Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Renewable Energy Sources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PORES
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Renewable Energy Sources
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Przedmioty ogólnouczelniane
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis:

Renewable energy sources course constitutes a general introduction to the legal aspects of the renewable energy sources.

The aim of the course is presentation of the definitions related to the renewable energy sources, functioning and development od RES in the Polish legal system. Most important legal mechanisms of support, limitations and barriers in the development of RES will be presented and discussed.

Literatura:

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

2. Wind energy in Poland, November 2014 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=23801 (in English)

3. Renewable energy in Poland, November 2009 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=12126 (in English)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Knowledge

1.Student explains terminology and data in the field of renewable energy sources, understands the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B. Skills

3.Student can construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student interprets the legal acts and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C. Social competences

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

ECTS description:

Lecturers: 30

Consultation 20

Self studying: 50

Learning for the exam: 50

Total: 150

ECTS 6

Metody i kryteria oceniania:

Grade 2

A

1. Student does not explain terminology and principles in the field of renewable energy sources, does not understand the significance of legal frames of RES,

2. Student does not identify the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3.Student cannot construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student does not interprete the legal acts and, on the basis of them cannot give correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is not able to work in a group, is critically interested and is not open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Grade 3

A

1.Student explains basic terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand in general the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the basic instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3. Student can construct basic conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets in general the legal acts and, on the basis of them draws basic conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group to some extend, is little critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law.

Grade 4

A

1.Student explains terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand well the significance of legal frames of RES,

2.Student identifies well the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B

3.Student can construct proper conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts well and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law.

Grade 5

A

1.Student explains very way terminology and principles in the field of renewable energy sources law, presents in-depth understanding of the significance of legal frames of RES.

2. Student identifies very well the instruments of international, European, polish environmental law and institutional surrounding.

B

3.Student can construct very well conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts very well and, on the basis of them draws correct conclusions with complex explanation (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group performing different roles, is very critically interested and very open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis:

Renewable energy sources course constitutes a general introduction to the legal aspects of the renewable energy sources.

The aim of the course is presentation of the definitions related to the renewable energy sources, functioning and development od RES in the Polish legal system. Most important legal mechanisms of support, limitations and barriers in the development of RES will be presented and discussed.

Case study based on court decisions regarding several aspects of renewable energy law will be discussed.

Literatura:

Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

2. Wind energy in Poland, November 2014 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=23801 (in English)

3. Renewable energy in Poland, November 2009 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=12126 (in English)

websites related to renewable energy sector

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af59fab2169644cadbd3a1a3e0308bca0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=70d6b8aa-0577-493c-b0c7-3d756bf6b579&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The course offers an introduction to the legal aspects of renewable energy sources ("RES"). The legal frames of the operation and development of different types of RES will be presented. The support mechanism will be discussed.

Pełny opis:

Renewable energy sources course constitutes a general introduction to the legal aspects of the renewable energy sources.

The aim of the course is presentation of the definitions related to the renewable energy sources, functioning and development od RES in the Polish legal system. Most important legal mechanisms of support, limitations and barriers in the development of RES will be presented and discussed.

Case study based on court decisions regarding several aspects of renewable energy law will be discussed.

Literatura:

Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

2. Wind energy in Poland, November 2014 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=23801 (in English)

3. Renewable energy in Poland, November 2009 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=12126 (in English)

websites related to renewable energy sector

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)