Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ontology

General data

Course ID: WF-FI-N112-ON
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ontology
Name in Polish: Ontologia
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W02; FI1_W10; FI1_U06;

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład:

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3

Ćwiczenia

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 5

lektura tekstów - 20

praca pisemna -10

przygotowanie do kolokwium - 10

Suma godzin 60

Punkty ECTS: 2

Wykłąd + ćwiczenia - punkty ECTS: 5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie wie jakie są podstawowe problemy ontologiczne i jakie są propozycje ich rozwiązania

ocena dostateczna (3) student wie jakie są podstawowe problemy ontologiczne i jakie są propozycje ich rozwiązania, ale nie zna sposobów dochodzenia do wymienionych rozwiązań

ocena dobra (4) - student zna rozwiązania omawianych problemów ontologicznych oraz sposoby dochodzenia do nich

ocena bardzo dobra (5) - student zna rozwiązania szczegółowych problemów ontologicznych w różnych kierunkach filozoficznych oraz rozumie szczegółowe strategie argumentacyjne.

Umiejętności:

Oceniana jest umiejętność przeprowadzenia argumentacji na rzecz danej tezy ontologicznej w ramach określonego kierunku filozoficznego oraz umiejętność oceny takiej argumentacji.

Kompetencje społeczne:

Ocenie podlega świadomość potrzeby badań podstawowych i ich przełożenia na zastosowania praktyczne (moralność) oraz teoretyczne nie filozoficzne (podstawy nauk).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 16 places more information
Lectures, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Dariusz Piętka
Group instructors: Dariusz Piętka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Dariusz Piętka
Group instructors: Dariusz Piętka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład:

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3


Ćwiczenia

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 5

lektura tekstów - 20

praca pisemna -10

przygotowanie do kolokwium - 10

Suma godzin 60

Punkty ECTS: 2


Wykład + ćwiczenia - punkty ECTS: 5

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Dariusz Piętka
Group instructors: Dariusz Piętka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład:

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3


Ćwiczenia

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 5

lektura tekstów - 20

praca pisemna -10

przygotowanie do kolokwium - 10

Suma godzin 60

Punkty ECTS: 2


Wykład + ćwiczenia - punkty ECTS: 5

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)