Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie z filozofii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-VFB_A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z filozofii kultury
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W06; K_W08; K_W09; K_W11; K_W12; K_W14; K_W15; K_W16; K_W17; K_W18; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08; K_U09; K_U11; K_U12; K_U13; K_U17; K_U19; K_U90; K_U20; K_U21; K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K06; K_K08; K_K09; K_K10

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć w jest przybliżenie słuchaczom, poprzez proponowane teksty, treści związanych z pojęciem filozofii kultury, roli jaką we współczesnej kulturze odgrywa myślenie filozoficzne, ukazanie podstawowych twórców i myślicieli związanych z tą dyscypliną naukową. Zajęcia mają ukazać perspektywę uprawiania filozofii kultury jako refleksji nad treściami kultury i ich konsekwencjami w życiu społecznym i politycznym. Istotą prowadzonego seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie filozofii kultury.Celem zajęć jest kształtowanie uczciwości badawczej i opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej na poziomie licencjackim.

Wymagania wstępne:

Przedmiot zakłada podstawową orientację w zagadnieniach filozoficznych, nurtach historii filozofii i umiejętność przyswajania wiedzy poprzez czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem, referowanie ich językiem naukowym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Definicje i terminy związane z pojęciami: kultura, natura, człowiek, ciało, naród, społeczeństwo. Poprzez czytanie i omawianie zadanych tekstów studenci poznają zagadnienia i problematykę związaną z filozofią kultury.

Metody oceny:

Forma zaliczenia: pisemna praca semestralna,

obecność na zajęciach (możliwe 3 nieobecności,2 usprawiedliwione), oddanie w terminie pracy zaliczeniowej; aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura:

Lektura:

Antropologia kultury, Warszawa 2003; Antropologia słowa, Warszawa 2003; Antropologia ciała, Warszawa 2008; A. L. Kroemer, Istota kultury, Warszawa 2002

Bibliografia:

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005

Wstęp do kulturoznawstwa, red. E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, tłum. M. Kaczyński, J. Łoziński t. Rosiński, Poznań 2007

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007

A. Kuper. Kultura. Model antropologiczny, tłum. I. Kołbon, Kraków 2005

J. Clifford, Kłopoty z kulturą, tłum. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, Warszawa 2000

C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. M. Piechaczek, Kraków 2005

A. Giddens, Socjologia, tłum. J. Gilewicz, Poznań 1998

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student potrafi wymienić i opisać różne teorie kultury, definiuje kulturę jako zjawisko społeczne. Potrafi identyfikować i opisywać treści związane z pojęciem filozofii kultury i roli jaką we współczesnej kulturze odgrywa myślenie filozoficzne. Student umie wskazać podstawowych twórców i myślicieli związanych z filozofią kultury. Student potrafi właściwie określić i opisać temat swojej pracy licencjackiej z filozofii kultury, przedstawić spis treści i sformułować podstawowe treści pracy.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii kultury, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych i kulturowych przedstawianych na poszczególnych zajęciach. Student opracowuje zadane tematy związane z filozofią kultury i potrafi samodzielnie dokonać prezentacji i przedstawić zadany temat na forum całej grupy. Potrafi ocenić wartość poznawczą podanych treści, zinterpretować je i zweryfikować związek pomiędzy treściami kulturowymi a filozoficznymi. Wysiłek pisania pracy licencjackiej ma za zadanie ukształtować u studenta rzetelność i uczciwość badawczą. Opanowuje zasady pisania pracy dyplomowej na poziomie licencjackim.

Kompetencje: Student krytycznie odnosi się do zaprezentowanych tekstów, wyraża swoje opinie na temat poznanych treści i potrafi je uzasadnić intelektualnie, zachowuje otwartość na zdanie innych, potrafi słuchać dyskusji w grupie i umiejętnie włączać się w prowadzoną debatę. Student jest zorientowany w implikacjach rodzących się na styku treści filozoficznych i kulturowych. Wyciąga wnioski z poznanych treści wykazując orientację w refleksji nad treściami kultury i ich konsekwencjami w życiu społecznym i politycznym.

ECTS:

udział w wykładzie: 20

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów: 20

konsultacje: 10

egzamin: 10

Suma godzin 60: 30 = 2

LICZBA ECTS: 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)