Pallotinum, Poznań 1960

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, PWN, Warszawa

O. Jurewicz - Słownik grecko-polski t.I-II, PWN, Warszawa

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I-IV, PWN, Warszawa 1958-1965;

Z. Abramowiczówna, W.Appel - Słownik polsko-starogrecki; Wyd. UMK

S. Kalinkowski Język Grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Warszawa 2012

Ks. K. Bardski Język Grecki Nowego Testamentu. Warszawa 2005

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja-Rzym), Warszawa 1996;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1973;

S. Swieżawski - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; PWN

K.S. Kirk,, J.E.Raven, M.Schofield - Filozofia przedsokratejska; PWN

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)