Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki z ćwiczeniami 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-FPK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki z ćwiczeniami 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01; K_W02; K_W04; K_W06; K_W07; K_W09; K_W11; K_W12; K_W13; K_W14; K_W17; K_W18; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U15; K_U17; K_U21; K_K01; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07; K_K08; K_K09; K_K10

Skrócony opis:

Celem zajęć – wykładu kursorycznego z ćwiczeniami – jest szerokie i komplementarne zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami jakie wynikają z filozofii politycznej – przedmiotu opartego o filozoficzną refleksję nad historią myśli polityczno-społecznej jaka dokonała się w kulturze europejskiej. Słuchacze poprzez zajęcia, czytanie i analizę tekstów źródłowych winni dobrze zaznajomić się z myślą polityczną nowożytności i współczesności i zrozumieć, iż polityka jest jedną z dziedzin ściśle związanych z praktycznym wymiarem filozofii. Samo słowo „filozofia” już w jakimś stopniu określa metodę, wskazuje mianowicie na sposób badania, który sięga do korzeni – źródłowych tekstów filozofów. Natomiast termin „polityka” odnosi się do przedmiotu, jakim jest władza i jej wizja ostatecznego celu działalności politycznej. Filozofia polityki jest zatem autentycznym wysiłkiem, aby poznać zarazem naturę bytu ludzkiego i tworzonych przez niego wspólno.Wymagania wstępne: Dobra znajomośc historii filozfii

Pełny opis:

Efekt kształcenia: postawa – zaznajomienie słuchaczy z treściami, metodami i celami nauki jaką jest filozofia polityczna, opanowanie przez studentów treści podstawowych tekstów źródłowych reprezentatywnych dla filozofii politycznej i doprowadzenie do zrozumienia kluczowych nurtów, kierunków, tez i zagadnień związanych z historią średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej myśli politycznej. Kompetencja – znajomość źródeł i paradygmatów filozoficznych jakie stały się podstawą dla określonych pomysłów i wizji polityczno-społecznych. Student winien zrozumieć i przedstawić filozoficzne inspiracje jakie towarzyszyły wielkim wizjom koncepcji ustrojowych, za pomocą których filozofowie chcieli rozwiązać partykularne problemy społeczności.

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, czytanie na bieżąco zadawanych tekstów źródłowych, przygotowanie przynajmniej raz referatu z zadanych tekstów. Dozwolone są trzy nieobecności na ćwiczeniach w tym dwie muszą być usprawiedliwione.

Warunkiem zaliczenia wykładu kursorycznego jest opanowanie materiału wyłożonego na zajęciach, zaliczenie lektury i zaliczenie ćwiczeń. Dozwolone są trzy nieobecności na wykładzie w tym dwie muszą być usprawiedliwione.

Lektura na sem I:

Hilaire Yves-Marie, Krótka historia rozdziału miedzy autorytetem duchowym a władza doczesną, „Communio”, XVI (1992) 2

Treści programowe wykładu:

1. Św. Augustyna wizja Państwa Bożego

2. Wczesnośredniowieczne zmaganie o kształt polityki

3. Średniowieczny spór o supremację – Papież i Cesarz

4. Św. Tomasza z Akwinu teologia polityczna

5. Awerroizm polityczny – Marsyliusz z Padwy i Ockham

6. Dantego Alighieri wizja polityczności Cesarstwa i Kościoła

7. Powstanie nowożytnych struktur państwowych i nowa wizja polityczności

8. N. Machiavelli – nowożytna filozofia polityki

9. T. Hobbesa uzasadnienie władzy i umowa społeczna. Metafora Lewiatana

10. Narodziny nowych idei filozoficzno-politycznych (J. Lock, Monteskiusz, J.S. Mill, J. J. Rousseau)

11. Hegel – absolutyzacja polityki

12. Konserwatyzm i kapitalizm, marksizm i socjalizm

13. Totalitarność polityki

14. Demokracja jako ustrój i jako wartość

15. Współczesne wyzwania filozofii politycznej (liberalizm, rynek, bio-polityka, terroryzm, kontrola)

Lektura obowiązkowa z Filozofii polityki: Marcin Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008, rozdział Polityczność: str. 129 - 164

Literatura:

Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, F. Petit, tłum. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 2002

Marcin Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008

J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002

Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Voucher, P. Kelly, tłum. A. Dabrowska, T. Sieczkowski, Kraków 2008

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I i II, red. S. Filipowicz, A. Mielczarek, Warszawa 2005

Słownik społeczny, red. Bogdan Szlachta, Kraków: WAM 2004

Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005

Globalizacja polityki światowej. Red. J. Baylisa, S. Smitha, Kraków 2008

M. Mankowicz, Demokracja. Zasady procedury, instytucje, Kraków 2006

Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec, Warszawa 2009

Jan Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001

Stanisław Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej,

Stanisław Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w świecie rozumu, Warszawa 2010

Historia myśli ustrojowej i społecznej, red. Jaskólski Michał, Barwicka-Tylek Iwona, Malczewski Jacek Filozofia i polityka w XX w., red. M. Szulakiewicz, Aureus, Kraków 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student definiuje dziedzinę wiedzy jaką jest filozofia polityki, zna konotacje jakie wiążą się z tym obszarem wiedzy, potrafi opisać zależności jakie zachodzą pomiędzy filozofią a teoriami politycznymi. Identyfikuje i właściwie charakteryzuje treści związane z pojęciem filozofii polityki i roli jaką we współczesnej kulturze odgrywa myślenie polityczne. Potrafi wymienić i opisać teorie polityczne przedstawione na zajęciach (od średniowiecza do współczesności). Student umie wskazać podstawowych twórców i myślicieli związanych z teoriami filozofii polityki, opisać i wymienić główne idee i zinterpretować ich filozoficzne i społeczne konotacje. Prezentuje znajomość źródeł i paradygmatów filozoficznych jakie stały się podstawą dla określonych pomysłów i wizji polityczno-społecznych.

Umiejętności: słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych i politycznych przedstawianych na poszczególnych wykładach. Potrafi ocenić wartość poznawczą podanych treści, zinterpretować je i zweryfikować związek pomiędzy treściami filozoficznymi a ideami politycznymi. Właściwie analizuje i ocenia informacje podane na zajęciach (konteksty myśli filozoficznej) porządkując ich związek z ideami społecznymi i politycznymi. Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzno-polityczną. Zna, weryfikuje i ocenia argumenty filozoficzne i konstruuje na ich podstawie interpretację rozwiązań politycznych i projektów życia społecznego.

Kompetencje: Student krytycznie odnosi się do zaprezentowanych treści, wyraża swoje opinie na temat poznanych tez i potrafi je uzasadnić intelektualnie. Student jest zorientowany w implikacjach rodzących się na styku treści filozoficznych i politycznych. Wyciąga wnioski z poznanych treści wykazując orientację w refleksji nad, opartymi na ideach filozoficznych, projektami życia politycznego i ich konsekwencjami w życiu społecznym. Dzięki poznanym treściom i na podstawie uchwyconych związków pomiędzy kategoriami filozoficznymi a projektami politycznymi, student samodzielnie formułuje oceny poszczególnych koncepcji politycznych. Student rozumie i jest zdolny przedstawić filozoficzne inspiracje jakie towarzyszyły wielkim wizjom koncepcji ustrojowych, za pomocą których filozofowie pragnęli rozwiązać partykularne problemy społeczności.

ECTS:

udział w wykładzie - 60

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 80

konsultacje - 10

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 180 [180 : 30) = 6]

LICZBA ECTS - 6

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)