Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kryzysu ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ANKS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kryzysu ekologicznego
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Przedmioty humanizujące dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W06

OB1_K01


Skrócony opis:

Wykład podsumowuje wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej. Celem wykładu jest ugruntowanie wiedzy o cywilizacyjnym charakterze kryzysu ekologicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Identyfikacja kryzysu ekologicznego (10 godz.)

a) Identyfikacja semantyczna kryzysu ekologicznego

b) Identyfikacja strukturalna kryzysu ekologicznego

c) Identyfikacja dynamiczna kryzysu ekologicznego

2. Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku ( 6 godz.)

a) Biologiczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

b) Estetyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

c) Etyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

3. Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku (6 godz.)

a) Aspekt biologiczny

b) Aspekt racjonalny

4. Antropologia przezwyciężania kryzysu ekologicznego (8 godz.)

a) Postulat etosu przetrwania ludzkości

b) Postulat symbiozy przyrody z kulturą

- H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

- L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

- K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

- antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Literatura:

1. Bołoz, Wojciech, Stanisław Jaromi, Zbigniew Karaczun, Zbigniew Łepko, Andrzej Papuziński, i Ryszard F. Sadowski. 2016. „Ekofilozoficzne przesłanie Encykliki Laudato si’”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 14 (4), 109-28. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.4.06.

2. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2017. „Od środowiska do współśrodowiska: człowiek w poszukiwaniu swojego oίκος.” Studia Ecologiae Et Bioethicae 15(2): 5-11. https://doi.org/10.21697/seb.2017.15.2.01.

3. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2020. „Paradoksalne konsekwencje nowożytnego projektu panowania człowieka nad przyrodą.” W Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, red. R.F. Sadowski i A. Kosieradzka-Federczyk. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

4. Łepko, Zbigniew. "Ku ekofilozofii." Studia philosophiae christianae 30.1 (1994): 21-34.

5. Łepko, Zbigniew. 2003. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

6. Łepko, Zbigniew. 2005. „W sprawie ekologicznej estetyki przyrody.” Studia Ecologiae et Bioethicae 3(1): 127-144. https://doi.org/10.21697/seb.2005.3.1.08.

7. Łepko, Zbigniew. 2010. „Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 27: 77-86.

8. Łepko, Zbigniew. 2011. „W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 29: 75-88. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.06.

9. Sadowski, Ryszard F. 2022. „Ekologia integralna.” W: Filozofia społeczna, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, cz. II, s. 367-394. Lublin: Wydawnictwo KUL.

10. Sadowski, Ryszard. 2016. "The Concept of Nobilis Barbarus in the Light of Contemporary Ecological Challenges." Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development 11(1): 23-30.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student potrafi opisywać przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych.

Umiejętności: użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników.

Kompetencje: zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska. Jest świadomy samoograniczenia się w gospodarce zasobami.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Kolokwium pisemne. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie oraz lektura.

ECTS:

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie do kolokwium - 15

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 = 2]

LICZBA ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łepko
Prowadzący grup: Zbigniew Łepko
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf2ced7718b74488834ebe74339b85d9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=227c32aa-47e8-4576-8490-862fa452b4ed&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy antropologicznej wykładni obecności człowieka w środowisku naturalnym. W poszukiwaniu właściwej każdej antropologii odpowiedzi na pytanie o istotę i naturę człowieka w punkcie wyjścia uwzględnia ślady obecności człowieka we właściwym sobie środowisku naturalnym. Konsekwentnie też odpowiada na pytania o rodowód człowieka, jego aktualne miejsce w świecie i jego przyszłość.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1/ Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- charakterystyka zagrożeń środowiska przyrodniczego

- charakterystyka zagrożeń środowiska kulturowego

- semantyczna, epistemologiczna i historyczna identyfikacja akryzysu ekologicznego.

2/ Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- biologiczny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- człowiek istotą z natury ryzykowną

- człowiek istotą z natury kulturową

- racjonalny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- nowożytny program panowania człowieka nad przyrodą.

3/ Problematyka poszukiwania etosu ekologicznego przetrwania ludzkości (10 godz.)

- H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

- L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

- K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

- antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Literatura:

Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2003.

Łepko Z., Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 27 (2010), ss. 77-86.

Łepko Z., W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 29(2011), ss. 75-88.

Łepko Z., Anthropological Aspects of the Oikos Crisis, in in Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (ed), Return to The OIKOS. Ways to Recover Our Common Home, edited by, LAS, Rome 2016, ss. 25-40.

Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R., Ekofilozoficzne przesłanie encykliki Laudato Si’, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(2016)4, ss. 109-128.

Wymagania wstępne:

Wykład odwołuje się do wiedzy studentów z zakresu ekologii i antropologii kulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_L-EEFSThXoNNsL8j4uvoenmKoYftUtZ0xlbTeG4OdE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3c7ff41b-c83b-4463-87a7-4915b50985a9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład podsumowuje wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej. Celem wykładu jest ugruntowanie wiedzy o cywilizacyjnym charakterze kryzysu ekologicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Identyfikacja kryzysu ekologicznego (10 godz.)

a) Identyfikacja semantyczna kryzysu ekologicznego

b) Identyfikacja strukturalna kryzysu ekologicznego

c) Identyfikacja dynamiczna kryzysu ekologicznego

2. Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku ( 6 godz.)

a) Biologiczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

b) Estetyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

c) Etyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

3. Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku (6 godz.)

a) Aspekt biologiczny

b) Aspekt racjonalny

4. Antropologia przezwyciężania kryzysu ekologicznego (8 godz.)

a) Postulat etosu przetrwania ludzkości

b) Postulat symbiozy przyrody z kulturą

H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Literatura:

1. Bołoz, Wojciech, Stanisław Jaromi, Zbigniew Karaczun, Zbigniew Łepko, Andrzej Papuziński, i Ryszard F. Sadowski. 2016. „Ekofilozoficzne przesłanie Encykliki Laudato si’”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 14 (4), 109-28. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.4.06.

2. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2017. „Od środowiska do współśrodowiska: człowiek w poszukiwaniu swojego oίκος.” Studia Ecologiae Et Bioethicae 15(2): 5-11. https://doi.org/10.21697/seb.2017.15.2.01.

3. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2020. „Paradoksalne konsekwencje nowożytnego projektu panowania człowieka nad przyrodą.” W Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, red. R.F. Sadowski i A. Kosieradzka-Federczyk. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

4. Łepko, Zbigniew. "Ku ekofilozofii." Studia philosophiae christianae 30.1 (1994): 21-34.

5. Łepko, Zbigniew. 2003. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

6. Łepko, Zbigniew. 2005. „W sprawie ekologicznej estetyki przyrody.” Studia Ecologiae et Bioethicae 3(1): 127-144. https://doi.org/10.21697/seb.2005.3.1.08.

7. Łepko, Zbigniew. 2010. „Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 27: 77-86.

8. Łepko, Zbigniew. 2011. „W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 29: 75-88. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.06.

9. Sadowski, Ryszard F. 2022. „Ekologia integralna.” W: Filozofia społeczna, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, cz. II, s. 367-394. Lublin: Wydawnictwo KUL.

10. Sadowski, Ryszard. 2016. "The Concept of Nobilis Barbarus in the Light of Contemporary Ecological Challenges." Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development 11(1): 23-30.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Wykład podsumowuje wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej. Celem wykładu jest ugruntowanie wiedzy o cywilizacyjnym charakterze kryzysu ekologicznego. Wykład odbywa się w formie stacjonarnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Identyfikacja kryzysu ekologicznego (10 godz.)

a) Identyfikacja semantyczna kryzysu ekologicznego

b) Identyfikacja strukturalna kryzysu ekologicznego

c) Identyfikacja dynamiczna kryzysu ekologicznego

2. Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku ( 6 godz.)

a) Biologiczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

b) Estetyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

c) Etyczny wymiar doświadczenia kryzysu ekologicznego

3. Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku (6 godz.)

a) Aspekt biologiczny

b) Aspekt racjonalny

4. Antropologia przezwyciężania kryzysu ekologicznego (8 godz.)

a) Postulat etosu przetrwania ludzkości

b) Postulat symbiozy przyrody z kulturą

H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Literatura:

1. Bołoz, Wojciech, Stanisław Jaromi, Zbigniew Karaczun, Zbigniew Łepko, Andrzej Papuziński, i Ryszard F. Sadowski. 2016. „Ekofilozoficzne przesłanie Encykliki Laudato si’”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 14 (4), 109-28. https://doi.org/10.21697/seb.2016.14.4.06.

2. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2017. „Od środowiska do współśrodowiska: człowiek w poszukiwaniu swojego oίκος.” Studia Ecologiae Et Bioethicae 15(2): 5-11. https://doi.org/10.21697/seb.2017.15.2.01.

3. Łepko, Zbigniew, Ryszard F. Sadowski. 2020. „Paradoksalne konsekwencje nowożytnego projektu panowania człowieka nad przyrodą.” W Paradoksy ekologiczne. Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości, red. R.F. Sadowski i A. Kosieradzka-Federczyk. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

4. Łepko, Zbigniew. "Ku ekofilozofii." Studia philosophiae christianae 30.1 (1994): 21-34.

5. Łepko, Zbigniew. 2003. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

6. Łepko, Zbigniew. 2005. „W sprawie ekologicznej estetyki przyrody.” Studia Ecologiae et Bioethicae 3(1): 127-144. https://doi.org/10.21697/seb.2005.3.1.08.

7. Łepko, Zbigniew. 2010. „Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 27: 77-86.

8. Łepko, Zbigniew. 2011. „W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju.” Seminare 29: 75-88. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.06.

9. Sadowski, Ryszard F. 2022. „Ekologia integralna.” W: Filozofia społeczna, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc, cz. II, s. 367-394. Lublin: Wydawnictwo KUL.

10. Sadowski, Ryszard. 2016. "The Concept of Nobilis Barbarus in the Light of Contemporary Ecological Challenges." Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development 11(1): 23-30.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)