Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIPU-TOUSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podjęty będzie problem diagnostyki oraz leczenia, a więc programy leczenia, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia i detoksykacja.

Pełny opis:

W wykładzie podjęte będą kwestie związane z diagnozowaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uwzględnione będą kryteria zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń (ICD-10). Omówione zostaną zarówno farmakologiczne jaki psychologiczne metody w leczeniu uzależnień. Uwzględniony zostanie Model Minnesota oraz metody case management w pracy z osobami uzależnionymi. Przeanalizowane będzie znaczenie społeczności terapeutycznej w rehabilitacji uzależnień. Podjęty będzie ponadto problem zapobiegania nawrotom w uzależnieniu oraz społecznej reintegracja osób uzależnionych

Literatura:

Beck A. T., Wright F., Newman C., Liese B.: Terapia poznawcza uzależnień. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

Bętkowska-Korpała B. (red.): Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne. Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008.

Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.

Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015

Cooper M., Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 2010

Margasiński A.: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wydawnictwo Impuls 2011

Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień - teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006

Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Woititz J.G.: Małżeństwo na lodzie. Jak nauczyć się żyć z alkoholikiem. Wydawnictwo Akuracik, Warszawa, 2002

Woronowicz B.: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina. Parpamedia, 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Słuchacz będzie potrafił omówić zagadnienia związane z diagnozowaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Będzie umiał przedstawić kryteria zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń (ICD-10). Będzie umiał przeanalizować poszczególne metody w leczeniu uzależnień w tym także znaczenie społeczności terapeutycznej w rehabilitacji uzależnień. Będzie umiał ponadto przedstawić sposoby zapobiegania nawrotom w uzależnieniu oraz społecznej reintegracja osób uzależnionych

Metody i kryteria oceniania:

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi omówić zagadnienia związane z diagnozowaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, nie zna kryteriów zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń

 na ocenę 3 (dst.): potrafi omówić zagadnienia związane z diagnozowaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zna kryteriów zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń i potrafi je omówić

na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlińska
Prowadzący grup: Aneta Pawlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)