Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dorosłe dzieci z rodzin dysunkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIPU-DDzRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dorosłe dzieci z rodzin dysunkcyjnych
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną dysfunkcyjne role podejmowane przez dzieci w okresie dzieciństwa. Słuchacze poznają metody pozwalające na określenie ról podejmowanych przez dzieci alkoholików. Poznają także zasadnicze podstawy pomagania innym, możliwości pomocy w stawaniu się dojrzałym człowiekiem.

Pełny opis:

Określenie Dorosłe Dzieci zakłada podwójną tożsamość: bycie chronologicznie osobą dorosłą i jednocześnie dzieckiem, gdyż nierozwiązane problemy z okresu dzieciństwa, nieodreagowane i wyparte urazy stanowią element z przeszłości współwyznaczający funkcjonowanie w życiu dorosłym, funkcjonowanie o cechach niedojrzałości emocjonalno-społecznej.

W ramach wykładu analizowane są skutki wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, skutki podejmowania nieprawidłowych ról w okresie dzieciństwa (Bohatera Rodzinnego, Kozła Ofiarnego, Dziecka we Mgle, maskotki i tzw. Ułatwiacza), możliwości wystąpienia zaburzeń posttraumatycznych.

Ważnym aspektem wykładu jest analiza cech, którymi mogą cechować się Dorosłe Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – cechy zasadniczo różnią się w zależności od tego, czy dana osoba działa w środowisku pracy, które najczęściej nie ma świadomości przezywanych dramatów osobistych, czy w relacjach z najbliższymi, czy też w postawach wobec samego siebie.

Literatura:

Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K. (1999). Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gaś Z. (1993). Rodzina a uzależnienia. Lublin: UMCS.

Kinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krahe, B. (2005), Agresja. Gdańsk: GWP.

Miller W., Rollnick S. (2014), Dialog motywujący, Karków: Wydawnictwo UJ.

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Mity rodzinne, /w:/ B. De Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, s. 91-97, Kraków: Wyd. UJ.

Poraj G., Rostowski J. (red.) (2003), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pospiszyl I. (1994), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Ryś M. (2014), Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: MCPS.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne, Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (2008), Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa: PWN.

Twerski A.J. (2001), Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Słuchacz będzie mógł dokonać analizy skutków wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, także skutków podejmowania nieprawidłowych ról w okresie dzieciństwa (Bohatera Rodzinnego, Kozła Ofiarnego, Dziecka we Mgle, maskotki i tzw. Ułatwiacza), zapozna się również z wywoływanymi przez te problemy zaburzeniami posttraumatycznymi.

Będzie potrafił przedstawić cechy charakterystyczne dla Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych orazwyjaśnić jak cechy te wpływają na relacje interpersonalne i relacje z samym sobą.

Metody i kryteria oceniania:

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przeanalizować problematyki dysfunkcji w rodzinie,

 na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać dysfunkcje w rodzinie i wskazać na ich przyczyny, potrafi omówić podejścia naukowe dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania dysfunkcjom.

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące dysfunkcji.

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące dysfunkcji w rodzinie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)