Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie z filozofii kultury 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMSOC-1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii kultury 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium uzależniona jest od obszaru badań, podejmowanego przez poszczególnych studentów. Powinna jednakowoż dotyczyć problematyki wiążącej się z treściami składającymi się na dziedzinę filozofii zwaną filozofią kultury. Dodatkowo, jeżeli czas na to pozwala, wspólnie analizujemy wybraną lekturę, z naszej dyscypliny.

Pełny opis:

Podczas każdego spotkania seminaryjnego słuchamy fragmentów prac magisterskich prezentowanych przez studentów, dyskutujemy na ich temat, proponujemy wprowadzenie ewentualnych poprawek, zwracając szczególną uwagę na plan pracy, bibliografię, logiczny i merytoryczny związek ze sobą poszczególnych rozdziałów, jak również przypisy i metodologię Wstępu i Zakończenia pracy. Wszystko to ma prowadzić do tego, żeby studenci w zaplanowanym czasie mogli napisać pracę dyplomową.

Literatura:

Literatura prezentowana podczas seminarium dotyczy najpierw metodologii pisania prac magisterskich; głównie jednak wiąże się z tematyką prac, podejmowaną przez każdego z uczestników cotygodniowych zebrań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rozwoju filozofii; ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna terminologię podstawowych europejskich systemów filozoficznych i umie się nią posługiwać w prowadzonych dyskusjach i konserwatoriach; zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych, zwłaszcza powiązanych z metodologią filozofii kultury.

Student dysponuje umiejętnością wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu. Potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty, zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując. Ma też zdolność redagowania tekstu naukowego oraz korzystania z literatury obcojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest systematyczne praca i obecność studenta na zajęciach (można mieć trzy usprawiedliwione nieobecności) studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do końca listopada kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV, oddanie do połowy maja całości pracy. Liczy się również aktywność studenta podczas seminaryjnych dyskusji i analiz dotyczących albo pisanych prac magisterskich, albo literatury zaproponowanej do lektury.

Dla studentów dla których seminarium magisterskie jest drugim seminarium warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze) i aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)