Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium:Contemporary Readings in Phenomenology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRAWPLOT
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium:Contemporary Readings in Phenomenology
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W06 FI2_W14

FI2_U12 FI2_U13

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego obcowania i posługiwania się anglojęzycznymi tekstami filozoficznymi z zakresu fenomenologii na przykładzie najnowszych publikacji z tej dziedziny.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego obcowania i posługiwania się anglojęzycznymi tekstami filozoficznymi z zakresu fenomenologii na przykładzie najnowszych publikacji z tej dziedziny. Fenomenologia jest jednym z najprężniej rozwijających się dziedzin badań filozoficznych, a duża część współczesnych dyskusji odbywa się właśnie na poziomie międzynarodowym w języku angielskim. Na zajęciach planuje się wspólną lekturę i dyskusję nad fragmentami pracy Dana Zahaviego pt. "Husserl's Legacy: Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy" (Oxford 2017), którą szeroko się komentuje i omawia w współczesnych pracach z zakresu fenomenologii. Podczas zajęć planuje się także lekturę artykułów nt. fenomenologii wyobraźni oraz metody redukcji. Dalszym, ogólnym celem zajęć jest zbudowanie umiejętności tworzenia warsztatu naukowego i badawczego przy pracy z dziełami anglojęzycznymi.

Literatura:

1. D. Zahavi, "Husserl's Legacy: Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy", Oxford 2017.

2. W. Płotka, "Reduction and the Question of Beginnings in Husserl, Fink and Patočka", "Human Studies" 41 (4) (2018), s. 603-621.

3. W. Płotka, "A Controversy over the Existence of Fictional Objects: Husserl and Ingarden on Imagination and Fiction", "Journal of the British Society for Phenomenology" (2019), s. 1–22

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie zna podstawową i zaawansowaną terminologię filozoficzną z zakresu fenomenologii; student zna podstaowe dyskusje w zakresie współczesnych interpretacji filozofii Husserla, z uwzględnieniem terminologii fenomenologii wyobraźni i metody redukcji

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na polski; student posługuje się terminologią fenomenologiączną w języku angielskim

Kompetencje: student efektywnie organizuje własną pracę w zakresie tłumaczenia tekstu angielskiego z języka angielskiego na polski; student potrafi organizować sobie pracę w sporządzaniu słownika terminów technicznych

ECTS:

udział w zajęciach: 30

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów: 30

samodzielne tłumaczenie tekstu: 30

konsultacje: 10

SUMA GODZIN: 100 [100 : 25 = 4]

LICZBA ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w trzech etapach:

1) samodzielne przygotowanie tłumaczenia uzgodnionego fragmentu tekstu z zakresu fenomenologii z języka angielskiego na polski;

2) zaliczenie kolokwium pisemnego z zakresu materiału przerabianego na zajęciach, przy czym punktacja dotyczy w 50 % pytań o charakterze zamkniętym i 50 % pytań o charakterze otwartym;

Przewiduje się następującą skalę ocen za kolokwium pisemne:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

3) Obecność na zajęciach w skali:

1 nieobecność - 5,0

2 nieobecności - 4,0

3 nieobecności - 3,0

4 i więcej obecności - 2,0

Ocena z zajęć jest średnią ważoną powyższych ocen składowych w zakresie: 2/5 oceny to samodzielne tłumaczenie tekstu, 2/5 oceny to kolokwium pisemne, 1/5 oceny to obecności.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)