Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WO: Filozoficzne modele życia w starożytności i średniowieczu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-ZEMBRZ-WO19
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WO: Filozoficzne modele życia w starożytności i średniowieczu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08 FI1_W13

FI1_U04 FI1_U21

FI1_K02


Skrócony opis:

Problematyka wykładu dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia.

Pełny opis:

Problematyka wykładu dotyczy wybranych koncepcji filozoficznych, które można odczytać jako metateoretyczne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia. W wykładzie zaprezentowane zostaną odpowiedzi zaczerpnięte ze starożytności i średniowiecza, które ukazują filozofię jako propozycję przyjęcia pewnego stylu życia. Do tych propozycji będą należały: życie teoretyczne Pitagorasa (z matematycznym nastawieniem), życie Sokratejskie (z pytaniami otwartymi), życie obywatelskie i polityczne (Arystotelesa i Platona), życie stoickie (z ideałem mędrca), życie „z przyjemnością” (według Epikura), życie ascetyczne (ćwiczenia duchowe w okresie patrystycznym), życie monastyczne (benedyktyńska praca i modlitwa), życie intelektualisty średniowiecznego.

Literatura:

1. Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992.

2. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna, Warszawa 2000.

3. Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku, Rzeszów 2005.

4. Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966.

5. Kijewska A. (red.), Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012.

6. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Kraków-Wrocław-Warszawa 2000.

7. Evans G.R., Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996.

8. Tugwell S., Drogi niedoskonałości, Poznań 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna i rozumie główne modele filozoficzne życia w starożytności i średniowieczu; student ma podstawową wiedzę na temat uzasadnienia odpowiednich propozycji przyjmowania perspektywy życiowej, zna konsekwencje wynikające przyjęcia odpowiednich celów życiowych.

Umiejętności: student słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych; student w stopniu podstawowym potrafi odkryć rolę filozoficznych modeli życiowych w kształtowaniu wyborów i decyzji.

Kompetencje: student jest otwarty na odkrywanie nowych modeli życiowych i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym w formie testu wyboru (prawda / fałsz). Na egzaminie obowiązuje materiał zaprezentowany na wykładzie.

Przewiduje się następującą skalę ocen wobec wielkości prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe:

5,0 - 100 - 91% prawidłowych odpowiedzi

4,5 - 90 - 81% prawidłowych odpowiedzi

4,0 - 80 - 71% prawidłowych odpowiedzi

3,5 - 70 - 61% prawidłowych odpowiedzi

3,0 - 60 - 51% prawidłowych odpowiedzi

2,0 - 0 - 50 % prawidłowych odpowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)