Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Representations in Cognitive Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PIEKARReIn-PC
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ML: Representations in Cognitive Science
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02 FI2_W06 FI2_W10 FI2_W11 FI2_U03 FI2_U06 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U13 FI2_K08

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to discuss the place and the explanatory role of the representation in the cognitive science and philosophy of mind.

Pełny opis:

The aim of the lecture is to discuss the place and the explanatory role of the representation in the cognitive science and philosophy of mind. We will discuss the representational position, as well as the arguments and objections against representation formulated by anti-representationalist. We will discuss classic proposals (including Representational Theory of Mind) and newer ones (e.g. S-representations). We will refer to the inferential theories (e.g. predictive processing, Brandom) and ecological (e.g. Gibson, Noë). The starting point will be the last book of Nicholas Shea "Representation in cognitive science" (2018).

Literatura:

Chemero, A. (2000) Anti-representationalism and the dynamical stance, Philosophy of Science 67 (4), 625-647

Chemero, T., 2009, Radical Embodied Cognitive Science, Cambridge, MA: MIT Press.

Clark, A., and D. Chalmers, 1998, “The Extended Mind,” Analysis, 58: 10–23.

Clark, A., and J. Toribio, 1994, “Doing without representing?” Synthese, 101: 401–431.

Dretske, F. (1995), Naturalizing the Mind, Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Fodor, J.A. (1975), The Language of Thought, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Fodor, J.A. (2003), LOT 2: The Language of Thought Revisited, Oxford: Clarendon Press.

Gibson, J.J. (1979), The ecological approach to visual perception, Boston: Houghton Mifflin.

Gładziejewski P (2016) Predictive coding and representationalism. Synthese 193:559–582. doi:10.1007/ s11229-015-0762-9.

Gładziejewski, P. Miłkowski, M. (2017) Structural representations: causally relevant and different from detectors. Biol Philos 32:337–355 DOI 10.1007/s10539-017-9562-6

Hohwy, J. (2013). The predictive mind. Oxford: Oxford University Press.

Noë, A., 2004, Action in Perception, Cambridge, MA: MIT Press.

Ramsey W. M. (2007) Representation reconsidered. Cambridge University Press.

Shagrir O (2012) Structural representations and the brain. Br J Philos Sci 63, 519–545. doi:10.1093/bjps/ axr038.

Sprevak M (2013) Fictionalism about neural representations. Monist 96, 539–560. doi:10.5840/ monist201396425

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• Knowledge: student knows and understand contemporary discuss concerning representations, its terminology and concepts. He recognizes the basic philosophical problems concerning representations. He understands the specific relation between philosophy and cognitive science.

• Abilities: student single-handedly reads and understands the more philosophical articles concerning theory of representations.

• Expertise: student efficiently organizes his work.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture with elements of the conservatory. Joint reading of texts and discussion.

• 2 - student doesn't know the foundations of the theory of representations. He doesn't recognize the most important thesis and problems concerning this issue.

• 3 - student badly knows the foundations of the theory of representations. He has a problem with recognize the most important thesis and problems concerning this issue.

• 4 - student knows the foundations of the theory of representations. He recognizes the most important thesis and problems concerning this issue.

• 5 - student very good knows the foundations of the theory of representations. He recognizes the most important thesis and problems concerning this issue, and he can use this knowledge into philosophical discussion.

Exam - Oral Exam and/or writing an essay

Praktyki zawodowe:

n/a

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)