Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia społecznego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-ERS1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia społecznego 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W05 FI2_W16

FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16

FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08


Ćwiczenia:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W05 FI2_W15

FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16

FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę etyki społeczniej rozumianej jako nauka filozoficzna zmierzająca do sformułowania podstawowych zasad i opartych na nich norm i ocen moralnych obowiązujacych w sferze stosunków miedzy podmiotami społecznymi (osobami pełniącymi różnorodne role społeczne).

Pełny opis:

Kurs wprowadza studentów w problematykę etyki społecznej i jako taki stanowi kontynuację prezentacji kluczowych kwestii badawczych podejmowanych w szeroko rozumianej filozofii moralnej (metaetyka, etyka ogólna, etyka szczegółowa/etyka życia indywidualnego). W części pierwszej dokonany zostaje przegląd głównych stanowisk we współczesnej debacie dotyczącej etyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych założeń leżących u podłoża każdego z nich. Analizie poddane zostaną koncepcje liberalizmu komunitaryzmu oraz marksizmu. Następnie omówione zostaną klasyczne filozoficzne koncepcje natury ludzkiej oraz sposób, w jaki eksponują one społeczną naturę człowieka. Po dokonaniu przeglądu najważniejszych definicyjnych ujęć społeczności ludzkiej, analizie poddane będą podstawowe zasady społeczno moralne. Tematem końcowym kursu będą elementarne relacje społeczne, stanowiące podstawę filozoficznych koncepcji małżeństwa i rodziny.

Literatura:

Ślipko T., Zarys etyk szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student nazywa i charakteryzuje podstawowe filozoficzne koncepcje życia społecznego, zna główne pojęcia i idee z zakresu etyki społecznej, wymienia i omawia moralne cele i zasady więzi społecznych oraz normy regulujące struktury społeczne, rozróżnia poszczególne społeczności, definiuje je i tłumaczy ich prawa oraz obowiązki moralne

Umiejętności: student, pracując indywidualnie i grupowo, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i poddaje je krytyce, dowodzi istnienia i konieczności realizacji moralnych zasad życia społecznego, pokazuje, jak prawa i obowiązki poszczególnych społeczności łączą się z personalistyczną wizją człowieka

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu etyki społecznej, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące współczesnych społeczeństw, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o tematyce społecznej, ma świadomość moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nim partycypacja w poszczególnych społecznościach, jest wrażliwy na moralny wymiar więzi międzyludzkich, dostrzega relacje między rozwojem moralnym a dojrzałym, aktywnym i autentycznym uczestniczeniem w życiu społecznym

ECTS:

udział w wykładzie - 30

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 40

przygotowanie prezentacji - 5

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS - 5

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane efekty kształcenia do zaliczenia przedmiotu na określoną ocenę:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna filozoficznych koncepcji życia społecznego, nie potrafi wymienić moralnych zasad i celów więzi społecznych oraz zdefiniować poszczególnych społeczności i przysługujących im praw i obowiązków moralnych

- na ocenę 3 (dst): student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne, ale nie potrafi omówić tych zagadnień

- na ocenę 4 (db): student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne i potrafi krótko omówić te zagadnienia

- na ocenę 5 (bdb): student student nazywa podstawowe koncepcje życia społecznego, wymienia moralne zasady i cele więzi społecznych oraz definiuje poszczególne społeczności i przysługujące im prawa i obowiązki moralne i szczegółowo omawia te zagadnienia

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie czyta i nie analizuje tekstów filozoficznych z zakresu etyki społecznej

- na ocenę 3 (dst): student czyta teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, ale słabo je analizuje i interpretuje, nie wyprowadza wniosków z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, nie rozpoznaje założeń postulowanych tez i nie potrafi poddać ich krytyce

- na ocenę 4 (db): student czyta, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, ale nie rozpoznaje założeń postulowanych tez

- na ocenę 5 (bdb): student czyta, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i potrafi poddać je krytyce

Kompetencje:

Oceniana jest racjonalność argumentowania, sposób prezentowania swoich racji i obrony własnej opinii. Oceniana jest zdolność dostrzegania moralnego wymiaru życia społecznego, wykorzystywania wiedzy filozoficznej z zakresu etyki społecznej do interpretacji wydarzeń społecznych i kulturalnych, świadomość moralnych zobowiązań, wynikających z partycypacji w określonych społecznościach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)