Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kryminologia z elementami kryminalistyki i wiktymologii

General data

Course ID: WF-PS-N-KKW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kryminologia z elementami kryminalistyki i wiktymologii
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

PS_W03, PS_W08, PS_U07, PS_K03

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami w obszarze kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii z ukierunkowaniem na odniesienie pozyskanej wiedzy do praktyki pracy psychologa sądowego.

Full description: (in Polish)

Tematyka zajęć:

1. Teorie kryminologiczne: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, podkultur. Przestępczość: statystyki, struktura, dynamika. Kryminogeneza.

2. Przestępczość w dyskursie publicznym i środkach masowego przekazu. Społeczny odbiór zachowań przestępczych. Przestępczość ujawniona i nieujawniona.

3. Przemoc a agresja. Przestępstwa z użyciem przemocy.

4. Przestępczość nieletnich, demoralizacja, kontrsocjalizacja, zapobieganie. Niedostosowanie społeczne jako czynnik kryminogenny.

5. Przestępczość mężczyzn i kobiet: przyczyny, charakterystyka.

6. Substancje psychoaktywne jako czynniki kryminogenne: alkohol, narkotyki.

7. Przestępczość zorganizowana i przestępczość gospodarcza: cechy, obszary działalności, zapobieganie.

8. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Handel ludźmi.

9. Terroryzm: klasyfikacja, cele zamachów terrorystycznych, zwalczanie. Ruchy fanatyczne, sekty.

10. Kryminalistyka: przedmiot, najważniejsze pojęcia, metodyka kryminalistyczna w praktyce.

11. Wiktymologia: przedmiot badań. Pojęcie wiktymizacji.

12. Pojęcie i typologie ofiar. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

13. Samobójstwo – perspektywa kryminologiczna.

14. Użyteczność wiedzy psychologicznej na gruncie kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii.

Bibliography: (in Polish)

Hołyst, B. (2017). Kryminalistyka. Wolters Kluwer.

Hołyst, B. (2002). Na granicy życia i śmierci: studium kryminologiczne i wiktymologiczne. Kodeks.

Kuć, M. (2015). Kryminologia. Wydawnictwo CH Beck.

Rode, D., Dukała, K., Kabzińska, J., & Zalewska-Łunkiewicz, K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. PWN.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Justyna Jastrzębska
Group instructors: Justyna Jastrzębska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)