Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIPU-PZKPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Słuchacze poznają podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych – od etapu rozpoznawania potrzeb w danym środowisku, poprzez planowanie, wdrażanie, realizację aż po ewaluacje. Przedstawione zostają najważniejsze modele ewaluacyjne.

Pełny opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną przyjęte w profesjonalnej profilaktyce poziomy oddziaływań – profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. Przeanalizowane będą także etapy rozwoju człowieka z uwzględnieniem płci. Przedstawiony będzie dialog jako przydatny element cyklu życiowych zmian.

Przeanalizowane będą ponadto kryteria jakości programów profilaktycznych (obiecujący, dobrej praktyki, modelowy) oraz zasady dobierania odpowiednich strategii (informacyjna, edukacyjna, alternatywna, interwencyjna).Podjęta będzie również tematyka diagnozowanie problemów.

Literatura:

Dziewiecki M. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2003.

Gaś Z.,B.,Program wychowawczo- -profilaktyczny szkoły Opracowywanie i ewaluacja, http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2017/09/Zbigniew-Ga_Program.pdf

Grzelak S. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009.

Mellibruda L. Profilaktyka problemowa, „Remedium” nr 6, 1998, s. 2-4.

Wojcieszek K. A., Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2013, s. 85-88.

Wojcieszek K., A., Niedoceniane możliwości profilaktyki - krótkie interwencje profilaktyczne: (esej profilaktyczny) Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 6, 175-181 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zrozumienie mechanizmów odziaływań w różnych środowiskach i okolicznościach.

Zrozumienie celów i możliwości profilaktyki.

Zrozumienie „paradoksu prewencyjnego” czyli rozumienie błędnego podejścia i koncentrowania się tylko na uzależnionych i zaawansowanych w szkodliwym oddziaływaniu społecznym.

Pojęcie ryzykownego zachowania w wydaniu tzw. zwykłych ludzi.

Zrozumienie możliwości nowoczesnych odziaływań profilaktycznych.

Zrozumienie potrzeby głębszej zmiany kulturowej, w odniesieniu do ryzykownych zachowań.

Metody i kryteria oceniania:

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przedstawić podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

 na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe zasad konstruowania programów profilaktycznych i omówić podejścia naukowe ich dotyczące

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące podstawowych zasad konstruowania programów profilaktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grochowska
Prowadzący grup: Irena Grochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)