Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z etyki i bioetyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMKOB2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z etyki i bioetyki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest analiza inspiracji chrześcijańskich we współczesnej refleksji etycznej i bioetycznej. Tego rodzaju inspiracje odnoszą się najczęściej do stosowania w interpretacji fenomenu moralności takich kategorii poznawczych, jak chrześcijańska wizja sumienia, prawa naturalnego, wolności czy godności osoby ludzkiej.

Pełny opis:

Inspiracje chrześcijańskie w refleksji moralnej mogą mieć bardzo różny charakter. W niektórych przypadkach oznaczają one ogólne odniesienia do chrześcijańskiej wizji świata i człowieka, w innych – prowadzą do stworzenia spójnych i adekwatnych modeli etyki i bioetyki chrześcijańskiej.

Inspiracje chrześcijańskie można utożsamić z pewnym „horyzontem sensu”, który wpływa na naszą interpretację rzeczywistości. Obecnie w niektórych krajach mówi się o inspiracjach chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym, w sztuce czy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Gdy chodzi o filozofię, wyrażenie „inspiracje chrześcijańskie” można spotkać np. w języku włoskim, który zna pojęcie „personalizmu o inspiracji chrześcijańskiej” (personalismo di ispirazione cristiana) czy etyki o inspiracji chrześcijańskiej (etica di ispirazione cristiana).

Inspiracje chrześcijańskie w etyce i bioetyce odnoszą się najczęściej do stosowania w analizie fenomenu moralności takich kategorii poznawczych, jak chrześcijańska wizja sumienia, prawa naturalnego, wolności czy godności osoby ludzkiej. Tego rodzaju odwołanie się do dziedzictwa myśli chrześcijańskiej występuje dzisiaj u wielu autorów, reprezentujących także świecką czy humanistyczną wizję człowieka, świata i kultury. W niektórych przypadkach nasycenie kategoriami chrześcijańskimi jest tak duże, że prowadzi do ukształtowania spójnych modeli etyki chrześcijańskiej.

Na przestrzeni dziejów chrześcijaństwo wypracowało wiele własnych koncepcji filozoficznych. W konsekwencji można dzisiaj wyodrębnić tyle modeli etyki chrześcijańskiej, ile mamy różnych wizji filozofii, wyrastającej na gruncie chrześcijańskiej wizji świata i człowieka. Od XX wieku różne koncepcje etyki chrześcijańskiej, wypracowane głównie w środowiskach katolickich, wyrastają nie tylko z tomizmu czy neotomizmu, ale także z wielu innych nurtów filozoficznych.

Literatura:

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., O normatywności w etyce, Kraków 2015.

Duchliński P., Kobyliński A., Moń R., Podrez E., Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016.

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003.

Kobyliński A., O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Warszawa 2014.

Moń R., Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Warszawa 2011.

Kobyliński A., Czy embrion jest osobą? Spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 5 (2007), s. 157-172.

Otowicz R., Etyka życia, Kraków 1998.

Ślęczka-Czakon D., Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2004.

Ślipko T., Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, Kraków 2005.

Warzeszak St., Bioetyka. W obronie życia człowieka, Kraków 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student zna podstawowe pojęcia etyczne, właściwie definiuje współczesne spory bioetyczne, zna różne rodzaje argumentacji filozoficznej w wybranych kwestiach związanych z obecnymi debatami bioetycznymi, zna zasady pisania prac magisterskich.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi analizować i interpretować teksty filozoficzne z zakresu etyki i bioetyki, umie zabierać głos w dyskusji naukowej, potrafi odróżnić poglądy omawianego filozofa od jego komentatorów, umie przeprowadzać argumentację filozoficzną i uzasadniać racjonalnie konkretne rozstrzygnięcia dotyczące różnego rodzaju dylematów etycznych i bioetycznych, umie korzystać z literatury naukowej.

KOMPETENCJE

Student potrafi dyskutować, współpracować przy zbieraniu materiałów naukowych, dostrzega potrzebę argumentacji filozoficznej w debacie etycznej i bioetycznej, widzi konieczność szerszej edukacji etycznej i różnych form ochrony godności ludzkiej.

ECTS

Udział w seminarium - 30

Przygotowanie referatu i prezentacji - 30

Lektura książek i artykułów - 60

W semestrze II

SUMA GODZIN 120 (120:30 = 4)

LICZBA ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia seminarium stanowi aktywny udział w zajęciach, lektura wybranych fragmentów książek i artykułów, przygotowanie i wygłoszenie referatu.

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć etycznych i aktualnych sporów bioetycznych

- na ocenę 3 (ndst): student słabo zna podstawowe pojęcia etyczne i aktualne spory bioetyczne

- na ocenę 4 (db): student dobrze zna podstawowe pojęcia etyczne i aktualne spory bioetyczne

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia etyczne i aktualne spory bioetyczne

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować tekstów filozoficznych i nie potrafi przeprowadzić argumentacji filozoficznej w wybranych współczesnych sporach bioetycznych

- na ocenę 3 (ndst): student słabo analizuje teksty filozoficzne i nie potrafi przeprowadzić poprawnej argumentacji filozoficznej w wybranych współczesnych sporach bioetycznych

- na ocenę 4 (db): student dobrze analizuje teksty filozoficzne i potrafi przeprowadzić poprawną argumentację filozoficzną w wybranych współczesnych sporach bioetycznych

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze analizuje teksty filozoficzne i potrafi przeprowadzić poprawną argumentację filozoficzną w wybranych współczesnych sporach bioetycznych

KOMPETENCJE:

Oceniana jest otwartość na zrozumienie współczesnych sporów etycznych i bioetycznych oraz zdolność racjonalnego podejścia do kwestii moralnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)