Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka 2 - zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-INFO2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka 2 - zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_U03

OB1_K03

OB1_K04

OB1_K05

Skrócony opis:

Celem modułu jest praktyczne zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia w postaci prezentacji multimedialnych oraz samodzielna analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych.

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są samodzielnym obliczeniom statystycznym. Zajęcia praktyczne obejmują:

• Tworzenie szeregów rozdzielczych i graficzne przedstawianie struktury szeregu rozdzielczego (histogramy i wieloboki liczebności)

• Obliczanie podstawowych statystyk z szeregów rozdzielczych w postaci miar tendencji centralnych i mierników rozproszenia. (średnia oraz odchylenie standardowe metodą kumulacji i odchyleń, współczynniki zmienności)

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• analiza regresji,

• test Chi2,

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych.

Rozumie znaczenie badań metod statystycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów biologicznych i neurobiologicznych.

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

W zakresie umiejętności:

Umie sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy i weryfikować hipotezy statystyczne.

Umie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

Wykazuje umiejętność rozwiązywania zadań i problemów statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich wzorów statystycznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

W zakresie kompetencji społecznych:

Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych.

Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach.

Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

ECTS 2 (1ECTS=30h]

zadanie 1: aktywne uczestnictwo w zajęciach- 30h

zadanie 2: przygotowanie do kolokwiów - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, kolokwium/zaliczenie praktyczne.

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie kolokwiów przeprowadzanych w trakcie zajęć.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien poprawnie rozwiązać zdania statystyczne wykorzystując odpowiednie wzory. Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową cząstkowych kolokwiów sprawdzających wiedzę z ćwiczeń. Zaliczenie jest w postaci pisemnego rozwiązywania zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem modułu jest praktyczne zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia w postaci prezentacji multimedialnych oraz samodzielna analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych.

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są samodzielnym obliczeniom statystycznym. Zajęcia praktyczne obejmują:

• Tworzenie szeregów rozdzielczych i graficzne przedstawianie struktury szeregu rozdzielczego (histogramy i wieloboki liczebności)

• Obliczanie podstawowych statystyk z szeregów rozdzielczych w postaci miar tendencji centralnych i mierników rozproszenia. (średnia oraz odchylenie standardowe metodą kumulacji i odchyleń, współczynniki zmienności)

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• analiza regresji,

• test Chi2,

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Uczęszczanie na wykłady, podstawy matematyki i biologii populacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem modułu jest praktyczne zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia w postaci prezentacji multimedialnych oraz samodzielna analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych.

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są samodzielnym obliczeniom statystycznym. Zajęcia praktyczne obejmują:

• Tworzenie szeregów rozdzielczych i graficzne przedstawianie struktury szeregu rozdzielczego (histogramy i wieloboki liczebności)

• Obliczanie podstawowych statystyk z szeregów rozdzielczych w postaci miar tendencji centralnych i mierników rozproszenia. (średnia oraz odchylenie standardowe metodą kumulacji i odchyleń, współczynniki zmienności)

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• analiza regresji,

• test Chi2,

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Uczęszczanie na wykłady, podstawy matematyki i biologii populacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem modułu jest praktyczne zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia w postaci prezentacji multimedialnych oraz samodzielna analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych.

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są samodzielnym obliczeniom statystycznym. Zajęcia praktyczne obejmują:

• Tworzenie szeregów rozdzielczych i graficzne przedstawianie struktury szeregu rozdzielczego (histogramy i wieloboki liczebności)

• Obliczanie podstawowych statystyk z szeregów rozdzielczych w postaci miar tendencji centralnych i mierników rozproszenia. (średnia oraz odchylenie standardowe metodą kumulacji i odchyleń, współczynniki zmienności)

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• analiza regresji,

• test Chi2,

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Uczęszczanie na wykłady, podstawy matematyki i biologii populacyjnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)