Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMLEM2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Celem seminarium jest kształcenie umiejętności studentów w referowaniu poglądów, dyskusji, argumentowaniu, przygotowanie do samodzielnych studiów i napisania pracy magisterskiej w zakresie filozofii przyrody i przyrodoznawstwa.

Pełny opis:

W trakcie seminarium kształtowana będzie postawa uczciwości badawczej. W ramach seminarium będą rozpatrywane zagadnienia z zakresu filozofii przyrody nieożywionej (problem istoty bytu materialnego, zagadnienia struktury rzeczywistości materialnej, problemy kosmologiczne) i filozofii przyrody ożywionej (problem istoty i genezy życia, filozoficzne zagadnienia ewolucji), a także problemy z zakresu filozofii matematyki i filozofii przyrodoznawstwa.

Literatura:

Bugajak G., Materia, w: Encyklopedia Filozofii Przyrody, red. Z. E. Roskal, Lublin 2016, s. 195-228.

Bugajak G., Pojęcie przypadku i jego zastosowanie w analizach teorii naukowych, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Kraków, s. 235-246.

Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, czyli, jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Warszawa 1994.

Encyklopedia filozofii przyrody, red. Z.E. Roskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010.

Filozofia przyrody, red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, III tom serii: Dydaktyka filozofii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Hajduk Z., Filozofia przyrody – filozofia przyrodoznawstwa – metakosmologia, Lublin 2004.

Hajduk Z., Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa, Roczniki Filozoficzne 33(1985)3, s. 165-171.

Hajduk Z., Nowsze tendencje w filozofii nauki oraz w filozofii przyrody, Roczniki Filozoficzne 39-40(1991-1992)1, s. 283-303.

Hajduk Z., Filozofia przyrody a filozofia nauki, Roczniki Filozoficzne 35(1987)1. s. 171-183.

Hajduk Z., Współczesna postać sporów o koncepcję filozofii przyrody, Studia Philosophiae Christianae 30(1994)2, s. 115-134.

Heller M., Czy istnieje autentyczna filozofia przyrody?, Studia Philosophiae Christianae 23(1987)1, s. 5-20.

Heller M., Ewolucja kosmosu i kosmologii, Warszawa 1985.

Heller M., Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2011.

Heller M., Pabian T., Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

Heller M., Życiński J., Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, w: Filozofować w kontekście nauki, red. M. Heller, A. Michalik, J. Życiński, Kraków 1987, s. 9-15.

Heller M., Życiński J., Wszechświat – maszyna czy myśl? Filozofia mechanicyzmu: powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1988.

Jodkowski K., Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm – kreacjonizm, Lublin 1998.

Kloskowski K., Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania, t. I: Między ewolucją a stwarzaniem, t. II: Pogodzone bliźniaki. Rzecz o ewolucji i kreacji, Warszawa 1999.

Kloskowski K., Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego. Studium biofilozoficzne, Gdańsk 1990.

Kłósak K., Słowo wstępne, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. I, red. K. Kłósak, Warszawa 1976, s. 5-13.

Kłósak K., Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980.

Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody? Punkty widzenia dyskutowane podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie, 17 września 2004 roku oraz wypowiedzi zebrane po Zjeździe, część I: Roczniki Filozoficzne 53(2005)2, s. 405-437; część II: Roczniki Filozoficzne 54(2006)1, s. 298-359.

Kunicki-Goldfinger W.J.H., Redukcjonizm w biologii, w: Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, red. S. Nowak, Warszawa 1984.

Kunicki-Goldfinger W.J.H., Szukanie możliwości. Ewolucja jako gra przypadków i ograniczeń, Warszawa 1989.

Kunicki-Goldfinger W.J.H., Znikąd do nikąd, Warszawa 1993.

Latawiec A. Życie w kontekście informacji biologicznej, w: W poszukiwaniu istoty życia, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 2005, s. 41-54.

Latawiec A., Koncepcja informacji biologicznej, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. V, red. K. Kłósak, M. Lubański, Sz. W. Ślaga, Warszawa 1983, s. 151-260.

Lemańska A., Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze. Wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody, Warszawa 1998.

Lubański M., Ewolucja a przypadek, w: Stwarzanie i ewolucja, red. J. Buczkowska, A. Lemańska, Warszawa 2002, s. 96-108.

Lubański M., Z zagadnień współczesnej filozofii przyrody, Studia Philosophiae Christianae 2(1966)2, s. 243-256.

Mazierski S., Fizykalne a filozoficzne wyjaśnianie rzeczywistości, Roczniki Filozoficzne 7(1959)3, s. 39-67.

Ślaga Sz. W., Ewolucjonizm – kreacjonizm a panspermia, Studia Philosophiae Christianae 20(1984)2, s. 111-127.

Ślaga Sz. W., Istota życia, w: M. Heller, M. Lubański, S. W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 19974, s. 318-352.

Ślaga Sz. W., Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia, Studia Philosophiae Christianae 10(1974)2, s. 67–99.

Tempczyk M., Teoria chaosu dla odważnych, Warszawa 2002.

Turek J., Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

W poszukiwaniu istoty życia, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 2005.

Wnuk M., Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii, Lublin 2013.

Życiński J., Bóg i ewolucja Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13: student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody badawcze i strategie argumentacyjne filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa.

FI2_W15: student zna i rozumie sposób użycia profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej filozofii przyrody i przyrodoznawstwa i jej problematyki.

FI2_U01: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

FI2_U11: student potrafi przygotowywać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii przyrody i przyrodoznawstwa.

FI2_U14: student potrafi dobierać i tworzyć strategie argumentacyjne, konstruować zaawansowane krytyczne argumenty, formułować wszechstronne odpowiedzi na krytykę.

FI2_U15: student potrafi prowadzić, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych.

FI2_K02: student jest gotów do samodzielnego podejmowania i inicjowania profesjonalnych działań badawczych, a także planowania i organizowania ich przebiegu.

JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11: student zna i rozumie historyczny rozwój wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii przyrody.

FI2_W13: student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody badawcze i strategie argumentacyjne filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa.

FI2_W16: student zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury.

FI2_U02: student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz planować projekty badawcze.

FI2_U11: student potrafi przygotowywać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii.

FI2_U16: student potrafi prowadzić, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych.

FI2_K01: student jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Opis ECTS:

udział w seminarium: 30 godz.

przygotowanie do seminarium: 25 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

przygotowanie i prezentacja fragmentów pracy magisterskiej: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

(1) Obecność na zajęciach (możliwe 3 nieobecności) i czynny w nich udział. (2) Prace pisemne:

moi magistranci: konspekt pracy magisterskiej.

pozostali uczestnicy: recenzja (omówienie) książki. Objętość tekstu około 10000 znaków, czyli około 5 stron wydruku.

(3) Wygłoszenie referatu - moi magistranci na temat swojej pracy magisterskiej. Pozostali uczestnicy: prezentacja artykułów z najważniejszych, aktualnych czasopism filozoficznych - możliwość wyboru lub wskazane.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)