Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SP: Historia i geografia intelektu 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-SEMPGHI2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SP: Historia i geografia intelektu 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W07

FI2_W08

FI2_W12

FI2_W16

FI2_U04

FI2_U17

FI2_K05

FI2_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu w drugim semestrze jest zapoznanie uczestników seminarium z problematyką poznania intelektualnego u Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi sposobami rozstrzygania problematyki intelektu. Aspektem prezentowania zagadnień jest perspektywa historyczno-filozoficzna. Rozpoczyna się ona od zaprezentowania intelektu u Anaksagorasa a kończy sie rozstrzygnięciami Tomasza z Akwinu. Główny nurt prezentacji problematyki intelektu związany jest w starożytności i średniowieczu z rozstrzygnięciami Arystotelesa. Jednak rozstrzygnięcia tradycji platońskiej również są przedstawiane (Platon, Plotyn, Augustyn, Izaak ze Stella). Problematyka intelektu jest prezentowana zarówno w aspekcie przedmiotu, aktów, sprawności intelektualnych a także w różnych znajdujących się w tekstach nazwach odpowiadających intelektowi. Słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami określania poznania intelektualnego (intelekt, umysł, rozum, inteligencja, sumienie). Te elementy stanowią podstawę dla zrozumienia tej problematyki u Tomasza z Akwinu, który korzystał zarówno z tradycji platońskiej (którą w dużej mierze krytykował) a także arystotelesowskiej na której się opierał. Tomaszowe rozumienie intelektu zostanie zaprezentowane przez charakterystykę aktów intelektu, jego przedmiotu, a także konsekwencje z tego wynikające (odniesienia w relacji do ciała a także do działań etycznych).

Literatura:

Chudy W., Refleksja a poznanie bytu. Refleksja ‘in actu exercito’ i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Lublin 1984.

Cyciura P., Święty Tomasz z Akwinu a platonizm. Metafizyka i teoria poznania, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008.

Gogacz M., Doprecyzowanie problemu ‘species’, ,,Studia Philosophiae Christianae”, 31 (1995) 2, s. 69-76.

Gogacz M., Istnieć i poznawać, PAX, Warszawa 1976.

Judycki J., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, TN KUL, Lublin 2004.

Haldane J. J., Aquinas on sense perception, „The Philosophical Review” 42 (1983) 2, s. 233-239.

Kenny A., Aquinas on mind, „Routledge”, London-New York 2004.

Mahoney E., Sense, Intellect and Imagination in Albert, Thomas and Siger, w: Kretzmann N., Kenny A., Pinborg J., The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge 1982, s. 602-622.

Krąpiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, RW KUL, Lublin, 1995.

Lisska A. J., Medieval theories of intentionality: from Aquinas to Brentano and Beyond, w: C. Paterson, M. Pugh (ed.), Analytical Thomism. Traditions in dialogue, Hempshire 2006, s. 147-169.

Mazur P. S., O nazwach intelektu, RW KUL, Lublin 2004.

Pasnau R., Theories of cognition in the later Middle Ages, „Cambridge University Press”, Cambridge 1997.

Spruit L., «Species intelligibilis»: from perception to knowledge. Classical roots and medieval discussions, t. 1, „E. J. Brill”, Leiden-New York-Köln 1994.

Stump E., Aquinas on the Foundations of Knowledge, „Canadian Journal of Philosophy”, vol. 17 (1992), s. 125-158.

Szyndler L., Zagadnienie ‘verbum cordis’ w ujęciu Tomasza z Akwinu, w: A. Górniak (red), Wokół średniowiecznej filozofii języka, t. 1, Warszawa 2002, s. 21-115.

Yrjönsuri M., The soul as an entity: Dante, Aquinas, and Olivi, w: H.Legerlund (ed.), Forming the mind. Esseys on the internal senses and the mind/body problem from Avicenna to the Medical Enlightenment, Dodrecht 2007, s. 59-92.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawy formułowania teorii intelektu przez filozofów starożytnych i średniowiecznych; student posiada wiedzę na temat stosowanej przez filozofów starożytnych i średniowiecznych terminologii dotyczącej intelektu; student ma rozeznanie w dziejach problematyki poznania intelektualnego

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi zidentyfikować problematykę poznania intelektualnego – akty, przedmioty, nazwy władz – w filozofii starożytnej i średniowiecznej; student potrafi zidentyfikować koncepcję intelektu w czytanych przez siebie tekstach filozoficznych

KOMPETENCJE: student potrafi krytycznie odnieść się do stosowanego w czytanym tekście rozumienia intelektu; zyskuje świadomość znaczenia problematyki poznania intelektualnego w całej filozofii

Udział w zajęciach – 30 godzin

Lektura tekstów i przygotowanie do zajęć – 30 godzin

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 (25) = 2]

LICZBA ECTS = 2

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY:

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i konwersatoryjny; wspólna ze studentami identyfikacja w tekstach filozoficznych różnych, pojawiających się w dziejach filozofii koncepcji intelektu

Metoda weryfikacji: zaliczenie na ocenę na podstawie przeprowadzonej rozmowy

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI:

Metoda dydaktyczna: przygotowany materiał zaprezentowany na zajęciach dotyczący dziejów ujmowania poznania intelektualnego

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej prezentacji

EFEKTY KOMPETENCJI:

Metoda dydaktyczna: dyskusja w trakcie zajęć

Metoda weryfikacji: ocena na podstawie przeprowadzonej rozmowy

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach oraz praca zaliczeniowa przygotowana na koniec zajęć.

Kryterium obecności jest rozumiane jako:

1-2 nieobecności - bdb

3-4 nieobecności - db

5-6 nieobecności - dst

7-15 nieobecności - ndst.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)