Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

BA seminar 2

General data

Course ID: WF-FI-13-SL2-B21
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: BA seminar 2
Name in Polish: Seminarium licencjackie 2
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Seminaria licencjackie 2 - I stopień
(in Polish) Wszystkie seminaria licencjackie - rok 3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

philosophy

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W06 ; FI1_W09;

FI1_U01; FI1_U02; FI1_U09;

FI1_U10; FI1_K03;

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne:

1. Znajomość historii filozofii na przynajmniej podstawowym poziomie: Student powinien dobrze orientować się w historii problemów filozoficznych, potrafi wskazać dyskusje i spory, przytoczyć argumentacje za omawianymi stanowiskami, itd.

2. Umiejętność sformułowania tezy i zbudowania argumentacji na jej rzecz.

Short description: (in Polish)

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Full description: (in Polish)

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich: Zagadnienia znaczenia językowego, zagadnienia prawdy, zagadnienie komunikacyjnej, zagadnienia teorii umysłu, zagadnienie realizmu poznania itp.

Bibliography: (in Polish)

1. H. Putnam, Dlaczego umysłu nie można znaturalizować, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

. Efektem jest przygotowanie pracy licencjackiej w wersji papierowej i elektronicznej (o objętości 30-60 stron standardowego wydruku komputerowego (ok. 54000-108000 znaków bez spacji) oraz poszerzenie wiedzy z teorii poznania i filozofii języka

Wiedza: student wie jaka jest problematyka współczesnej teorii poznania i filozofii języka, jakie są jej źródła i problematyka, zna jej głównych przedstawicieli i ich stanowiska. Student zna wybrane teksty dotyczące wybranych kwestii teorii poznania i filozofii języka i rozumie zagadnienia jakie one poruszają. Zna też wagę merytorycznej i racjonalnej dyskusji w kwestiach teoretycznych.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne , Potrafi precyzyjnie i jasno formułować problemy i logicznie argumentować stawiane tezy. Umie sformułować trafną merytorycznie i poprawną logicznie prezentację wybranego zagadnienia. Rozumie specyfikę analizy filozoficznej. Potrafi zachować logiczną dyscyplinę myślenia i wypowiedzi.

Kompetencje: Jest przygotowany do pogłębionej, racjonalnej dyskusji na tematy podejmowane w teorii poznania i filozofii języka. Potrafi wnieść do każdej dyskusji na dowolny temat elementy analizy i racjonalnej argumentacji

ECTS

udział w zajęciach - 30

przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30

przygotowanie prezentacji 10

SUMA GODZIN 70

LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Podstawą do zaliczenia seminarium licencjackiego na trzecim roku studiów jest przygotowanie i złożenie przez studenta pracy licencjackiej do oceny oraz odbycie przez studenta konsultacji przygotowujących go do egzaminu dyplomowego. Jeśli seminarium jest dla kogoś drugim seminarium, na którym nie przygotowuje pracy licencjackiej podstawa zaliczenia jest praca na seminarium (obecność, znajomość lektur, dyskusja) oraz przygotowanie prezentacji.

2. Ocena końcowa ma trzy składowe: ocenę za pracę na seminarium– przygotowanie do dyskusji, ocenę za przygotowanie prezentacji, dla osób, które nie przygotowują pracy licencjackiej lub ocena pracy licencjackiej oraz ocena z konsultacji. Pełna ocena wystawiana jest po odbyciu konsultacji w VI semestrze.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Janina Buczkowska
Group instructors: Janina Buczkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Short description: (in Polish)

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Full description: (in Polish)

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich: Zagadnienia znaczenia językowego, zagadnienia prawdy, zagadnienie komunikacyjnej, zagadnienia teorii umysłu, zagadnienie realizmu poznania itp.

Bibliography: (in Polish)

1. H. Putnam, Dlaczego umysłu nie można znaturalizować, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Wymagania wstępne: (in Polish)

wynikające z toku studiów

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Magdalena Płotka
Group instructors: Magdalena Płotka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS


udział w zajęciach - 30


przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30


przygotowanie prezentacji 10


SUMA GODZIN 70


LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Short description: (in Polish)

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Full description: (in Polish)

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich: Zagadnienia znaczenia językowego, zagadnienia prawdy, zagadnienie komunikacyjnej, zagadnienia teorii umysłu, zagadnienie realizmu poznania itp.

Bibliography: (in Polish)

1. H. Putnam, Dlaczego umysłu nie można znaturalizować, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Magdalena Płotka
Group instructors: Magdalena Płotka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS


udział w zajęciach - 30


przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30


przygotowanie prezentacji 10


SUMA GODZIN 70


LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Short description: (in Polish)

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Full description: (in Polish)

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich: Zagadnienia znaczenia językowego, zagadnienia prawdy, zagadnienie komunikacyjnej, zagadnienia teorii umysłu, zagadnienie realizmu poznania itp.

Bibliography: (in Polish)

1. H. Putnam, Dlaczego umysłu nie można znaturalizować, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Magdalena Płotka
Group instructors: Magdalena Płotka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS


udział w zajęciach - 30


przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30


przygotowanie prezentacji 10


SUMA GODZIN 70


LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Seminarium ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest przygotowanie pracy licencjackiej z dziedziny filozofii z zakresu zagadnień teorii poznania i filozofii języka rozpoczętej w poprzednim semestrze. Drugim celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii poznania i filozofii języka. Rezultatem realizacji pierwszego celu jest przygotowana i złożona przez studenta pracy licencjackiej do oceny. Drugi cel jest realizowany w formie dyskusji i analizy określonych zagadnień na podstawie wskazanych lektur z dziedziny współczesnej teorii poznania i języka.

Full description: (in Polish)

Ze względu na pierwszy cel zajęć jakim jest przygotowanie pracy licencjackiej student zapoznaje się z metodyką pisania pracy licencjackiej ( ogólnie naukowej), przypominane są metody przygotowania do pisania pracy, określenie zaawansowania pracy u uczestników seminarium i koordynacja pracy.

Ze względu na drugi cel zostały wyodrębnione grupy zgadnie, które będą podejmowane w trakcie spotkań seminaryjnych.

Należą do nich: Zagadnienia znaczenia językowego, zagadnienia prawdy, zagadnienie komunikacyjnej, zagadnienia teorii umysłu, zagadnienie realizmu poznania itp.

Bibliography: (in Polish)

1. H. Putnam, Dlaczego umysłu nie można znaturalizować, w : Wiele Twarzy realizmu i inne eseje, przekład. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998,

2. W.V.O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu w tegoż: Z Punktu widzenia logiki,

3. A Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w tegoż Pisma logiczno-filozoficzne t.1 Prawda; ss. 228-282

4. H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

5. J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

6. H.P. Grice: Logika a konwersacja. [W:] Język w świetle nauki. Warszawa 1980.

7. J. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)