Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

T: Frederick C. Beiser, The sovereignty of reason. The defense of rationality in the early English Enlightenment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRAKUC20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: T: Frederick C. Beiser, The sovereignty of reason. The defense of rationality in the early English Enlightenment
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W14 FI2_U12 FI2_U13 FI2_K08


Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone tłumaczeniu i omawianiu anglojęzycznych tekstów dotyczących filozofii XVII-go wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dotyczących racjonalnego charakteru refleksji teologicznych i ich wpływu na kształtowanie się filozofii nowożytnej.

Literatura:

Frederick C. Beiser, The sovereignty of reason. The defense of rationality in the early English Enlightenment, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową terminologię filozofii nowożytnej w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii tego okresu, z uwzględnieniem argumentacji na ich rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych, i wybranych opracowań, w języku angielskim

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

Kompetencje: efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)