Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MA seminar: History of Philosophy 2

General data

Course ID: WF-FI-212-SEMAND2
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: MA seminar: History of Philosophy 2
Name in Polish: Seminarium magisterskie z historii filozofii 2
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
Course homepage: http://www.katedra.uksw.edu.pl
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

AS FIRST SEMINAR:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


AS SECOND SEMINAR:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Short description: (in Polish)

Seminarium magisterskie z historii filozofii poświęcone jest zasadniczo przygotowaniu przez uczestników prac magisterskich oraz nabyciu umiejętności lektur i analizy tekstu filozoficznego na przykładzie opuskulów Tomasza z Akwinu.

Full description: (in Polish)

1. Seminarium jest prowadzone zasadniczo jako seminarium dyplomowe (dla studentów tzw. „pierwsze”), na którym studenci przygotowują swoje prace magisterskie.

2. Warunkiem zapisania się na to seminarium jest podstawowa znajomość łaciny lub/ i greki klasycznej.

3. W czasie wolnym od problematyki, związanej z przygotowywanymi pracami dyplomowymi, na seminarium czyta się wybrane opuscula filozoficzne Tomasza z Akwinu.

4. Na seminarium z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, gdy wybieramy je jako „pierwsze”, zapisujemy się w I semestrze 2 stopnia; osoby, które wybiorą to seminarium na późniejszych etapach studiów 2 stopnia powinny być na określonym stopniu zaawansowania w przygotowywaniu swej pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Przedmiotem Seminarium może być jeden (lub kilka) wymienionych niżej tekstów Tomasza z Akwinu:

De ente et essentia

De substantiis seperatis

De principis naturae

De regno

De unitate intellectus

De aeternitate mundi

De motu cordis

De mixtione elementorum

Wszystkie wymienione opuscula dostępne są w wersji dwujęzycznej w serii wydawniczej naszej Katedry, pt. Opera Philosophorum Medii Aevi, tom IX, zeszyty 1-3. (wyd. UKSW, Warszawa 2011) Uczestnicy seminarium korzystają z tych

wersji edycji tekstu łacińskiego i polskiego przekładu.

LITERATURA

Literatura na temat metodyki pracy naukowej

1. Bielecki J.E.: Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków

1993.

2. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

3. Kunowski S.: Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Skrypt dla studentów KUL. Lublin1971.

4. Kwiatkowski W.: Metoda myślenia naukowego. STV R. l: 1963 nr 1, s.22nn.

5. Małunowiczówna L.: Wstęp do filologu klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej. Lublin 1960.

6. Miśkiewicz B.: Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny. Poznań 1975.

7. Myśków J.: Elementy metodyki pracy naukowej. STV R.21: 1983 nr l, s. l-38.

8. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997. [www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka]

9. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

10. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975.

11. Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Wyd. 4. Warszawa 1984.

12. Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1983.

13. Święcicki M.: Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Wyd. 2. Warszawa 1971.

14. Wyczawski H. E.: Technika pisania pracy magisterskiej. Warszawa 1991.

15. Na specjalne polecenie zasługuje internetowy podręcznik pt. Metodyka filozofii, który na Papieskim Uniwersytecie Jana

Pawła II w Krakowie opracowali Paweł Polak, Anna Michalczyk i Małgorzata Stawarz [http://metodyka.wikidot.com/]

Literatura pomocnicza do analizy tekstów Tomasza z Akwinu

1. Böhner F., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S.Stomma, 1962.

2. Borawska T., Górski K., Umysłowość średniowiecza, 1993.

3. Copleston F, Historia filozofii, t. 2, Od Augustyna do Szkota, 2000.

4. Evans G.R., Filozofia i teologia w Średniowieczu, tł. J.Kiełbasa, 1996.

5. Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, tł. Z.Wrzeszcz, 1968.

6. Gilson E., La philosophie au moyen âge (t. 1-2), 1976.

7. Gilson E.,Duch filozofii średniowiecznej, tł. J.Rybałt, 1962.

8. Gilson E.,Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tł. S. Zalewski, 1987.

9. Gilson E.,Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J.Rybałt, 1960.

10. Goff J. le, Inteligencja w wiekach średnich, tł. E.Bąkowska, 1962.

11. Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tł. z niem. P.Domański, 1999.

12. Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej (t. 1-2), 1982.

13. Legowicz J., (red.), Historia filozofii średniowiecznej, 1979.

14. Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej, 1986.

15. Plezia M., Od Arystotelesa do „Złotej Legendy”, 1958.

16. Seńko W., jak rozumieć filozofię średniowieczną, 20012.

17. Steenberghen F. van, La philosophie au XIIIe siècle, 1966.

18. Swieżawski S., Między średniowieczem a czasami nowymi. Sylwetki myślicieli XV wieku, 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA: Student posiada gruntowną znajomość metod badawczych i procedur argumentacyjnych w historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego; zna profesjonalne narzędzia badawcze i umie je zastosować (np. reguły analizy tekstu, kwestionariusze);

UMIEJĘTNOŚCI: Student umie zorganizować sobie warsztat badawczy: teksty, opracowania, narzędzia językowe i techniczne; umie zorganizować poszczególne etapy przygotowania pracy naukowej: kwerendę, analizę, pisanie, konsultacje.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KRYTERIA OCENIANIA

I. Studenci, dla których jest to seminarium dyplomowe („pierwsze”) uzyskują jego zaliczenie:

1. w I semestrze, gdy:

a. ustalą z prowadzącym temat

b. zgromadzą literaturę przedmiotu

c. przedstawią wstępny plan pracy

2. w II semestrze, gdy przedstawią jeden rozdział przyszłej pracy magisterskiej

3. w III semestrze, gdy postęp przygotowania pracy jest proporcjonalny do jej planowanej wielkości.

4. w IV semestrze, gdy praca jest całkowicie gotowa.

II. Studenci, dla których jest to seminarium problemowe zobowiązani są do zreferowania problematyki wybranego opusculum.

III. NA OCENĘ UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW SKŁADAJĄ SIĘ:

- terminowość wynikająca z harmonogramu zamieszczonego w „metodach oceniania”

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych referatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych koreferatów;

- jakość merytoryczna i formalna przygotowanych protokołów;

- „postawa” wobec seminarium, czyli obecność i współuczestnictwo w prowadzonych pracach;

- merytoryczny udział w prowadzonych dyskusjach.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)