Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne nurty filozofii prawa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-WNFP1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty filozofii prawa 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_W05

FI2_U08

FI2_U09

FI2_K07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii prawa takimi jak: omówienie sporów o istotę prawa; ontologia prawa, jego obowiązywanie, poznanie prawa, w tym relacje między prawem a moralnością,

Pełny opis:

Na wykładzie ze "Współczesnych nurtów filozofii prawa" prezentowane są współczesne najbardziej doniosłe koncepcje prawa: poczynając od twardego pozytywizmu jego ewolucja ku miękkiemu pozytywizmowi Harta oraz pozytywizmowi instytucjonalnemu, poprzez realizm prawny i teorie komunikacyjne po antypozytywistyczny zwrot w postaci instytucjonalnej filozofii prawa Dworkina, filozofii prawa Radbrucha ku współczesnym koncepcjom prawnonaturalnym na przykładzie Finnisa.

Literatura:

Lektura obowiązkowa w I semestrze:

J. Finnis, Prawa naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001,

Lektura obowiązkowa w II semestrze - do wyboru:

R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998,

H.L.A. Hart, Pojecie prawa, Warszawa 1998,

1. M.A. Krąpiec, Człowiek a prawo naturalne, Lublin 1999,

2. P. Łabieniec Prawo rozumu. O teorii prawa naturalnego Johna Finnisa, Łódź 2004,

3. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2003,

4. M. Smolak, Uzasadniane sadowe jako argumentacja z moralności politycznej, Kraków 2003,

5. R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2004,

6. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna wszechstronnie dyscyplinę filozofii prawa, zna i rozumie metody badawcze dyscypliny, zna terminologię dyscypliny, posiada usystematyzowaną znajomość głównych nurtów i posiada gruntowną znajomość strategii argumentacyjnych dyscypliny filozoficznej.

Umiejętności: student umiejętnie analizuje i porównuje idee i argumentacje spotykane w filozofii prawa, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń o prawie ze źródeł pisanych i elektronicznych, w odniesieniu dla poszczególnych stanowisk filozoficzno-prawnych twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny.

Kompetencje: student ma pogłębioną świadomość relacji społecznych w wymiarze prawnym i politycznym oraz interesuje się nowatorskimi rozwiązaniami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia społecznego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do kolokwium z lektury - 10

analiza tekstów w formie e-learningu - 30

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 90 [90: 30(25)=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna głównych metod, terminologii, nurtów oraz strategii argumentacyjnych filozofii prawa.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi ogólnie scharakteryzować metody, zna główne pojęcia, nurty oraz strategie argumentacyjne filozofii prawa.

- na ocenę 4 (db.): rzetelnie opisuje dyscyplinę filozofii prawa, omawia poprawnie jej metody, potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia.

- na ocenę 5 (bdb.): wyczerpująco charakteryzuje filozofie prawa, szczegółowo omawia jej metody, główne pojęcia.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): samodzielnie nie rozpoznaje zagadnień i twierdzeń z filozofii prawa, nie rozumie prezentowanych idei oraz nie potrafi poprawnie ocenić ich wartości praktycznej.

- na ocenę 3 (dst.): słabo lub nieumiejętnie rozpoznaje zagadnienia i twierdzenia z filozofii prawa, rozumie prezentowane idee, ma trudności z poprawna ocena ich wartości praktycznej.

- na ocenę 4 (db.): rozpoznaje i klasyfikuje poglądy i argumentacje przedstawicieli poszczególnych nurtów filozofii prawa i poprawnie wyprowadza wnioski o prawie na podstawie twierdzeń zawartych w źródłach pisanych

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale rozpoznaje, klasyfikuje i porównuje poglądy i argumenty przedstawicieli poszczególnych nurtów filozofii prawa, bardzo dobrze rozumie prezentowane idee, samodzielnie interpretuje teksty filozoficzne, konstruuje krytyczne argumentacje.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień krytycznego postrzegania i analizowania relacji społecznych w wymiarze prawnym i politycznym oraz ich twórczego rozwiązywania.

Ocena końcowa jest wynikiem egzaminu ustnego i kolokwium z lektury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)