Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Philosophical Reasons of Modern Atheism 1

General data

Course ID: WF-FI-21-FPWA1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Philosophical Reasons of Modern Atheism 1
Name in Polish: Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_W05

FI2_U08

FI2_U09

FI2_K07

Short description: (in Polish)

Na wykładach spróbuje się podać filozoficzne źródła „oddalania się człowieka od Boga”, a wyrażające się się w takiej postawie jak agnostycyzm, ateizm i sekularyzm.

Full description: (in Polish)

Wykład obejmuje dwa semestry. W semestrze pierwszym zbadamy filozoficzne źródła ateizmu począwszy od okresu Renesansu, aż do pierwszej połowy wieku XIX.

Zwrócimy uwagę również na niektóre filozoficzne próby obrony relacji człowieka do Boga.

Na początkowych wykładach omówi się różne rodzaje współczesnego ateizm oraz rozumienie agnostycyzmu, sekularyzmu, sekularyzacji oraz humanizmu

świeckiego.

Bibliography: (in Polish)

- Buckley M. J., "Ateizm w sporze z religią", tłum., M. Frankiewicz,

Kraków 2009.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do

duchowości bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Flew A., “Bóg istnieje”, tłum. R. Pucek, Warszawa 2011.

- Lewis C. S., “Chrześcijaństwo po prostu”, tłum. P. Szymczak,

Poznań 2008.

- Maritain J., "Trzej reformatorzy. Luter-Descartes-Rousseau", tłum.

K. Michalski, Warszawa 1938.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze

europejskiej”, Warszawa 2003.

- Miodoński L., „Filozofia religii Arthura Schopenhauera”, w: „Filozofia”

XXIX, Wrocław 1996.

- Neusch M., „U źródeł współczesnego ateizmu”, tłum. A.

Turowiczowa, Paryż 1980.

- Safranski R., „Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii”, tłum., M.

Falkowski, warszawa 2008.

- Schopnhauer A., „W poszukiwaniu mądrości życia”, t. II., tłum. J.

Garewicz, Kęty 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

- Student(ka) poznaje i rozumie ważne pojęcia związane z ateizmem i religią, a tym samym z ważnym obszarem współczesnej kultury.

- Zapoznaje się z filozoficznymi przyczynami, które - począwszy do filozofii Renesansu - doprowadziły do ateizmu i postaw do niego zbliżonych, jak np. do religijnego agnostycyzmu, czy panteizmu.

Umiejętności:

- Student(ka) potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji z ateizmem i podobnymi postawami (np. agnostycyzmem, czy z humanizmem świeckim).

- Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne:

- Student(ka) zachowuje otwartość na różne argumenty dotyczące problemu ateizmu, rozumiejąc jego przyczyny i konsekwencje.

- Potrafi wejść w rzeczą dyskusję z osobami reprezentującymi różne światopoglądy.

- Rozumie relację pomiędzy naukami przyrodniczymi, filozofią, a teologią.

- Potrafi odróżnić przejawy i formy religii prawdziwej od tzw. pseudoreligii.

Punkty ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

przygotowanie do zaliczenia - 25

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS – 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria ocenienia:

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z ateizmem.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

- Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym wykładzie.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)