Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N11-HF1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii starożytnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10;

Ćwiczenia:

FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W06; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10; FI1_K02; FI1_K05


Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę historyczną w zakresie starożytnej historii powszechnej. Powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu kultury antycznej.

Skrócony opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Pełny opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Literatura:

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury i analizy treści ich pism. Dodatkowo, zna i rozumie rolę idei filozoficznych w procesie kształtowania się poglądów na naturę świata i człowieka oraz ich relację do innych czynników kształtujących te poglądy. Student potrafi czytać i interpretować tekst filozoficzny, a także jest gotów do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z historii filozofii starożytnej

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA:

- na ocenę 2 (ndst): student nie zna nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; nie wie jakie są źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; nie zna podstawowej terminologii filozoficznej

- na ocenę 3 (dst): student posiada dostateczną wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; ale nie potrafi określić źródeł i konsekwencji problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; również słabo orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 4 (db): student posiada wiedzę na temat nurtów filozofii starożytnej i średniowiecznej; potrafi określić źródła problematyki filozoficznej tego okresu historii filozofii; dobrze orientuje się w terminologii filozoficznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale orientuje się wśród nurtów i postaci filozofii starożytnej i średniowiecznej; doskonale potrafi wskazać źródła i konsekwencje problematyki filozoficznej w tym okresie historii filozofii; doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną

UMIEJĘTNOŚCI:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi analizować argumentów filozoficznych, nie potrafi identyfikować kluczowych tez i założeń posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student nie umie słuchać ze zrozumieniem i nie jest w stanie uporządkować usłyszanych twierdzeń filozoficznych, nie umie też szukać w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

- na ocenę 3 (dst): student poprawnie analizuje argumenty filozoficzne, nie zawsze potrafi identyfikować kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student w sposób wystarczający jest w stanie

uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne choć nie zawsze umie znaleźć w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródła

- na ocenę 4 (db): student potrafi analizować argumentów filozoficznych, dobrze identyfikuje kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student umie słuchać ze zrozumieniem i jest w stanie

uporządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne w oparciu o źródła w filozofii starożytnej i średniowiecznej.

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale analizuje argumenty filozoficzne, bez problemu identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia posługując się tekstami filozofii starożytnej i średniowiecznej; student doskonale potrafi słuchać ze zrozumieniem i potrafi porządkować usłyszane twierdzenia filozoficzne szukając w filozofii starożytnej i średniowiecznej ich źródeł

KOMPETENCJE:

Ocenie podlega stopień zaangażowania w szukanie w filozofii starożytnej i średniowiecznej źródeł wypowiedzi na angażujące go tematy oraz w szukanie sposobu rozwiązywania zadań i problemów życiowych

ZAKRES TEMATÓW

1. Literatura i źródła do poznania starożytnej filozofii greckiej

2. Periodyzacja dziejów filozofii

3. Jońska filozofia przyrody

4. Dwutorowość greckich wierzeń religijnych – orfizm

5. Pitagorejczycy

6. Parmenides i eleaci

7. Italska filozofia przyrody

8. Sofiści

9. Sokrates i sokratycy

10. Platon i Akademia

11. Arystoteles i Liceum

12. Epikurejczycy

13. Stoicy

14. Sceptycy

15. Medioplatonizm

16. Neoplatonizm

17. Starożytna filozofia chrześcijańska – Orygenes

18. Platon i akademia

19. Augustyn i Boecjusz

20. Nauka grecka w Syrii

METODY OCENIANIA

Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

a) obecność na wykładzie

b) uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z historii filozofii starożytnej

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej.

a) W pierwszym rzędzie stawiane są pytania dotyczące filozofii Platona i Arystotelesa; ich zaliczenie jest conditio sine qua non całego egzaminu.

b) Następne pytania dotyczą dziejów filozofii greckiej (od Talesa do Boecjusza). W ich wyniku ustala się, czy student opanował materiał dobrze (4), jedynie dostatecznie (3, 3+), czy niedostatecznie (2).

c) Gdy materiał ten opanowany jest dobrze, wtedy stawiane są pytania przekrojowe (jedno lub dwa) i ustalana ostateczna ocena (5, 4+, 4).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Zgodnie z wolą władzy uniwersyteckiej wykład prowadzony będzie w formie zdalnej (Teamsy UKSW)

Zespół: Historia filozofii starożytnej

Kod do zespołu: qpj00gy

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZW0koSwLc1BWh-9LiscAAIbNfRw8pNBHuWwAGsqj93g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e74ba25-2214-40cc-a629-74c1d010b8bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

W dniu 1 X 2021 zespół będzie aktywny od 14.30, a w każde kolejne piątki najpóźniej o 14.45 tak, abyśmy mogli punktualnie o 15.00 rozpocząć zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Pełny opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Literatura:

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Wymagania wstępne:

Wykład z historii filozofii starożytnej odbywa się (do ewentualnego odwołania) wyłącznie w trybie stacjonarnym w poniedziałki, w godz. 14.45-18.15, w sali 310 bud. 23 Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Na wykładzie tym nie kontroluje się frekwencji (taki jest zwyczaj akademicki). Przypomina się jednak, że inne zasady obowiązują na ćwiczeniach - te są obowiązkowe dla wszystkich, a ich zaliczenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Przewodnik do wykładu i egzaminu z historii filozofii starożytnej wraz z dużą ilością materiałów zawieszony jest na stronie Katedry historii filozofii pod adresem www.katedra.uksw.edu.pl, ale stronę tę (mam nadzieję, że tymczasowo) wyłączyli informatycy uniwersyteccy. Jeśli strona nie wróci na serwer to przednik w stosownym czasie udostępnię mailowo.

Wykłady z historii filozofii, ale w okrojonej wersji, można obejrzeć na kanale YT Fundacji Andegavenum: https://www.youtube.com/channel/UC7cPIZJGVhzD1oAwmKXSqow/videos

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Lektura tekstów – 45 godzin

Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS = 5


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki.

Pełny opis:

Wykład mający na celu syntetyczne zapoznanie słuchaczy z dziejami filozofii starożytnej od Talesa do Boecjusza. Nacisk w wykładnie położony jest na podstawową problematykę filozoficzną, przede wszystkim z zakresu filozofii rzeczywistości, filozofii poznania i etyki. Jego celem poznanie przez słuchaczy głównych tematów starożytnej filozofii greckiej, nabycie umiejętności odnoszenia poszczególnych tematów filozoficznych do ich klasycznych źródeł i formuł w starożytnej filozofii greckiej oraz uwrażliwienie na potrzebę znajomości historii filozofii, traktowanej jako podstawowe wyposażenie warsztatu filozofa.

Literatura:

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, tł. I.E.Zieliński, 1994-2002.

2. I.Dąmbska, Zarys filozofii greckiej, 1983.

3. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej, Grecji i Rzymu. Wybór tekstów, 1970.

4. F.Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, tł. H.Bednarek, 1988.

5. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, 1992.

6. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, , tł. P. Domański, 2000.

7. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1, (wszystkie wydania)

8. A.Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, 1995.

9. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, tł. J.Szacki, 1996.

10. M.Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, 1996.

11. S.Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, 2002.

12. J.Gajda-Krynicka, Filozofia przedplatońska, 2007.

Wymagania wstępne:

Wykład z historii filozofii starożytnej odbywa się (do ewentualnego odwołania) wyłącznie w trybie stacjonarnym w poniedziałki, w godz. 14.45-18.15, w sali 310 bud. 23 Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Na wykładzie tym nie kontroluje się frekwencji (taki jest zwyczaj akademicki). Przypomina się jednak, że inne zasady obowiązują na ćwiczeniach - te są obowiązkowe dla wszystkich, a ich zaliczenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Przewodnik do wykładu i egzaminu z historii filozofii starożytnej wraz z dużą ilością materiałów zawieszony jest na stronie Katedry historii filozofii pod adresem www.katedra.uksw.edu.pl, ale stronę tę (mam nadzieję, że tymczasowo) wyłączyli informatycy uniwersyteccy. Jeśli strona nie wróci na serwer to przednik w stosownym czasie udostępnię mailowo.

Wykłady z historii filozofii, ale w okrojonej wersji, można obejrzeć na kanale YT Fundacji Andegavenum: https://www.youtube.com/channel/UC7cPIZJGVhzD1oAwmKXSqow/videos

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)