Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KO: Filozoficzne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-FKC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KO: Filozoficzne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15840
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02; FI2_W04; FI2_W09; FI2_W10;

FI2_U03; FI2_U07; FI2_U16; FI2_U17; FI2_U18;

FI2_K01; FI2_K06; FI2_K07;

PRK_P7S_WG

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd. Przedmiot obejmuje najważniejszych autorów filozoficznych a także najważniejsze dyskusje toczące się w w filozofii na tematy związane z wolnością, racjonalnością, naturą uczuć, istnieniem duszy.

Literatura:

1. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 46-149.

2. H. Plessner, Pytanie o „conditio humana”, Warszawa 1988.

3. Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, w: tenże, Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2007, s. 113-161.

4. K. Wojtyła, Osoba i podmiot, w: tenże, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 373-414.

5. E. Mounier, Co to jest personalizm?, Warszawa 1960.

6. Giovanni Pico della Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Warszawa 2010.

7. J. Czerkawski, Chrześcijańskie podstawy godności człowieka (czasy renesansu), w: W. Sajdek (red.), Renesansowy ideał chrześcijanina, Lublin 2006, s. 71-86.

8. R. Speamann, O pojęciu natury ludzkiej, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Catel Gandolfo, Kraków 2006, s. 105-121.

9. M. Heidegger, List o humanizmie, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 1977, s. 76-127.

10. Arystoteles, O duszy (księga I, rozdział 1 i 2; księga II, rozdział 1 i 2), tłum. P. Siwek, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 33-49; 68-77.

11. S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej, w: S. Janeczek (red.), Antropologia, Lublin 2010, s. 121-177.

12. Tomasz z Akwinu, Summa teologii I, q. 79, a 1-13, w: tenże, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 2000, s. 280-342.

13. J. Searle, Dlaczego człowiek i świat pasują do siebie. Umysł jako fenomen biologiczny, w: tenże, Umysł, język, społeczeństwo, Warszawa 1999, s. 69-109.

14. Augustyn, Solilokwia, w: tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 2001, s. 239-305.

15. R. Piłat, Samowiedza, w: R. Ziemińska, Przewodnik po epistemologii, Kraków 2013, s. 221-269.

16. Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: tenże, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005, s. 59-92.

17. J. Lacan, Seminarium III Psychozy, Warszawa 2014.

18. R. Legutko, „Ja metefizyczne”, w: tenże, Traktat o wolności, s. 201-236.

19. J. S. Mill, O wolności, Warszawa 1999.

20. J. M. Bocheński, Słownik zabobonów (hasło wolność)

21. Kartezjusz, Namiętności duszy, Kęty 2001.

22. D. von Hildebrand, Serce człowieka, w: tenże, Serce, Poznań 1987, s. 29-93.

23. J. Le Goff, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006.

24. H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008, s. 26-27; 40-47; 77-97.

25. J. Pieper, Śmierć i nieśmiertelność, Paris 1970.

26. Seneka, O życiu szczęśliwym, w: tenże, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001, s. 137-177.

27. W. Tatarkiewicz, Cztery pojęcia szczęścia; Definicja szczęścia; Koleje pojęcia szczęścia, w: tenże, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 15-72.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące:

• zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub

artystycznych tworzących podstawy teoretyczne

• uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą filozoficznych koncepcji człowieka obejmującą kluczowe zagadnienia

• wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy dotyczącej filozoficznych koncepcji człowieka właściwe dla programu kształcenia g

główne trendy rozwojowe filozoficznych koncepcji człowieka

istotnych dla programu kształcenia

1) student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

2) zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi w zakresie filozofii człowieka

3) ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin antropologicznych

4)zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei antropologicznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

5) zna metody interpretacji tekstu filozoficznego z zakresu filozofii człowieka

UMIEJĘTNOŚCI:

1) trafnie definiuje pojęcia języka potocznego w zakresie koncepcji filozofii człowieka i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach

2)słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych w zakresie koncepcji filozofii człowieka

3) analizuje argumenty filozoficzne w obszarze koncepcji filozofii człowieka, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia

KOMPETENCJE:

1) efektywnie organizuje własną pracę z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

2) wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

Udział w wykładzie - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godz.

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 35 godz.

suma godzin: 150 [150 : 30 (25) = 5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS

- aktywność na platformie e-learningowej (15 godzin);

-przygotowanie do zajęć/praca na platformie e-learningowej (15 godzin)

- przygotowanie do testu (15 godzin)

b) Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest napisanie testu obejmującego treść zajęć na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi koncepcjami człowieka w historii filozofii. Zajęcia zaczynają się od zapoznania się z dyskusją (H. Plessner i M. Scheler), w wyniku której opracowano termin "antropologia filozoficzna" , a następnie omówione są rozmaite koncepcje człowieka, akcentujące różne jego cechy jako istoty ludzkiej: godność, duchowość, cielesność, świadomość, wolność itd.

Literatura:

1. G. Haeffner, Pytanie o właściwy punkt wyjścia, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

2. T. Williams, J. O. Bengtsson, Personalism, The Stanford Encyklopedia of Philosophy, ed. E. Zalta 2014.

4. Ch. Taylor, Pojęcie osoby, w: Filozofia podmiotu, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

5.G . Haeffner, Uspołecznienie , w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.G

6. G. Haeffner, Pierwiastek duchowy, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

7. G. Haeffner, Wiedza, w: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

8. R. Piłat, Wstęp oraz Przyczyny aporetyczności samowiedzy, w: Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

9. V. Dusek, Natura człowieka: narzędzia czy język?, w: Wprowadzenie do filozofii techniki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

10. J. Jagiełło, Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger-Plessner). Studium historyczno-analityczne, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka pochodzących z różnych dyscyplin filozofii (etyki, metafizyki, ontologii).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Zajęcia nie są jednak planowane jako wykład historyczny; raczej koncentrują się na ukazaniu obecności tematyki antropologii filozoficznej w rozmaitych wymiarach kulturowych, społecznych, politycznych, prawnych itd. W zamierzeniu zajęć jest to, aby student potrafił dostrzec rozmaite (najczęściej ukryte) filozoficzne założenia dotyczące natury człowieka w rozmaitych teoriach filozoficznych, politycznych, prawnych, medycznych itd..

Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy, których celem jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Literatura:

1. W. Osiatyński, Prawa człowieka i inne wartości, w: tenże, Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011, s. 290-330.

2. Z. Freud, Kultura źródłem cierpień, w: tenże, Pisma społeczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 163-228.

3. H.G. Gadamer, Człowiek i język (ze zbioru Rozum, słowo, dzieje)

4. a). N. Postman, Technopol (fragmenty)

b). M. Heidegger, Pytanie o technikę

5. a). E. Levinas, Transcendencja i pojomowalność

b) Possenti, Religia i życie publiczne

6. a. C. Levi-Strauss, Rodzina

b. Ch. Delsol, Relacja i dystans (z książki Czym jest człowiek)

7. M. Foucault, Wstęp do Historii szaleństwa

8. J. Maritain, Człowiek i państwo

9. a) Augustyn, Wyznania

b) R. Ingarden, Człowiek i czas (z Książeczki o człowieku)

10. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa

11. a) Arystoteles, Polityka

b) H. Arendt, Vita activa i epoka nowożytna, w: taż, Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 269-329.

12. J. Tischner, Myślenie według wartości

13. M. Heller, Filozofia nauki

14. J. Hospers, Sens życia, w: tenże, Wprowadzenie do analizy filozoficznej

15. a) F. Fukuyama, Koniec człowieka (fragmenty)

b) Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość

Wymagania wstępne:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu filozoficznych koncepcji człowieka pochodzących z różnych dyscyplin filozofii (etyki, metafizyki, ontologii).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)