Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Philosophical Reasons of Modern Atheism 2

General data

Course ID: WF-FI-21-FPWA2
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Philosophical Reasons of Modern Atheism 2
Name in Polish: Filozoficzne przyczyny współczesnego ateizmu 2
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_W05

FI2_U08

FI2_U09

FI2_K07

Short description: (in Polish)

Na wykładach omówimy filozoficzne źródła współczesnego ateizmu. Przeanalizujemy dorobek trzech wpływowych filozofów: Karola Marksa, Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschego. Zbadamy zasadność ich zarzutów pod adresem religii, a szczególnie pod adresem chrześcijaństwa.

Przy końcu semestru, zaprosimy znawców filozofii polskiej aby przybliżyli nam dorobek dwóch polskich myślicieli: Leszka Kołakowskiego oraz Stanisława Lema, pod kątem ich stosunku do religii i chrześcijańskiego dziedzictwa.

Full description: (in Polish)

Współczesny świat, jak zauważa H. U. von Balthasar (+1988) jest nie dającym się zatrzymać rozpadem, ponieważ od Hölderlina już tylko krok do Nietzschego, od Hegla już tylko pół kroku do Feuerbacha i Marksa.

Na wykładach omówimy filozoficzne źródła współczesnego ateizmu. Przeanalizujemy dorobek trzech wpływowych filozofów: Karola Marksa, Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschego. Zbadamy zasadność ich zarzutów pod adresem religii, a szczególnie pod adresem chrześcijaństwa.

Przy końcu semestru, zaprosimy znawców filozofii polskiej aby przybliżyli nam dorobek dwóch polskich myślicieli: Leszka Kołakowskiego oraz Stanisława Lema, pod kątem ich stosunku do religii i chrześcijańskiego dziedzictwa.

Myślą przewodnią wykładów w tym semestrze będzie wypowiedź Friedricha Schelling (+1854), że raczej „nie ma sensu pytanie o to, jak człowiek może dojść do Boga; prawdziwe pytanie dotyczy raczej tego, dlaczego i jak mógł się od Boga oddalić?”. Na wykładach będziemy poszukiwać filozoficznych przyczyny tego „oddalenia się od Boga”.

Bibliography: (in Polish)

Literatura (do wyboru):

- Adamski F., (red.), „Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja”, Kraków 2011.

- Benisz H., “Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie

filozofii życia”, Kęty 2015.

- Berliński D., “Szatańskie urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe”, przeł.

D. Cieśla-Szymańska, Warszawa 2009.

- Buckley M. J., “Ateizm w sporze z religią”, tłum. M. Frankiewicz, Kraków

2009.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości

bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Flew A., “Bóg istnieje”, tłum. R. Pucek, Warszawa 2011.

- Garewicz J., “Schopenhauer”, Warszawa 1988.

- Habermas J., „Wierzyć i wiedzieć”, przemówienia z 14 października 2001 r. w

kościele św. Pawła we Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej

Niemieckich Księgarzy; http://www.tezeusz.pl

- Jaspers K., “Nietzsche”, tłum. Dorota Stoińska, Warszawa 1997.

- Kołakowski L., “Jeśli Boga nie ma… O Bogu, diable, grzechu i innych

zmartwieniach tak zwanej filozofii religii”, przeł. T. Baszniak, M. Panufnik,

Londyn 1987.

- Kołakowski L., “Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny”, przeł. D.

Zańko, Kraków 2014.

- Kołakowski L., “Chrześcijaństwo”, Kraków 2019.

- Kowalczyk S., „Ateizm w Polsce”, w: „O filozoficznym poznaniu Boga dziś”,

red. bp B. Bejze, Warszawa 1992.

- Krasiciki P., “Od „śmierci Boga” do śmierci człowieka. Z genealogii i recepcji

posthumanizmu Fryderyka Nietzschego”, Opole 2001.

- Kuderowicz Z., “Nietzsche”, Warszawa 2004.

- Lem S., “Summa technologiae”, Kraków 1967.

- Lem S., Fiałkowski T., “Świat na krawędzi (rozmowy z Tomaszem

Fiałkowskim)”, Kraków 2001.

- Lipski M., “Dlaczego nie jestem ateistą”, Warszawa 2011.

- Lubac de H., „Dramat ateizmu humanistycznego”, tłum. A. Ziernicki, Kraków

2004.

- Marks K, Engels F., “Dzieła”, t. 1, Warszawa 1960.

- Marks K., “Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, w: K. Marks, F.

Engels, W. Lenin, “O religii. Wybór”, J. Kniaziołucki (red.), Warszawa 1984.

- Marzęcki J., “Artur Schopenhauer wobec filozofii Indii”, Warszawa 1992.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej”,

Warszawa 2003.

- Miodoński L., „Filozofia religii Arthura Schopenhauera”, w: „Filozofia” XXIX,

Wrocław 1996.

- Nietzsche F., “Antychryst”, tłum. L. Staff, Kraków 1967.

- Nietzsche F., „To rzekł Zaratustra” tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, Warszawa

1999.

- Nietzsche F., “Ecce homo”, Kraków 2002.

- Nietzsche F., “Wiedza radosna”, Kraków 2003.

- Novak M., „Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących”, tłum., M.

Pasiciak, Kraków 2010.

- Pieniążek P., “Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów oststrukturalistycznej

recepcji myśli Nietzschego”, Łódź 2006.

- Safranski R., „Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii”, tłum., M. Falkowski,

Warszawa 2008.

- Safranski R., “Nietzsche. Biografia myśli”, Warszawa 2003.

- Schopenhauer A., “Świat jako wola i przedstawienie”, t. I i II, przeł. J.

Garewicz, Warszawa 1994,1995.

- Schopenhauer A., „W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena”,

t. II., tłum. J. Garewicz, Kęty 2004.

- Sieg J., „Post-chrześcijańska myśl ateistyczna”, w: „O filozoficznym poznaniu

Boga dziś”, Warszawa 1992.

- Sochoń J., ,,Ateizm”, Warszawa 2003.

- Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na

rzecz teizmu”, Poznań 2012.

- Zatwardnicki S., „Ateizm urojony”, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

- Student(ka) poznaje i rozumie pojęcia związane z ateizmem i religią, występujące u ważnych krytyków religii.

- Zapoznaje się z filozoficznymi przyczynami, które - począwszy od filozofii Artura Schopenhauera - doprowadziły do ateizmu i postaw do niego zbliżonych, takich jak: antyteizmu, agnostycyzm, deizm czy świecki humanizm. Poznaje w ten sposób ważny obszar współczesnej kultury.

Umiejętności:

- Student(ka) potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji z ateizmem i podobnymi postawami wymienionymi powyżej.

- Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne:

- Student(ka) zachowuje otwartość na różne argumenty dotyczące problemu ateizmu i postaw podobnych, rozumiejąc ich przyczyny i konsekwencje.

- Potrafi wejść w rzeczą dyskusję z osobami reprezentującymi różne światopoglądy.

- Rozumie relację pomiędzy naukami przyrodniczymi, filozofią, a teologią.

- Potrafi odróżnić przejawy i formy religii prawdziwej od tzw. pseudoreligii.

Punkty ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

przygotowanie do zaliczenia - 25

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS – 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria ocenienia:

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z ateizmem i postawami pochodnymi.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

- Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na wykładach.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)