Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z historii filozofii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMAND1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z historii filozofii 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/sem.htm
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13 FI2_W15 FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15 FI2_K02

FI2_U14

FI2_U15

FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11

FI2_W13

FI2_W16

FI2_U11

FI2_U16

FI2_K02

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

1. Seminarium jest prowadzone zasadniczo jako seminarium dyplomowe (dla studentów tzw. „pierwsze”), na którym studenci przygotowują swoje prace magisterskie.

2. Warunkiem zapisania się na to seminarium jest podstawowa znajomość łaciny lub/ i greki klasycznej.

3. W czasie wolnym od problematyki, związanej z przygotowywanymi pracami dyplomowymi, na seminarium czyta się wybrane opuscula filozoficzne Tomasza z Akwinu.

4. Na seminarium z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, gdy wybieramy je jako „pierwsze”, zapisujemy się w I semestrze 2 stopnia; osoby, które wybiorą to seminarium na późniejszych etapach studiów 2 stopnia powinny być na określonym stopniu zaawansowania w przygotowywaniu swej pracy dyplomowej.

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Student posiada gruntowną znajomość metod badawczych i procedur argumentacyjnych w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego; zna profesjonalne narzędzia badawcze i umie je zastosować (np. reguły analizy tekstu, kwestionariusze);

UMIEJĘTNOŚCI: Student umie zorganizować sobie warsztat badawczy: teksty, opracowania, narzędzia językowe i techniczne; umie zorganizować poszczególne etapy przygotowania pracy naukowej: kwerendę, analizę, pisanie, konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

I. Studenci, dla których jest to seminarium dyplomowe („pierwsze”) uzyskują jego zaliczenie:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalą z prowadzącym temat

b. zgromadzą literaturę przedmiotu

c. przedstawią wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawią jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy postęp przygotowania pracy jest proporcjonalny do jej planowanej wielkości.

4. w IV semestrze, gdy praca jest całkowicie gotowa.

II. Studenci, dla których jest to seminarium problemowe zobowiązani są do zreferowania problematyki wybranego opusculum.

III. NA OCENĘ UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW SKŁADAJĄ SIĘ:

- terminowość wynikająca z harmonogramu zamieszczonego w „metodach oceniania”

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych referatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych koreferatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych protokołów;

- „postawa” wobec seminarium, czyli obecność i współuczestnictwo w prowadzonych pracach;

- merytoryczny udział w prowadzonych dyskusjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)