Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SP: Etyka cnót 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-SPEC1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SP: Etyka cnót 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W07

FI2_W08

FI2_W12

FI2_W16

FI2_U04

FI2_U17

FI2_K05

FI2_K06

Skrócony opis:

Etyka cnót jest związana z trzema zagadnieniami: 1. pytaniem o jej cele i strukturę w nawiązaniu do jej historycznych i współczesnych wersji, 2. pytanie o to, czy etyka cnót może stać się etyką fundamentalną, oraz 3. pytanie o teoretyczny i praktyczny wymiar etyki cnót. Obok tych zasadniczych kwestii pojawia się trzecia, która dotyczy współczesnej walorów etyki cnót, traktowanej jako najbardziej dzisiaj adekwatny sposób uprawiania etyki w jej związkach z innymi dziedzinami ludzkiej aktywności, czy szerzej ze zmianami cywilizacyjnymi, których jesteśmy świadkami. I z tego punktu widzenia, warto zastanowić się nad specyfiką etyki cnót i nad jej możliwościami teoretycznymi i praktycznymi; w obrębie "odwiecznych" sporów o obiektywność i subiektywność, uniwersalizm i absolutyzm, fundamentalizm a empiryzm a obecnie o status podmiotu: silny podmiot czy płynny konstrukt?

Pełny opis:

1.Etyka cnót w starożytności, średniowieczu i w fil. nowożytnej-źródła, struktura i cele

2. Etyka cnót a mądrość praktyczna

3. Etyka cnót a rozum

4. Etyka cnót a uczucia

5. Etyka cnót a kształtowanie charakteru

6. Etyka cnót a szczęście i dobro

7.Etyka cnót a samorealizacja

8. Etyka cnót a więzi z innymi

9. Etyka cnót a etyki stosowane

10. Etyka cnót jako najbardziej wiarygodna i spójna koncepcja moralności człowieka

12 jakie założenia teoretyczne i praktyczne przyjmuje etyka cnót?

13. Czy etyka cnót jest częścią immanentna ogólnej etyki ( etyki szczegółowe a etyka fundamentalna) czy też pretenduje do miana jedynej, właściwej etyki?

14.Czy istnieje jedność cnót czy wiele różnych? Czy cnoty związane są ze szczęściem czy też z wieloma różnymi wymiarami rozwoju człowieka i jego złożonego charakteru?

Uporządkowanie materiału, wnioski , pytania i hipotezy

Literatura:

J. Jaśtal, Etyka cnót, etyka charakteru, Kraków 2004

J. Jastal, Natura cnót, Kraków 2008

A.MacIntyre, dziedzictwo cnoty, Warszawa 1998.

Domaracki, Jaranowski, Zdrenka, 6 cnót mniejszych, Toruń 2012.

N. szutta ( red) , W poszukiwaniu moralnego charakteru, Wydaw. Academion, Lublin 2015

D.C. Russel, Practical Intelligence and the Virtues, Oxford Univ. Press, Oxford 2009

R. Hursthouse, On Virtue Ethics, OXford Univ.Press, Oxford 1999

R.H umpphreys, The Story of Virtue. Universal Lessons on How to Live, The Liffey Press, Dublin 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt wiedzy; student poznaje najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje etyki cnót, ich teoretyczne i praktyczne funkcje oraz zna ich główne problemy oraz wynikające z nich praktyczne procedury działania

Efekty umiejętności: student potrafi analizować i interpretować poszczególne koncepcje, a także je ze sobą porównać ze względu na ich założenia teoretyczne i praktyczne wykorzystanie. Student orientuje się, jakie style i wzory życia zakładają konkretne etyki cnót zarówno w sferze indywidualnej jak i społecznej

Efekty kompetencji: student jest zdolny do prowadzenia dyskusji i przygotowania odpowiednich materiałów dotyczących praktycznych stron etyki cnót, student potrafi samodzielnie poddać krytycznej analizie np. moralne i ideologiczne walory cnót i ich związku z życiem jednostki/wspólnoty, określić znaczenie wychowawcze cnót oraz ich kontekst etyczny

Punkty ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 15 godzin

lektura tekstów - 20 godzin

przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Suma: 90 : 3 = 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wybór problematyki dokonany przez studentów i przeprowadzona dyskusja, w której chodzi zarówno o schematy językowe, o argumentacje jak i o wyrażone przekonania ( np. wszyscy ludzie mają skłonność do czynienia dobra)

weryfikacja: student potrafi wskazać na to, co różni wybrane dwie koncepcje cnót ( np. arystotelesowską i kantowską) i co je ze sobą łączy

metoda dydaktyczna: analiza pojęć związanych z aretologią i związków, jakie między nimi zachodzą w danej koncepcji

weryfikacja: dokonana przez studenta charakterystyka danego ujęcia ze wskazaniem na reguły sensu, przyjęte w wybranej koncepcji aretologicznej

Metoda dydaktyczna: analiza wewnętrznej treści wielu, historycznie różnych koncepcji aretologicznych , ze względu na ich antropologiczne, poznawcze i społeczne założenia

weryfikacja: student samodzielnie dokonuje takiej krytycznej analizy pod jasno wybranym kątem

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w seminariach - trzy nieobecności wymagają uzupełnienia materiału (w ramach konsultacji). Studenta obowiązuje przygotowanie quizu na podstawie zadanej lektury oraz poprowadzenie dyskusji w grupie. Egzamin końcowy pisemny - wymagana znajomości minimum dwóch z omówionych koncepcji oraz analiza konkretnego przypadku

Wiedza: na ocenę 2-student nie brał aktywnego udziału w zajęciach, nie przygotował żadnego materiału ( nie zaliczył seminarium)

na ocenę 3-student brał udział w zajęciach i potrafi scharakteryzować ogólnie dwie wybrane koncepcje etyki cnót, ale bez podjęcia analizy krytycznych tych stanowisk

na ocenę 4-student spełnił wszystkie warunki niezbędne do zaliczenia seminarium, potrafi ogólnie omówić różne koncepcje etyki cnót i samodzielnie je scharakteryzować

na ocenę 5-student spełnił wszystkie swoje seminaryjne zobowiązania, dobrze orientuje się w stanowiskach dot. etyki cnót i potrafi je poddać analizie krytycznej

Umiejętności

na ocenę 2-student nie potrafi ani ogólnie scharakteryzować koncepcji cnót-minimum dwóch, ani też wskazać na ich praktyczne aplikacje

na ocenę 3- student zna minimum dwie koncepcje i umie samodzielnie je zinterpretować pod kątem ich założeń teoretycznych i praktycznych

na ocenę 4-student ogólnie orientuje się w omówionym materiale, wie czym się różnią od siebie poszczególne koncepcje oraz samodzielnie potrafi je scharakteryzować

na ocenę 5-student umie opisać i scharakteryzować omówione koncepcje i samodzielnie przeprowadzić ich analizę na podstawie konkretnego przykładu-zadania

Kompetencje

Oceniane są efekty pracy na seminarium-grupowej i indywidualnej ze względu na umiejętność prowadzenia dyskusji, sproblematyzowania materiału w postaci prostego quizu oraz umiejętności aplikowania poznanych koncepcji do analizy sytuacji praktycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)