Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N11-HF4
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii współczesnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10; FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W06; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10; FI1_K02; FI1_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii filozofii nowożytnej; podstawowa wiedza zakresu ontologii i teorii wiedzy

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/

2. "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", T. 1-5, pod red. B. Skargi ; przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994-1996.

Opracowania i literatura szczegółowa:

1. L. Kołakowski, "Bergson", różne wydania.

2. A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012.

3. J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77.

4. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

5. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

6. "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014.

7. D. Zahavi, "Fenomenologia Husserla", Kraków 2012.

8. C. Głombik, "Husserl i Polacy: pierwsze spotkania, wczesne reakcje", Katowice 1999.

9. A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006.

10. T. Kisiel, "Genesis of Heidegger's Being and Time", Berkley 1995.

11. "A Companion to Phenomenology and Existentialism", red. H. Dreyfus, M.A Wrathall, Oxford 2008.

12. L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu", Część III, Poznań 2001.

13. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

14. J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

15. "Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999.

16. R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Źródła:

1. H. Bergson, "O bezpośrednich danych świadomości", różne wydania.

2. B. Russell, "Autobiografia", różne wydania.

3. L. Wittgenstein, "Tractatus logico-philosophicus", różne wydania.

4. K. Twardowski, "Wybrane pisma filozoficzne", Warszawa 1965.

5. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne", różne wydania.

6. E. Husserl, "Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1", przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, różne wydania.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", różne wydania.

8. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", Warszawa 1995.

9. M. Merleau-Ponty, "Fenomenologia percepcji", Warszawa 1999.

10. J. Habermas, "Teoria działania komunikacyjnego", Warszawa 1999-2002.

11. H. Putnam, "Wiele twarzy realizmu i inne eseje", Warszawa 1998.

12. W.V.O. Quine, "Z punktu widzenia logiki", Warszawa 1997.

13. A. Mbempe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018.

14. J. Butler, "Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości", Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym jest dyscyplina historii filozofii współczesnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak tez ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się współczesną historią filozofii.

Kompetencje: jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów współczesnych problemów filozoficznych.

ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu (udział w ćwiczeniach) i lektura tekstów: 90

konsultacje: 10

przygotowanie do egzaminu: 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN I TERMIN: Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w formie egzaminu pisemnego (pytania testowe) z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie oraz zawartego we wskazanej literaturze.

Przewiduje się następującą skalę ocen za egzamin pisemny:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

EGZAMIN II TERMIN: W przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę negatywną w I terminie, egzamin w II terminie ma formę egzaminu ustnego z zakresu materiału zawartego w sylabusie zajęć (losowanie pytań egzaminacyjnych z dostępnej puli). Studenci, którzy nie podeszli do egzaminu w I terminie, przystępują do egzaminu w II terminie na zasadach I terminu (egzamin pisemny).

W przypadku zajęć ćwiczeniowych: praca z tekstem oraz metody aktywizacyjne: pogadanka, praca w grupach. W ramach zajęć na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z kolejnymi istotnymi dla zrozumienia przemian filozofii współczesnej tekstami. Praca z tekstem polega na identyfikacji głównych pojęć dla danego nurtu filozoficznego lub autora, wskazaniu na podstawowe rysy stosowanej metody oraz ewentualnym streszczaniu wybranych fragmentów omawianych prac.

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ trzy elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

1 nieobecność - 5,0

2 nieobecności - 4,0

3 nieobecności - 3,0

4 i więcej nieobecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium pisemnego. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

Ostateczna ocena jest średnią dwóch ocen, przy czym za obecność jest to 1/4 wartości ostatecznej oceny, zaś kolokwium pisemne 3/4.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

F. Copleston, "Historia filozofii", t. 8-11, Warszawa 2006

A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003

A, Miś, "Filozofia współczesna. Główne nurty", Warszawa 2007

A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012

J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77

"Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014

A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006

L. Kołakowski, "Bergson", Warszawa 1997

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część I, Powstanie", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część II, Rozwój", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część III, Rozkład", Poznań 2001

A. Malinowski, "Szkoła frankfurcka a marksizm", Warszawa 1979

V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997

J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997

"Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999

R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz podstawową wiedzę z zakresu logiki, epistemologii i etyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu (udział w ćwiczeniach) i lektura tekstów: 90

konsultacje: 10

przygotowanie do egzaminu: 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS: 5

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/

2. "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", T. 1-5, pod red. B. Skargi ; przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994-1996.

Opracowania i literatura szczegółowa:

1. L. Kołakowski, "Bergson", różne wydania.

2. A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012.

3. J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77.

4. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

5. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

6. "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014.

7. D. Zahavi, "Fenomenologia Husserla", Kraków 2012.

8. C. Głombik, "Husserl i Polacy: pierwsze spotkania, wczesne reakcje", Katowice 1999.

9. A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006.

10. T. Kisiel, "Genesis of Heidegger's Being and Time", Berkley 1995.

11. "A Companion to Phenomenology and Existentialism", red. H. Dreyfus, M.A Wrathall, Oxford 2008.

12. L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu", Część III, Poznań 2001.

13. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

14. J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

15. "Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999.

16. R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Źródła:

1. H. Bergson, "O bezpośrednich danych świadomości", różne wydania.

2. B. Russell, "Autobiografia", różne wydania.

3. L. Wittgenstein, "Tractatus logico-philosophicus", różne wydania.

4. K. Twardowski, "Wybrane pisma filozoficzne", Warszawa 1965.

5. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne", różne wydania.

6. E. Husserl, "Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1", przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, różne wydania.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", różne wydania.

8. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", Warszawa 1995.

9. M. Merleau-Ponty, "Fenomenologia percepcji", Warszawa 1999.

10. J. Habermas, "Teoria działania komunikacyjnego", Warszawa 1999-2002.

11. H. Putnam, "Wiele twarzy realizmu i inne eseje", Warszawa 1998.

12. W.V.O. Quine, "Z punktu widzenia logiki", Warszawa 1997.

13. A. Mbempe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018.

14. J. Butler, "Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości", Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz podstawową wiedzę z zakresu logiki, epistemologii i etyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu (udział w ćwiczeniach) i lektura tekstów: 90

konsultacje: 10

przygotowanie do egzaminu: 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS: 5

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/

2. "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", T. 1-5, pod red. B. Skargi ; przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994-1996.

Opracowania i literatura szczegółowa:

1. L. Kołakowski, "Bergson", różne wydania.

2. A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012.

3. J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77.

4. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

5. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

6. "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014.

7. D. Zahavi, "Fenomenologia Husserla", Kraków 2012.

8. C. Głombik, "Husserl i Polacy: pierwsze spotkania, wczesne reakcje", Katowice 1999.

9. A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006.

10. T. Kisiel, "Genesis of Heidegger's Being and Time", Berkley 1995.

11. "A Companion to Phenomenology and Existentialism", red. H. Dreyfus, M.A Wrathall, Oxford 2008.

12. L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu", Część III, Poznań 2001.

13. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

14. J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

15. "Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999.

16. R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Źródła:

1. H. Bergson, "O bezpośrednich danych świadomości", różne wydania.

2. B. Russell, "Autobiografia", różne wydania.

3. L. Wittgenstein, "Tractatus logico-philosophicus", różne wydania.

4. K. Twardowski, "Wybrane pisma filozoficzne", Warszawa 1965.

5. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne", różne wydania.

6. E. Husserl, "Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1", przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, różne wydania.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", różne wydania.

8. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", Warszawa 1995.

9. M. Merleau-Ponty, "Fenomenologia percepcji", Warszawa 1999.

10. J. Habermas, "Teoria działania komunikacyjnego", Warszawa 1999-2002.

11. H. Putnam, "Wiele twarzy realizmu i inne eseje", Warszawa 1998.

12. W.V.O. Quine, "Z punktu widzenia logiki", Warszawa 1997.

13. A. Mbempe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018.

14. J. Butler, "Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości", Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz podstawową wiedzę z zakresu logiki, epistemologii i etyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu (udział w ćwiczeniach) i lektura tekstów: 90

konsultacje: 10

przygotowanie do egzaminu: 20

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 = 5]

LICZBA ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie współczesności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja głównych, wybranych nurtów w filozofii współczesnej, zdefiniowanie ich źródeł i wskazanie na powiązania w ramach współczesnej myśli filozoficznej. W ramach kursu planuje się przedstawienie głównych tez, metod i przedstawicieli takich nurtów jak: neokantyzm, filozofia analityczna, fenomenologia, hermeneutyka, egzystencjalizm, marksizm, poststrukturalizm i pragmatyzm. Bliższym celem zajęć jest przyswojenie głównych idei i pojęć charakterystycznych dla wybranych kierunków filozofii współczesnej. Dalszym celem jest zaś próba ujęcia filozofii współczesnej jako pluralistycznego ruchu intelektualnego, który wyrasta z załamania się heglizmu i prezentuje niesprowadzalne do siebie narracje na temat świata i człowieka. Mimo heteronomiczności tych narracji wchodzą one we wzajemny dialog lub podejmują krytykę. W związku z tym, wykład służy ukazaniu punktów stycznych różnych tradycji filozoficznych, ich przenikania się i ewentualnych wpływów.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/

2. "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", T. 1-5, pod red. B. Skargi ; przy współpr. S. Borzyma, H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994-1996.

Opracowania i literatura szczegółowa:

1. L. Kołakowski, "Bergson", różne wydania.

2. A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012.

3. J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77.

4. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

5. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

6. "Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014.

7. D. Zahavi, "Fenomenologia Husserla", Kraków 2012.

8. C. Głombik, "Husserl i Polacy: pierwsze spotkania, wczesne reakcje", Katowice 1999.

9. A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006.

10. T. Kisiel, "Genesis of Heidegger's Being and Time", Berkley 1995.

11. "A Companion to Phenomenology and Existentialism", red. H. Dreyfus, M.A Wrathall, Oxford 2008.

12. L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu", Część III, Poznań 2001.

13. V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

14. J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

15. "Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999.

16. R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002.

Źródła:

1. H. Bergson, "O bezpośrednich danych świadomości", różne wydania.

2. B. Russell, "Autobiografia", różne wydania.

3. L. Wittgenstein, "Tractatus logico-philosophicus", różne wydania.

4. K. Twardowski, "Wybrane pisma filozoficzne", Warszawa 1965.

5. L. Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne", różne wydania.

6. E. Husserl, "Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1", przeł. i przypisami opatrzyła D. Gierulanka, różne wydania.

7. M. Heidegger, "Bycie i czas", różne wydania.

8. E. Levinas, "Całość i nieskończoność", Warszawa 1995.

9. M. Merleau-Ponty, "Fenomenologia percepcji", Warszawa 1999.

10. J. Habermas, "Teoria działania komunikacyjnego", Warszawa 1999-2002.

11. H. Putnam, "Wiele twarzy realizmu i inne eseje", Warszawa 1998.

12. W.V.O. Quine, "Z punktu widzenia logiki", Warszawa 1997.

13. A. Mbempe, "Polityka wrogości. Nekropolityka", Kraków 2018.

14. J. Butler, "Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości", Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu historii filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej oraz podstawową wiedzę z zakresu logiki, epistemologii i etyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)