Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Ontogeneza religijności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NOR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Ontogeneza religijności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Wykład monograficzny na temat ontogenezy religijności obejmie zagadnienia uwarunkowania rozwoju religijnego osoby ludzkiej oraz faz rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki doświadczeń religijnych w danym okresie rozwoju oraz relacji do Boga i do wspólnoty religijnej. Uwzględnione będą także zagrożenia i zaburzenia rozwoju religijnego.

Pełny opis:

Religijny rozwój osoby

Wstęp

1. Fenomen rozwoju – zmiana pozytywna

2. Osoba jako podmiot rozwoju religijnego (Atrybuty osoby: rozumność, wolność, odpowiedzialność, interakcyjność. Osoba i cielesność. Osoba i czyn.

Świętość. Grzeszność)

3. Religia jako więź (Koncepcje religijności jako fenomenu intrapsychicznego. Religia jako komunikacja interpersonalna. Wertykalny i horyzontalny wymiar więzi religijnych.)

4. Związek rozwoju religijnego z rozwojem innych sfer (Intelekt – obraz Boga. Emocje i uczucia. Wola i motywacja. Odrębność i specyfika rozwoju religijnego.

5. Czynniki rozwoju religijnego (Czynniki wrodzone, społeczne - osoby znaczące i otoczenie społeczne, kultura. Rola aktywności własnej. Czynniki nadprzyrodzone: perspektywa subiektywna i obiektywna.

6. Cele rozwoju religijnego (Dojrzałość religijna: świadomość religijna, motywacja religijna, relacja personalna. Świętość: lokalizacja Sacrum,

wymiar egzystencjalny i moralny).

7. Konflikty i ich rola w rozwoju religijnym (Fenomenologia konfliktów. Teorie rozwoju: K. Dąbrowskiego, E. H. Eriksona).

8. Fazy rozwoju religijnego (Prezentacja dotychczasowych periodyzacji rozwoju, Siedem etapów rozwoju interpersonalnych więzi z Bogiem.)

9. Zagrożenia i zaburzenia rozwoju religijnego (Niedorozwoje. Fiksacje. Regresje. Deformacje. Zdrowa i chora religijność. Zdrowa i chora duchowość).

10. Wskazania pedagogiczno-pastoralne (Pomoc w poszczególnych fazach rozwoju. Pomoc w poszczególnych aspektach życia religijnego).

Literatura:

Grom Bernard SJ, Psychologia wychowania religijnego, WAM Kraków 2011.

Socha Paweł (red.) Duchowy rozwój człowieka, Wyd UJ Kraków 2000.

Walesa Czesław, Rozwój religijności człowieka Tom I, Dziecko, Wyd. KUL Lublin 2005.

Jaworski Romuald, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości, analiza psychologiczna, W; I. Mroczkow-ski, E.A. Wesołowska (red.), Fides et ratio – w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, Płock 2001, s. 73-100.

Jaworski Romuald, Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej, ”Studia Psychologica” nr 4 (2002), s. 143-166.

Jaworski Romuald, Stadia rozvoja interpersonalneho vzt’ahu medzi Bohom a clovekom. Disputationes Scientificae. Universitatis Catholicae Rużomberok. 2009. Rocnik IX. Cislo 2. S. 90-100.

Jaworski Romuald, Model rozwoju indywidualnej religijności jako relacji interpersonalnej między Bogiem i człowiekiem. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicz-nego, Nr 8, Kraków 2010, s. 65-74.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci zdobywają wiedzę na temat uwarunkowań i faz rozwoju religijnego poszczególnych osób.

Uzyskują wgląd w procesy dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego związanego z religijnością człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Wiodącą metodą jest wykład z możliwością dyskusji na bieżąco nad wygłoszonymi tezami.

Oceniane będzie przyswojenie wiodących tez zawartych w wykładach.

Egzamin będzie miał formę indywidualnej rozmowy na temat wybranych przez egzaminatora treści wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)