Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z etyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMPOD1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z etyki 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

zajęcia na seminarium prowadzę do pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu etyki oraz służą pomocą do napisania pracy magisterskiej oraz przygotowania pierwszych publikacji ( recenzja, artykuł). Prace te dotyczą magisteriów z zakresu etyki i jej związków z życiem jednostki i społeczeństwa.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z etyki ma dwa cele.

Pierwszy cel

wspólne pogłębienie wiedzy z etyki ogólnej i szczegółowej z uwzględnieniem wszystkich poznawczych korzyści , płynących z analiz etycznych, obejmujących różne zagadnienia, z rozmaitych dziedzin. Etyka pozwala zrozumieć, zinterpretować, sproblematyzować i ocenić zjawiska odnoszące się do ludzkich działań i postaw.

Drugi cel to pomoc w pisaniu prac magisterskich i artykułów. Tematy tych prac są wybierane przez studentów i wspólnie poddawane analizie Wybór tematów nie ogranicza się do filozofii. może dotyczyć problematyki z zakresu kultury, polityki czy gospodarki, analizowanej pod kątem etycznym.

Ponieważ etyka jest nauką teoretyczno-praktyczną tote z korzyści z uczestnictwa w seminarium w równym stopniu umożliwia bliższe poznanie teoretycznych podstaw etyki jak i wgląd w jej praktyczne konsekwencje.

Temat mowy nienawiści w jej moralnych i prawnych aspektach jest tematem jednej z prac magisterskich i dlatego podejmujemy go w związku ze strukturą pracy oraz konieczną wiedzą ogólną, by można było poddać analizie całość zagadnienia .

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Filek, Rekonstrukcja zła, Toruń 2015

H. Elzenberg, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki filozofii, Toruń 1966.

M. Scheler, O miłości: w O miłości. Antologia, Toruń 1998

R. Ingarden, Wykłady z etyki, Warszawa 1998

K. Stachewicz, Problem ugruntowania moralności, Warszawa 2006

W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992

Czytamy na bieżąco: publicystyka i opracowania oraz teksty filozoficzne, odnoszące się do poszczególnych tematów - Scheler, Mill, Kant, Hume, Arystoteles,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student(ka) posiada pogłębioną wiedzę na temat szczegółowej problematyki, która jest przedmiotem pracy magisterskiej

Umiejętności:

potrafi opracować konkretne zagadnienie, umie zabierać głos w dyskusji naukowej, potrafi scharakteryzować stanowisko wybranego filozofa, posiadł znajomość zasad pisania tekstów naukowych, a także krytycznie ocenić prezentowane prace badawcze, umie korzystać z literatury naukowej.

Kompetencje:

w trakcie seminarium student nabywa sprawności w dyskutowaniu, potrafi współpracować z innymi przy zbieraniu materiałów naukowych, po to, by pełniej zgłębić podjęty temat magisterski. Student też posiadł umiejętność prezentowania zadanego materiału przy pomocy nowoczesnych jak i tradycyjnych narzędzi.

Napisana i obroniona praca magisterska

ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

pisanie pracy magisterskiej - 60 godzin

lektura tekstów - 20 godzin

konsultacje - 10 godzin

suma godzin - 120 : 30 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

w trakcie seminarium prowadzący wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusją, porządkuje i podsumowuje oraz dokonuje ich oceny- przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; inspiruje do wymiany poglądów, argumentów, ogólnie; do prowadzenia naukowej dyskusji.

Przekazywanie szczegółowej wiedzy przez wygłaszane referaty ( zadanie studentów) lub dokonywane prezentacje i dyskusja nad przedłożonym materiałem.

metoda seminaryjna opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji przez studentów.

Kryteria oceniania:

Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej i przedstawienie go na seminarium, a następnie po uwzględnieniu poprawek, przedsatwienie go do oceny

1. na ocenę 2 student nie przygotował części swojej pracy magisterskiej, nie brał udziału w dyskusji, nie prezentował żadnych materiałów, związanych z tematem pracy

2. na ocenę 3, przygotował jedynie notatki, bardo powierzchownie ujął temat

3. na ocenę 4 student brał udział w dyskusji, prezentował materiał,uwzględnił w swoim opracowaniu wszystkie uwagi i krytyczne komentarze

4. na ocenę 5 student aktywnie brał udzial w zajęciach,preentował swój materiał w sposób interesujący i przemyślany, rozdział przgotował zgodnie z zasadami pisania prac magisterskich

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)