Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Science and democracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POSAD
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Science and democracy
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Science is an essential practice for human societies and it is one of the main sources of civilization and progress. The origin and development of modern science is deeply intertwined with the origin and development of modern liberal democracies. The relation between science and democracy is complex and articulated. The class will present the origins of the relation between science and democracy from a historical and theoretical point of view. Then, some perspectives on such a relation will be discussed. Finally, the relation between science and democracy will be discussed through some cases (i.e. use of animal in research, compulsory vaccines etc.).

Pełny opis:

Course content:

1. The birth of modern science and of modern democracies: historical and theoretical overview (3 hours)

2. Theoretical viewpoints on the role of science in a democratic society (3 hours)

3. Freedom of research, democratic regulations and rights (3 hours)

4. Case of conflict between science and democracy (3 hours)

5. Communicating science in a democratic society. (3 hours)

Literatura:

- P. Kitcher, Science, Truth, and Democracy, Oxford U.P., 2001

- P. Kitcher, Science in a democratic society, Prometheus Books, 2011.

- N. Oreskes, Why Trust Science?, Princeton U.P., 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The students will learn about the origins of the relation between science and democracy from a historical and theoretical point of view. Then, some perspectives on such a relation will be discussed. Finally, the relation between science and democracy will be discussed through some cases (i.e. use of animal in research, compulsory vaccines etc.).

Metody i kryteria oceniania:

Written essay

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)