Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMMAZ2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii bytu 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13 FI2_W15 FI2_U01 FI2_U11 FI2_U14 FI2_U15 FI2_K02


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11 FI2_W13 FI2_W16 FI2_U02 FI2_U11 FI2_U16 FI2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębiania zagadnień metafizycznych oraz służą pomocą w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Prace te dotyczą metafizyki ogólnej jak i metafizyk szczegółowych. Studenci mogą wybrać tematy np. z filozofii człowieka, (zagadnienie ludzkiej duszy, godności człowieka, natury i granic wolności) z filozofii Boga i religii, z dylematów współczesnej kultury (np. ontologiczne podstawy teorii gender, zagadnienie antysemityzmu) czy z metodologii metafizyki.

Tematy, którymi zajmujemy się na seminarium podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. szukamy koniecznych czynników i wskazujemy na ostateczne przyczyny badanych problemów.

Pełny opis:

Seminarium z metafizyki posiada dwa cele:

- pierwszym celem jest wspólne pogłębianie metafizycznych zagadnień.

- drugim celem seminarium jest pomoc w pisaniu prac magisterskich i seminaryjnych. Tematy prac mogą wybrać sami studenci lub proponowane są przez profesora. Są to tematy zarówno z metafizyki ogólnej jak i metafizyk szczegółowych. Podejmujemy zagadnienia m.in. z filozofii człowieka, (zagadnienie ludzkiej duszy, natury i granic wolności, godności człowieka) z filozofii Boga i religii, z dylematów współczesnej kultury (np. z ontologicznych podstawy teorii gender, z różnych aspektów antysemityzmu) czy z metodologii metafizyki.

Tematy te podejmujemy z perspektywy metafizycznej, tzn. szukamy koniecznych czynników i ostatecznych przyczyny badanych zjawisk i problemów.

Seminarium staramy się prowadzić w ten sposób, aby uczestniczy mogli pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również nabyć pewnych umiejętności praktycznych.

Literatura:

- Adamski F., (red.), „Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja”, Kraków 2011.

- Ajdukiewicz K., „Język i poznanie”, t. I, Warszawa 1985.

- Adler M. J., „How to Think about The Great Ideas, Chicago 20036.

- Benedykt XVI, „O rewolucji seksualnej, homo-lobby i odejściu od Tradycji.

List o przyczynach kryzysu Kościoła”, http://www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-

przyczynach-kryzysu-kosciola.

- Bocheński J. M., „Współczesne metody myślenia”, Poznań 1992.

- Bronk A., „Zrozumieć świat współczesny”, Lublin 1998.

- Buckley M. J., “Ateizm w sporze z religią”, tłum. M. Frankiewicz, Kraków

2009.

- Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości

bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

- Habermas J., „Wierzyć i wiedzieć”, przemówienia z 14 października 2001 r. w

kościele św. Pawła we Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej

Niemieckich Księgarzy; http://www.tezeusz.pl.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, Lublin 1989.

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Kołakowski L., “Chrześcijaństwo”, Kraków 2019.

- Kołodziejczyk S.T., (red), „Przewodnik po metafizyce”, Kraków 2011.

- Machinek M., „Spór o status ludzkiego embrionu”, Olsztyn 2007.

- MacIntyre A., „Bóg - Filozofia – Uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii

katolickiej tradycji filozoficznej”, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

- Marquard O., „Rozstanie z filozofią pierwszych zasad”, tłum., K.

Krzemieniowa, Warszawa 1994.

- Maryniarczyk A., Gudaniec A., (red.), „Rozum otwarty na wiarę”, Lublin 2000.

- Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej”,

Warszawa 2003.

- Michalski K. (red.), “Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel

Gandolfo”, Kraków 2006.

- Śnieżyński K., Duchliński P. (red.), "Metafizyka i dekonstrukcja. W

poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań

dekonstrukcjonizmu", Kraków 2016.

- Reale G., „Lekarstwo na błędy w kulturze czyli jakiej filozofii dzisiaj

potrzebujemy?”, Ethos 56(2001), s. 15 nn.

- Taylor Ch., „Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej”,

tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M.

Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2001.

- White N., „Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera”, tłum. M. Chojnacki,

Kraków 2008.

- Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na

rzecz teizmu”, Poznań 2012.

- Zatwardnicki S., „Ateizm urojony”, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student(ka)posiada pogłębioną wiedzę na temat szczegółowej problematyki, jaką zajmował się w trakcie pisania pracy magisterskiej lub seminaryjnej, zna zasady pisania prac magisterskich i seminaryjnych.

Umiejętności: potrafi opracowywać konkretne zagadnienia, umie zabierać głos w dyskusji naukowej, potrafi odróżnić poglądy omawianego filozofa od jego komentatorów, posiadł znajomość pisania artykułów naukowych, a także krytycznie oceniać prezentowane prace badawcze, umie korzystać z literatury naukowej.

Kompetencje: Potrafi dyskutować, współpracować przy zbieraniu materiałów naukowych. Zdobył umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy magisterskiej lub seminaryjnej (ok. 12 stron). Przedstawienie jej na seminarium. Studenci, którzy wybrali "Seminarium z filozofii bytu" jako drugie seminarium zobowiązani są do napisania i zaprezentowania krótkiej pracy seminaryjnej.

Na ocenę 2: nie złożył pracy dyplomowej, nie zna podstawowych pojęć, nie brał udziału w dyskusji.

na ocenę 3: przygotował pracę, ale zrobił to powierzchownie.

na ocenę 4: brał udział w dyskusji, przygotował pracę przedstawił ją sposób zrozumiały dla uczestników, starał się krytycznie oceniać referowane poglądy.

na ocenę 5: czynnie uczestniczył w zajęciach, zna zasady pisania prac naukowych, przedstawił omawiany temat w sposób interesujący i oryginalny.

Szczegółowe kryteria zostaną podane na pierwszym seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)