Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: An enquiry concerning the principles of natural knowledge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRANPIETKA
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium: An enquiry concerning the principles of natural knowledge
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W14

FI2_U12 FI2_U13

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności samodzielnego tłumaczenia teksu angielskiego na język polski.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są anglojęzyczne teksty filozoficzne, które pozwalają na zaznajomienie się studenta z pojęciami filozoficznymi występującymi w języku angielskim. Celem zajęć jest, z jednej strony, kształtowanie i doskonalenie kompetencji translatorskich, z drugiej strony, zaznajomienie się z terminologią filozoficzną występującą w języku obcym. Istotny element zajęć stanowi analiza pojęciowa oraz ukazywanie kształtowania się treści najważniejszych pojęć filozoficznych na przestrzeni dziesięcioleci w literaturze anglojęzycznej.

Osobną kwestią podejmowaną na zajęciach jest zaznajomienie się z problemami wynikającymi z różnorodności języków oraz wynikających z tego trudności dotyczących adekwatnego przekładu. Podejmowane są zatem pewne zagadnienia z zakresu teorii przekładu (np. zagadnienie przekładu ekwiwalentnego i przekładu adekwatnego), zwracając uwagę na rolę mechanizmów lingwistycznych, uwarunkowań psychicznych i kulturowych.

Literatura:

1. A. N. Whitehead, An Enquiry Concerning the Principles od Natural Knowledge, Cambridge 1919.

2. Collins English Dictionary, Glasgow 2011, HarperCollins. Wersja elektroniczna online: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

3. Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN - Oxford, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym

2. Zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism

3. Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na język angielski prosty tekst filozoficzny

4. Samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny

5. Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są:

1. praca na zajęciach

2. tłumaczenie w formie pisemnej uzgodnionego fragmentu tekstu

3. dyskusja i umiejętność argumentacji

4. obecność na zajęciach

Ocena bardzo dobra (5): student posiada umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstu, analizowania znaczeń terminów filozoficznych występujących w języku angielskim, potrafi uzasadnić swoje propozycje translatorskie na podstawie m.in. wiedzy gramatycznej, analizy porównawczej tekstu itp.

Ocena dobra (4): student posiada zdolność samodzielnego tłumaczenia tekstu na podstawie posiadanego słownictwa i gramatyki języka angielskiego, w stopniu podstawowym posługuje się analizą znaczeniową tekstu. Nie posługuje się analizą porównawczą i nie umie uchwycić niuansów znaczeniowych wybranych terminów filozoficznych danego języka.

Ocena dostateczna (3): student potrafi samodzielnie tłumaczyć tekst na podstawie posiadanej przez siebie wiedzy językowej, nie dokonuje analizy porównawczej i znaczeniowej terminów filozoficznych języka angielskiego.

Ocena niedostateczna (2): student nie potrafi samodzielnie tłumaczyć prostego tekstu filozoficznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)