Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-13-LAC4
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 4
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Język łaciński 3 WF-FI-LAC3

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W05


FI1_U16

FI1_K11

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dalsza nauka języka łacińskiego. Po II roku nauki student powinien:

- tłumaczyć i rozumieć dłuższe teksty

- zwracać uwagę na poprawność językową przekładu

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Lektorat z języka łacińskiego to ćwiczenia - po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę odbywa się na zasadzie kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Studenci powinni poznać dostępne słowniki i gramatyk,i aby móc z nich swobodnie korzystać.

Wybrane słownictwo przedstawiane będzie zarówno z polskim jak i starogreckim przekładem (II semestr greki).

Literatura:

Podręczniki i słowniki:

J.Ryba, E.Wolanin, A.Klęczar: Homo Romanus II, Kraków 2018

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa

- dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego

- Disce puer - Podręcznik do łaciny średniowiecznej

- J. Sondel - Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

- A. Jougan - Słownik kościelny łacińsko - polski

literatura uzupełniajaca:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna terminologię filozoficzną w j. łacińskim na poziomie zaawansowanym

Umiejętności:

student umie samodzielnie przetłumaczyć z j. łacińskiego na j. polski tekst filozoficzny

Kompetencje:

student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania znajomości języka łacińskiego oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne źródła

student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. łacińskim z zakresu filozofii i z dziedziny ogólnej

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

suma godzin: 30 [ 30/30 = 1 ]

liczba ECTS w semestrze: 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) Student nie objaśnia nowych konstrukcji, nie rozumie przysłów i zwrotów pochodzących z łaciny a używanych w dzisiejszej polszczyźnie

Na ocenę 3 (dst) Student nie opanował techniki tłumaczenia (tłumaczy słowo po słowie), z trudem objaśnia nowe konstrukcje

Na ocenę 4 (db) Student „gubi się” w nowych formach i konstrukcjach ale wykorzystuje niewielką podpowiedź

Na ocenę 5 (bdb) dostrzega, nazywa i objaśnia nowe formy i konstrukcje

Umiejętności

Na ocenę 2 (ndst) Student nie zauważa łączących się ze sobą gramatycznie wyrazów w zdaniu łacińskim

Na ocenę 3 (dst) z trudem wskazuje łączące się elementy, nie wykorzystuje wiadomości ze słownika

Na ocenę 4 (db) z pomocą lektora bądź kolegów potrafi poprawnie przełożyć tekst oryginalny , stara się wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce

Na ocenę 5 (bdb) samodzielnie rozwiązuje problemy gramatyczne; z pomocą słownika tłumaczy teksty oryginalne, dba o język polski

Kompetencje:

Na ocenę 2 (ndst) Student nie dba o jakość przekładu, nie interesuje się realiami tekstu, nie rozumie krytyki

Na ocenę 3 (dst) Student nie potrafi samodzielnie wyszukać właściwych informacji, potrzebuje „prowadzenia za rękę”, nie wykazuje własnej inicjatywy

Na ocenę 4 (db) – Student nie potrafi samodzielnie ocenić znalezionej przez siebie informacji, zniechęca się pod wpływem krytyki

Na ocenę 5 (bdb) Student dba o poprawność językową przekładu, docenia znaczenie pracy ze słownikiem, ma świadomość konieczności komentarza rzeczowego do każdego tekstu, potrafi go przygotować

Ocena końcowa składa się z:

- oceny przygotowania do cotygodniowych zajęć

- oceny aktywności na zajęciach

- oceny kolokwium końcowego w formie ustnej - translacja wybranego fragmentu tekstu z wykazaniem znajomości elementów fleksji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)