Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ecotoxicology

General data

Course ID: WF-OB-ETS
Erasmus code / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Ecotoxicology
Name in Polish: Ekotoksykologia
Organizational unit: Center for Ecology and Ecophilosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaW_e3IKO07oxF-9HchFJhtfUYaI1U99ZfIIl8XDZ6zM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e7742b6-c6ea-4c07-82c6-5f9eeed16280&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 5.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

biological sciences

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza biologiczna, w tym o środowisku naturalnym.

Short description: (in Polish)

Ekotoksykologia łączy zagadnienia poruszane przez toksykologię i ekologię. Zajmuje się wyjaśnieniem i określeniem przyczyn szkodliwych skutków wywoływanych w ekosystemach zwierząt (w tym ludzi), roślin i drobnoustrojów lub w poszczególnych elementach tych ekosystemów, przez zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Zostaną omówione narzędzia pozwalające przewidywać skutki dla ekosystemów powodowane przez szkodliwe substancje chemiczne, głównie pochodzenia antropogennego.

Zostaną omówione charakterystyczne dla różnych elementów środowiska zanieczyszczenia chemiczne, sposoby ich identyfikacji i klasyfikacji oraz informacje na temat aktów prawnych podające kryteria oceny różnych siedlisk.

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Zostaną omówione podstawowe definicje i rys historyczny rozwoju tej dziedziny nauki.

2. Zostanie omówione krążenie ksenobiotyków w środowisku wraz z omówieniem głównych źródeł ich emisji.

3. Gleba - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn i prezentacja efektów przez nie wywoływane.

4. Woda powierzchniowa - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna płynąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów.

5. Woda powierzchniowa - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna stojąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów.

6. Woda powierzchniowa - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słonowodna) oraz prezentacja wywoływanych efektów.

7. Woda głębinowa - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn i wywoływanych efektów.

8. Omówienie współdziałania czynników chemicznych, biologicznych i trucizn z biosferą.

9. Omówienie przyczyn zagrożenia różnych ekosystemów.

10. Ekotoksykometria.

11. Omówienie źródeł i przyczyn zanieczyszczenie powietrza oraz ich sutków dla człowieka.

12. Żywność jako element środowiska - omówienie rodzajów i typów zanieczyszczeń, a także ich przyczyn i wywoływanych skutków dla środowiska, w tym człowieka.

13. Omówienie standardowych testów oceny szkodliwego działania różnych zanieczyszczeń w różnego typu ekosystemach.

14. Zasady doboru biomarkerów do oceny skażenia różnych elementów środowiska.

15. Ocena skutków działania zanieczyszczeń chemicznych na środowisko i metody zapobiegania im.

Bibliography: (in Polish)

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

3. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z ekotoksykologią.

Student potrafi samodzielnie określić zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska uwzględniając zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne.

Student potrafi samodzielnie określić zagrożenia dla różnych elementów środowiska (np. wody, gleby, powietrza, przyrody ożywionej).

Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie skutków dla środowiska wynikających z emisji czynników szkodliwych i trucizn.

Student rozumie, że wszelka działalność człowieka prowadząca do degradacji różnych elementów środowiska (woda, gleba, powietrze) prowadzi do zmian klimatu.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30-60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Suma godzin (średnio): 150 [150/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład:

Egzamin testowy z możliwością pytań otwartych.

Zaliczenie 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Przy uzyskaniu wyniku na progu zaliczenia lub przy kolejnych progach dla poszczególnych ocen będzie również brana pod uwagę frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są dwie absencje na semestr.

Ćwiczenia:

Ok. 10 min. 3 kolokwia oraz oceniana będzie aktywność na ćwiczeniach.

Dopuszczalna absencja na 2 ćwiczeniach z koniecznością indywidualnego zaliczenia materiału.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Lectures, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Group instructors: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaW_e3IKO07oxF-9HchFJhtfUYaI1U99ZfIIl8XDZ6zM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e7742b6-c6ea-4c07-82c6-5f9eeed16280&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Ekotoksykologia jest to dział nauki, który łączy zagadnienia poruszane zarówno przez toksykologię jak i ekologię. Zajmuje się wyjaśnianiem i określaniem przyczyn szkodliwych skutków wywoływanych w ekosystemach zwierząt (w tym ludzi), roślin i drobnoustrojów lub w poszczególnych elementach tych ekosystemów przez zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Zostaną omówione narzędzia pozwalające przewidywać skutki dla ekosystemów powodowane przez szkodliwe substancje chemiczne, głównie pochodzenia antropogennego.

Zostaną omówione charakterystyczne dla różnych elementów środowiska zanieczyszczenia chemiczne, sposoby ich identyfikacji i klasyfikacji oraz informacje na temat aktów prawnych podających kryteria oceny różnych siedlisk. Ponadto zostaną przybliżone systemy kontroli tych zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska (gleba, woda, powietrze, żywność).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1.Zostaną omówione podstawowe definicje i rys historyczny rozwoju tej dziedziny nauki.

2.Zostanie omówiony system krążenia ksenobiotyków w środowisku wraz z omówieniem głównych źródeł ich emisji.

3.Omówione zostaną główne rodzaje i typy zanieczyszczeń gleby, a także ich przyczyny i zaprezentowane zostaną szkodliwe efekty przez nie wywoływane.

4.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna płynąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

5.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna stojąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

6.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słonowodna) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

7.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód głębinowych i podskórnych, a także prezentacja ich przyczyn i wywoływanych efektów szkodliwych.

8.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia powietrza, zostaną zaprezentowane szkodliwe skutki obecności różnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem smogu.

9.Omówienie współdziałania czynników chemicznych, biologicznych i trucizn z biosferą.

10.Omówienie przyczyn zagrożenia dla różnych ekosystemów.

11.Omówione zostaną zagadnienia związane z ekotoksykometrią.

12.Omówione zostaną źródła i przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz prezentacja ich szkodliwych sutków dla człowieka.

13. Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia żywność jako jednego z elementów środowiska, a także będą zaprezentowane ich przyczyny i wywoływane szkodliwe skutków dla środowiska, w tym dla człowieka.

14.Omówione zostaną standardowe testy oceny szkodliwego działania różnych zanieczyszczeń w różnego typu ekosystemach.

15.Omówione zostaną zasady doboru biomarkerów dla oceny skażenia różnych elementów środowiska.

16.Omówione zostaną zasady oceny skutków działania zanieczyszczeń chemicznych na środowisko i metody zapobiegania im.

17. Omówione zostaną katastrofy środowiskowe i ich odległe skutki dla różnych ekosystemów.

Bibliography: (in Polish)

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

3. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

6. Akty prawne UE - https://eur-lex.europa,eu

7. Akty prawne krajowe - Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl

8. Krajowe akty prawne wykonawcze - www.mz.gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.ms.gov.pl

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Lectures, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Group instructors: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaW_e3IKO07oxF-9HchFJhtfUYaI1U99ZfIIl8XDZ6zM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e7742b6-c6ea-4c07-82c6-5f9eeed16280&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Ekotoksykologia jest to dział nauki, który łączy zagadnienia poruszane zarówno przez toksykologię jak i ekologię. Zajmuje się wyjaśnianiem i określaniem przyczyn szkodliwych skutków wywoływanych w ekosystemach zwierząt (w tym ludzi), roślin i drobnoustrojów lub w poszczególnych elementach tych ekosystemów przez zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Zostaną omówione narzędzia pozwalające przewidywać skutki dla ekosystemów powodowane przez szkodliwe substancje chemiczne, głównie pochodzenia antropogennego.

Zostaną omówione charakterystyczne dla różnych elementów środowiska zanieczyszczenia chemiczne, sposoby ich identyfikacji i klasyfikacji oraz informacje na temat aktów prawnych podających kryteria oceny różnych siedlisk. Ponadto zostaną przybliżone systemy kontroli tych zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska (gleba, woda, powietrze, żywność).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1.Zostaną omówione podstawowe definicje i rys historyczny rozwoju tej dziedziny nauki.

2.Zostanie omówiony system krążenia ksenobiotyków w środowisku wraz z omówieniem głównych źródeł ich emisji.

3.Omówione zostaną główne rodzaje i typy zanieczyszczeń gleby, a także ich przyczyny i zaprezentowane zostaną szkodliwe efekty przez nie wywoływane.

4.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna płynąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

5.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna stojąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

6.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słonowodna) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

7.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód głębinowych i podskórnych, a także prezentacja ich przyczyn i wywoływanych efektów szkodliwych.

8.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia powietrza, zostaną zaprezentowane szkodliwe skutki obecności różnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem smogu.

9.Omówienie współdziałania czynników chemicznych, biologicznych i trucizn z biosferą.

10.Omówienie przyczyn zagrożenia dla różnych ekosystemów.

11.Omówione zostaną zagadnienia związane z ekotoksykometrią.

12.Omówione zostaną źródła i przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz prezentacja ich szkodliwych sutków dla człowieka.

13. Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia żywność jako jednego z elementów środowiska, a także będą zaprezentowane ich przyczyny i wywoływane szkodliwe skutków dla środowiska, w tym dla człowieka.

14.Omówione zostaną standardowe testy oceny szkodliwego działania różnych zanieczyszczeń w różnego typu ekosystemach.

15.Omówione zostaną zasady doboru biomarkerów dla oceny skażenia różnych elementów środowiska.

16.Omówione zostaną zasady oceny skutków działania zanieczyszczeń chemicznych na środowisko i metody zapobiegania im.

17. Omówione zostaną katastrofy środowiskowe i ich odległe skutki dla różnych ekosystemów.

Bibliography: (in Polish)

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

3. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

6. Akty prawne UE - https://eur-lex.europa,eu

7. Akty prawne krajowe - Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl

8. Krajowe akty prawne wykonawcze - www.mz.gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.ms.gov.pl

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Lectures, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Group instructors: Katarzyna Góralczyk, Maciej Sierakowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaW_e3IKO07oxF-9HchFJhtfUYaI1U99ZfIIl8XDZ6zM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e7742b6-c6ea-4c07-82c6-5f9eeed16280&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30-60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Suma godzin (średnio): 150 [150/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ekotoksykologia jest to dział nauki, który łączy zagadnienia poruszane zarówno przez toksykologię jak i ekologię. Zajmuje się wyjaśnianiem i określaniem przyczyn szkodliwych skutków wywoływanych w ekosystemach zwierząt (w tym ludzi), roślin i drobnoustrojów lub w poszczególnych elementach tych ekosystemów przez zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Zostaną omówione narzędzia pozwalające przewidywać skutki dla ekosystemów powodowane przez szkodliwe substancje chemiczne, głównie pochodzenia antropogennego.

Zostaną omówione charakterystyczne dla różnych elementów środowiska zanieczyszczenia chemiczne, sposoby ich identyfikacji i klasyfikacji oraz informacje na temat aktów prawnych podających kryteria oceny różnych siedlisk. Ponadto zostaną przybliżone systemy kontroli tych zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska (gleba, woda, powietrze, żywność).

Full description: (in Polish)

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1.Zostaną omówione podstawowe definicje i rys historyczny rozwoju tej dziedziny nauki.

2.Zostanie omówiony system krążenia ksenobiotyków w środowisku wraz z omówieniem głównych źródeł ich emisji.

3.Omówione zostaną główne rodzaje i typy zanieczyszczeń gleby, a także ich przyczyny i zaprezentowane zostaną szkodliwe efekty przez nie wywoływane.

4.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna płynąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

5.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słodkowodna stojąca) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

6.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód powierzchniowych, a także ich przyczyn w zależności od rodzaju akwenu wodnego (słonowodna) oraz prezentacja wywoływanych efektów szkodliwych.

7.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczeń wód głębinowych i podskórnych, a także prezentacja ich przyczyn i wywoływanych efektów szkodliwych.

8.Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia powietrza, zostaną zaprezentowane szkodliwe skutki obecności różnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem smogu.

9.Omówienie współdziałania czynników chemicznych, biologicznych i trucizn z biosferą.

10.Omówienie przyczyn zagrożenia dla różnych ekosystemów.

11.Omówione zostaną zagadnienia związane z ekotoksykometrią.

12.Omówione zostaną źródła i przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz prezentacja ich szkodliwych sutków dla człowieka.

13. Omówione zostaną rodzaje i typy zanieczyszczenia żywność jako jednego z elementów środowiska, a także będą zaprezentowane ich przyczyny i wywoływane szkodliwe skutków dla środowiska, w tym dla człowieka.

14.Omówione zostaną standardowe testy oceny szkodliwego działania różnych zanieczyszczeń w różnego typu ekosystemach.

15.Omówione zostaną zasady doboru biomarkerów dla oceny skażenia różnych elementów środowiska.

16.Omówione zostaną zasady oceny skutków działania zanieczyszczeń chemicznych na środowisko i metody zapobiegania im.

17. Omówione zostaną katastrofy środowiskowe i ich odległe skutki dla różnych ekosystemów.

Bibliography: (in Polish)

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

3. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

6. Akty prawne UE - https://eur-lex.europa,eu

7. Akty prawne krajowe - Internetowy System Aktów Prawnych - www.isap.sejm.gov.pl

8. Krajowe akty prawne wykonawcze - www.mz.gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.ms.gov.pl

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)