Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human Biology and Diseases

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POJANK1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human Biology and Diseases
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Skrócony opis:

The aim of the course is to gain knowledge on the effects of human heredity, biological evolution factors to human health and disease.

Pełny opis:

Course content:

Elements of human genetics (4 hours)

Principles of evolutionary medicine (4 hours).

Concept of disease in evolutionary perspective (4 hours)

Human metabolism, nutrition and evolution (6 hours)

Reproduction and evolution (4 hours)

Organism defence and evolution (6 hours).

Human behavior and biological evolution (2 hours)

Literatura:

Gluckman, Peter, et al. Principles of Evolutionary Medicine, Oxford University Press, Incorporated, 2014.

Tessa M. Pollard. Western Diseases: An evolutionary perspective. Cambridge University Press, 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Learning outcomes: With the use of the knowledge of human biology the student will be able to critically assess the information about the human health and disease, factors affecting human health, perception of health and disease, and will be able to suggest adequate solutions to problems. The student will be able to independently gain knowledge about factors of human health, will be able to find, evaluate and systematize information.

Metody i kryteria oceniania:

Methods of knowledge verification

• Evaluation of semester work (2 short essays on chosen topics) – 40 %; final on-line exam (more extended essay) – 60 %.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)