Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studies on Individual Decision Making in Modern East-Central Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-POLUNIN-PCECE
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Studies on Individual Decision Making in Modern East-Central Europe
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01 FI2_W02 FI2_W06 FI2_W05 FI2_W16

FI2_U05 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U09 FI2_U16

FI2_K03 FI2_K04 FI2_K06 FI2_K08


Pełny opis:

The workshops propose an overview of the important findings within the studies on decision making. They summarize the results of the different projects on decision making accomplished in Slovakia, but also in Poland, Romania, and Ukraine. These studies present the economic and psychological factors (personality, cognitive and socio-demographic factors) playing a key role in decision making of an individual. Such factors include also information framing, the findings on loss aversion which was examined among the East- and Central-European subjects and so on. Some of the seminars will be devoted to the methods of how to influence judgment and decision outcome. Such knowledge can be used in the fields like advertising, modelling of consumer decision making, journalism, and for information presentation in electronic and traditional mass-media.

Literatura:

1. Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making, Derek J. Koehler and Nigel Harvey (ed.), Blackwell Publishing Ltd, 2004, 675p.

2. Bacova, V., Brezina, I., Lesniak, A. (2010). Anticipated loss aversion for small and large amounts of money in culturally different (Slovakia, Poland, Bolivia) university student samples. Studia Psychologica, vol. 52, N4, 315-326.

2. Halama, P., Gurnakova, J. (2014) Need for structure and big five personality traits as predictors of decision making styles in health professionals. Studia Psychologica, Vol. 56, No.3, 171-180.

3. Curseu, P.L., Jansen R.J.G., Chappin, M.M.H. (2013) Decision Rules and Group Rationality: Cognitive Gain or Standstill? PLoS ONE 8(2): e56454. doi:10.1371/journal.pone.0056454.

4. Polunin, O. (2015) Cognitive representation of situational and propositional time flow as basis for temporal framing effect in future time mode. Studia Psychologica, vol. 57, № 1, 5-20.

5. Zaleskiewicz, T. (2001). Beyond risk seeking and risk aversion: Personality and the dual nature of economic risk taking. European Journal of Personality, 15, 105-122.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)