Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Contemporary Trends of the Philosophy of Law 1

General data

Course ID: WF-FI-21-WNFP1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Contemporary Trends of the Philosophy of Law 1
Name in Polish: Współczesne nurty filozofii prawa 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_W05

FI2_U08

FI2_U09

FI2_K07

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii prawa takimi jak: omówienie sporów o istotę prawa; ontologia prawa, jego obowiązywanie, poznanie prawa, w tym relacje między prawem a moralnością,

Full description: (in Polish)

Na wykładzie ze "Współczesnych nurtów filozofii prawa" prezentowane są współczesne najbardziej doniosłe koncepcje prawa: poczynając od twardego pozytywizmu jego ewolucja ku miękkiemu pozytywizmowi Harta oraz pozytywizmowi instytucjonalnemu, poprzez realizm prawny i teorie komunikacyjne po antypozytywistyczny zwrot w postaci instytucjonalnej filozofii prawa Dworkina, filozofii prawa Radbrucha ku współczesnym koncepcjom prawnonaturalnym na przykładzie Finnisa.

Bibliography:

Lektura obowiązkowa w I semestrze:

J. Finnis, Prawa naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001,

Lektura obowiązkowa w II semestrze - do wyboru:

R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998,

H.L.A. Hart, Pojecie prawa, Warszawa 1998,

1. M.A. Krąpiec, Człowiek a prawo naturalne, Lublin 1999,

2. P. Łabieniec Prawo rozumu. O teorii prawa naturalnego Johna Finnisa, Łódź 2004,

3. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2003,

4. M. Smolak, Uzasadniane sadowe jako argumentacja z moralności politycznej, Kraków 2003,

5. R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2004,

6. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna wszechstronnie dyscyplinę filozofii prawa, zna i rozumie metody badawcze dyscypliny, zna terminologię dyscypliny, posiada usystematyzowaną znajomość głównych nurtów i posiada gruntowną znajomość strategii argumentacyjnych dyscypliny filozoficznej.

Umiejętności: student umiejętnie analizuje i porównuje idee i argumentacje spotykane w filozofii prawa, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń o prawie ze źródeł pisanych i elektronicznych, w odniesieniu dla poszczególnych stanowisk filozoficzno-prawnych twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny.

Kompetencje: student ma pogłębioną świadomość relacji społecznych w wymiarze prawnym i politycznym oraz interesuje się nowatorskimi rozwiązaniami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia społecznego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładów konwersatoryjnych - 15

przygotowanie do kolokwium z lektury - 10

analiza tekstów w formie e-learningu - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 110 [110: 30(25)=4]

LICZBA ECTS - 4

Assessment methods and assessment criteria:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna głównych metod, terminologii, nurtów oraz strategii argumentacyjnych filozofii prawa.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi ogólnie scharakteryzować metody, zna główne pojęcia, nurty oraz strategie argumentacyjne filozofii prawa.

- na ocenę 4 (db.): rzetelnie opisuje dyscyplinę filozofii prawa, omawia poprawnie jej metody, potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia.

- na ocenę 5 (bdb.): wyczerpująco charakteryzuje filozofie prawa, szczegółowo omawia jej metody, główne pojęcia.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): samodzielnie nie rozpoznaje zagadnień i twierdzeń z filozofii prawa, nie rozumie prezentowanych idei oraz nie potrafi poprawnie ocenić ich wartości praktycznej.

- na ocenę 3 (dst.): słabo lub nieumiejętnie rozpoznaje zagadnienia i twierdzenia z filozofii prawa, rozumie prezentowane idee, ma trudności z poprawna ocena ich wartości praktycznej.

- na ocenę 4 (db.): rozpoznaje i klasyfikuje poglądy i argumentacje przedstawicieli poszczególnych nurtów filozofii prawa i poprawnie wyprowadza wnioski o prawie na podstawie twierdzeń zawartych w źródłach pisanych

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale rozpoznaje, klasyfikuje i porównuje poglądy i argumenty przedstawicieli poszczególnych nurtów filozofii prawa, bardzo dobrze rozumie prezentowane idee, samodzielnie interpretuje teksty filozoficzne, konstruuje krytyczne argumentacje.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień krytycznego postrzegania i analizowania relacji społecznych w wymiarze prawnym i politycznym oraz ich twórczego rozwiązywania.

Ocena końcowa jest wynikiem egzaminu ustnego i kolokwium z lektury.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)