Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSYM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychometria 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Obowiązkowy poprzednik:

Psychometria 1 WF-PS-N-PSYM1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U05

PS_U06

PS_U08

Skrócony opis:

Podczas trwania kursu Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne aspekty pomiaru psychologicznego. Dowiedzą się, jak ocenić własności psychometryczne testu oraz jak skonstruować kwestionariusz do pomiaru cech psychologicznych.

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. W semestrze zimowym (Psychometria 1) realizowany jest wykład (30 godzin) i ćwiczenia (30 godzin). W semestrze letnim (Psychometria 2) realizowane są ćwiczenia (30 godzin)

Pełny opis:

W czasie zajęć Studenci są poznają podstawy teorii pomiaru w psychologii (w szczególności, klasyczną teorię pomiaru) oraz zasady konstruowania testów psychologicznych. Dowiedzą się w jaki sposób należy oceniać dobroć (rzetelność i trafność) pomiaru testem psychologicznym. W trakcie ćwiczeń Studenci będą ćwiczyć tworzenie własnego testu psychologicznego do pomiaru wybranej zmiennej i zapoznają się z praktycznymi aspektami weryfikacji własności psychometrycznych testu.

Po ukończeniu kursu Studenci powinni potrafić dokonać krytycznej oceny badań publikowanych w literaturze psychologicznej z perspektywy doboru i własności psychometrycznych zastosowanych narzędzi (testów psychologicznych). Studenci powinni także dysponować wiedzą i umiejętnościami, aby dokonać samodzielnej konstrukcji lub adaptacji narzędzia psychometrycznego i aby ocenić jego własności psychometryczne oraz znać podstawy posługiwania się testem psychologicznym.

Literatura:

Podstawową literaturę do kursu stanowią poniższe podręczniki. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej i dodatkowej – podawany będzie na bieżąco na zajęciach.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2006). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Magnusson D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J., Doliński D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 2. (rozdział 10). Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji Studenta, które służą następującym, ogólnym efektom kształcenia, określonych w efektach kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Psychologia dla jednolitych studiów magisterskich. Zgodnie z nimi Absolwent:

- posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii (PS_W06)

- potrafi posługiwać się różnymi narzędziami diagnostycznymi oceniającymi poziom rozwoju jednostkowego oraz różnice pomiędzy jednostkami, a także narzędziami dobadania pełnionych funkcji społecznych, doboru do wykonywanej pracy oraz narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkim (PS_U05)

- umie zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosowanych technik badawczych (PS_U06)

- potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze (PS_U08)

Punkty ECTS – semestr letni (ćwiczenia):

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń / lektura tekstów / prace domowe – 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin

(60 godzin/30 = 2 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności)

Szczegółowe metody i kryteria oceniania określone są osobno dla wykładu i dla ćwiczeń.

Ogólne kryteria oceny:

Na ocenę niedostateczną (2):

Student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Podawane przez niego definicje są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dostateczną (3):

Student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Operuje wiedzą ze zrozumieniem i potrafi ją wykorzystać w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę dobrą (4):

Student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w zadaniach sprawdzających umiejętności.

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę psychometryczną, wykorzystuje ją poprawnie w zadaniach sprawdzających umiejętności i wykazuje się krytycznym podejściem do problemów psychometrycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Karaś
Prowadzący grup: Dominika Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas trwania kursu Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne aspekty pomiaru psychologicznego. Dowiedzą się jak ocenić własności psychometryczne testu oraz jak skonstruować kwestionariusz do pomiaru cech psychologicznych.

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. W semestrze zimowym (Psychometria 1) realizowany jest wykład (30 godzin) i ćwiczenia (30 godzin). W semestrze letnim (Psychometria 2) realizowane są ćwiczenia (30 godzin)

Pełny opis:

W czasie zajęć Studenci są poznają podstawy teorii pomiaru w psychologii (w szczególności, klasyczną teorię pomiaru) oraz zasady konstruowania testów psychologicznych. Dowiedzą się w jaki sposób należy oceniać dobroć (rzetelność i trafność) pomiaru testem psychologicznym. W trakcie ćwiczeń Studenci będą mieli szansę stworzyć własny test psychologiczny do pomiaru wybranej zmiennej i zapoznają się z praktycznymi aspektami weryfikacji własności psychometrycznych testu.

Po ukończeniu kursu Studenci powinni potrafić dokonać krytycznej oceny badań publikowanych w literaturze psychologicznej z perspektywy doboru i własności psychometrycznych zastosowanych narzędzi (testów psychologicznych). Studenci powinni także dysponować wiedzą i umiejętnościami, aby dokonać samodzielnej konstrukcji lub adaptacji narzędzia psychometrycznego i aby ocenić jego własności psychometryczne.

Literatura:

Podstawową literaturę do kursu stanowią poniższe podręczniki. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej i dodatkowej – podawany będzie na bieżąco na zajęciach.

American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2006). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Magnusson D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J., Doliński D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 2. (rozdział 10). Gdańsk: GWP.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Karaś
Prowadzący grup: Dominika Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS – semestr letni (ćwiczenia):


Udział w ćwiczeniach – 30 godzin


Przygotowanie do ćwiczeń / lektura tekstów / prace domowe – 15 godzin


Przygotowanie do kolokwium/przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin


(60 godzin/30 = 2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas trwania kursu Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne aspekty pomiaru psychologicznego. Dowiedzą się, jak ocenić własności psychometryczne testu oraz jak skonstruować kwestionariusz do pomiaru cech psychologicznych.

Kurs składa się z wykładu oraz ćwiczeń. W semestrze zimowym (Psychometria 1) realizowany jest wykład (30 godzin) i ćwiczenia (30 godzin). W semestrze letnim (Psychometria 2) realizowane są ćwiczenia (30 godzin)

Pełny opis:

W czasie zajęć Studenci są poznają podstawy teorii pomiaru w psychologii (w szczególności, klasyczną teorię pomiaru) oraz zasady konstruowania testów psychologicznych. Dowiedzą się w jaki sposób należy oceniać dobroć (rzetelność i trafność) pomiaru testem psychologicznym. W trakcie ćwiczeń Studenci będą ćwiczyć tworzenie własnego testu psychologicznego do pomiaru wybranej zmiennej i zapoznają się z praktycznymi aspektami weryfikacji własności psychometrycznych testu.

Po ukończeniu kursu Studenci powinni potrafić dokonać krytycznej oceny badań publikowanych w literaturze psychologicznej z perspektywy doboru i własności psychometrycznych zastosowanych narzędzi (testów psychologicznych). Studenci powinni także dysponować wiedzą i umiejętnościami, aby dokonać samodzielnej konstrukcji lub adaptacji narzędzia psychometrycznego i aby ocenić jego własności psychometryczne oraz znać podstawy posługiwania się testem psychologicznym.

Literatura:

Podstawową literaturę do kursu stanowią poniższe podręczniki. Szczegółowy zakres lektury obowiązkowej i dodatkowej – podawany będzie na bieżąco na zajęciach.

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2006). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Hornowska E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Magnusson D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J., Doliński D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 2. (rozdział 10). Gdańsk: GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Karaś
Prowadzący grup: Dominika Karaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)