Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uzależnienia - podstawowe mechanizmy uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIPU-UPMU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uzależnienia - podstawowe mechanizmy uzależnień
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W ramach wykładu analizowane są podstawowe mechanizmy uzależnień, ich przyczyny, przebieg oraz sposoby diagnozowania. Przeanalizowane zostaną także problemy dotyczące przebiegu uzależnienia – od eksperymentowania do ciężkich powikłań somatycznych i psychicznych. Przedstawione zostaną także uzależnienia od hazardu, internetu, pracoholizm.

Pełny opis:

Celem wykładu jest analiza psychologicznych koncepcji mechanizmów uzależnienia, ujmowanych przede wszystkim jako przejawy działania mechanizmów zakorzenionych w strukturze psychofizycznej człowieka.

Wśród problemów w życiu osoby uzależnionej w wykładzie zwrócono uwagę na kilka szczególnie istotnych: samozniszczenie alkoholika, wskazujące na poważne uszkodzenie instynktu samozachowawczego; występowanie tzw. głodu alkoholowego o dużym nasileniu, dającego poczucie przymusu wewnętrznego; brak zdolności do skutecznej samokontroli powstrzymującej picie i powtarzające się niepowodzenia prób zaprzestania picia; głębokie uszkodzenie podstaw kontaktów społecznych; gotowość do naruszania norm społecznych i wartości, gdy znajdą się w konflikcie z dążeniem do picia.

Mechanizmy uzależnienia powstają na skutek intensywnego działania psychofarmakologicznego alkoholu Tworzą one podstawowe przyczyny patologicznego picia u osób uzależnionych oraz załamywania się prób powstrzymywania się od picia. Mechanizmy te mogą być aktywizowane przez negatywne stany emocjonalne i doświadczenia związane ze stresem oraz przez specyficzne okoliczności zewnętrzne. Motywacje częstego i intensywnego picia alkoholu, które poprzedza powstanie uzależnienia są różne. Stopniowo jednak konsumpcja alkoholu u danej osoby w coraz większym stopniu jest regulowana przez wewnętrzne mechanizmy uzależnienia. Jest już wtedy oparta na innych zasadach niż w przypadku ludzi nie uzależnionych.

Literatura:

Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K. (1999). Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gaś Z. (1993). Rodzina a uzależnienia. Lublin: UMCS.

Kinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krahe, B. (2005), Agresja. Gdańsk: GWP.

Miller W., Rollnick S. (2014), Dialog motywujący, Karków: Wydawnictwo UJ.

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Mity rodzinne, /w:/ B. De Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, s. 91-97, Kraków: Wyd. UJ.

Poraj G., Rostowski J. (red.) (2003), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pospiszyl I. (1994), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Ryś M. (2014), Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: MCPS.

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne, Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (2008), Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa: PWN.

Twerski A.J. (2001), Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Słuchacz będzie potrafił dokonać analizy psychologicznych koncepcji mechanizmów uzależnienia. Będzie znał ich genezę oraz czynniki je aktywizujące.

Bedzie umiał przedstawić sczególowe problemy wystepujace u osoby uzaleznionej takie jak: samozniszczenie osoby uzależnionej, brak zdolności do skutecznej samokontroli, głębokie uszkodzenie podstaw kontaktów społecznych; gotowość do naruszania norm społecznych i wartości.

Metody i kryteria oceniania:

 na ocenę 2 (nast..): nie potrafi przeanalizować problematyki uzależnień, nie potrafi wskazać przyczyn i uwarunkowań uzależnień

 na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać przyczyny uzależnień

 na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki uzależnień, potrafi wskazać przyczyny poszczególnych uzależnień,

 na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki uzależnień, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych uzależnień

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)