Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z etyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMPOD2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z etyki 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Zajęcia na seminarium prowadzą do pogłębienia problematyki etycznej o zagadnienia ogólne i szczegółowe, które albo mają swoje podstawy w etyce albo w związkach etyki z innymi dziedzinami życia i aktywności człowieka społeczeństwa. Zagadnienia te zostały wybrane przez studentów jako tematy ich prac magisterskich.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z etyki posiada dwa cele:

Pierwszym celem jest pogłębienie wiedzy z etyki, wybierając jakiś główny temat do wspólnej dyskusji.

Celem drugim jest pomoc w pisaniu pracy magisterskiej oraz przygotowywanie referatów. Tematy zostają wybrane przez studentów i dotyczą one różnych zagadnień, które podlegają etycznej analizie pod pewnym kątem, ściśle określonym.

Tematy związane z etyką odnoszą się do normatywnych i aksjologicznych wymiarów dobra lub zła; badanych w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Korzyści uczestniczenia w seminarium z etyki mają więc charakter teoretyczny i praktyczny.

Wybór tematu pracy magisterskiej i jego szczegółowe opracowanie

wymaga:

1. Przygotowanie tematu pracy i jego uściślenie

2. Znalezienie odpowiedniej literatury

3.Czytanie, analizowanie i interpretowanie tekstu pod kątem wybranego tematu

4. Spis zagadnień i problemów, które będą stanowiły treść pracy i jej poszczególnych rozdziałów

5. Pisanie pracy, sprawdzanie i korygowanie

6. Analiza zagadnień wraz z tekstami, dominujące stanowiska i rozumienie kategorii moralnych

7.Wspólna praca nad całością , Wstęp i Zakończenie - jakie elementy należy podkreślić

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982

D. Hildebrand, Morality and Situation Rthics, Chicago 1966I.

I. Kant, Krytyka rozumu praktycznego, Warszawa 1984.

M.Nussbaum, The Fragility of Goodness,Cambridge 1986

M.Oakshott, O postępowaniu cłowieka, Warszawa 200

R.Spaemann, Szczęście a życzliwość, Lublin 1977

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: o tym jak się pisze pracę magisterską, w jaki sposób interpretuje się stanowiska i poglądy, ogólna wiedza o etyce i filozofii, znajomość terminologii filozoficznej

Umiejętności: umiejętność czytania i analizowania tekstów, interpretacji problemów i zagadnień, zdolność do poprawnego pisania, argumentowania oraz do wyjaśniania stanowisk i poglądów, sprawność w formułowaniu przypisów z zachowaniem formalnych wymagań

ECTS:

udział w seminarium - 30 godzin

pisanie pracy magisterskiej - 60 godzin

lektura tekstów - 20 godzin

konsultacje - 10 godzin

suma godzin - 120 : 30 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody: w trakcie seminarium prowadzący kieruje dyskusją, wprowadzając w temat, organizuje i podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny, wskazuje na lektury kub tematy, w których poruszane są podobne zagadnienia, uczy jak przygotować referat ( na podstawie materiałów zebranych do pracy magisterskiej)

Przekazywanie szczegółowej wiedzy i weryfikacja argumentów i metod badawczych, jakie zostały zastosowane w pracy, dyskusja na ten temat

Metoda seminaryjna opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji ( tj. referatów), które dotyczą tematów prac magisterskich.

Kryterium oceniania:

1.na ocenę 2-student nie pisze pracy magisterskiej, nie prezentował żadnego materiału związanego z wybranym tematem, nie przygotował referatu

2. na ocenę 3- przygotował referat lub część pracy, ale zrobił to bardzo powierzchownie, nie stosując zasad pisania pracy

3.na ocenę 4-student brał udział w dyskusji, przygotował referat oraz

pracę. i zrobił to zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi

4.na ocenę 5-czynny udział w dyskusjach, przedstawił w sposób interesujący i przemyślany swój referat, napisany na podstawie literatury źródłowej, podanej w tym sylabusie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)